OKUSHURULIRWA 1

1Ekitabo eki kilimu ebyashurwirwe Yesu Kirisito, ebyo Ruhanga yamuhaire kwoleka abairube, ebyabaire nibiralira kubaho omu bwangu. Akatuma omumalaikawe kubimanyisa omwiruwe Yohana. 2Ogu aba mujulizi w'ekigambo kya Ruhanga, ashuba ajulira Yesu Kirisito, amara ajulira byona ebyo yaboine. 3Muberwa alikushoma n'eiraka lihango ebi ebilikurangwa, mara baberwa abalikubihulira, n'abalikwekomya ebihandikire omu kitabo eki; aha rw'okuba obukiro buli haihi. 4Inye Yohana, aha nimpandikira enteko mushanju za Asia: Nimbendera ekisha n'emilembe ya Ruhanga asingire, ayasingire mara alikwija kwija. Nimbendera ekisha n'emilembe y'abamalaika mushanju abaikara omu maisho g'enketoye bakurasire. 5Nimbendera ekisha n'emilembe ya Yesu Kirisito omujulizi omwesigwa, kati ka mbanda ayahimbukire omu bafu, Omukama w'abakama b'ensi. Yesu Kirisito ogwo atugonza mara ayatuchungwize obwambabwe akatwihya omu mafu, 6akatuhindura ngoma mara bakuhani ba Ruhanga we kandi Ishe, ekitinwa kibe kya wenene kandi n'obukama eirai lyona. Amina. 7Muraleba naletwa omu bichwi, mara buli muntu aramubona, nangu n'abamuchumisire babulimu. N'enganda zona z'ensi k'araija nizija kuboroga. Mara nikwo. Amina. 8Ruhanga Omukama asingire, mara ayasingire, mara wenene ogwo akwatiliire kwija, Omushobora, byona nagamba ati, «N'inye Alifa, n'inye Omega: N'inye mbandizo, n'inye ndelekero.» 9Inye ndi Yohana murumuna wanyu, omwegesibwa wa Yesu, n'inyema nainywe kwegumisiliza n'okwemera obushasi obulikwizira abaana b'engoma. Bakaba bannagire omu Kizinga kya Patimosi aha rw'enshonga y'okuranga ekigambo kya Ruhanga n'amazima ago Yesu yasherwire. 10Kikaba kili kiro ky'Omukama, Mwoyo yambanda, eiraka lihango lyanduga enyuma oti ly'eikondere, 11niligamba liti, «Eby'olikubona obihandike omu kitabo, ekitabo ekyo okitwekere enteko mushanju, nizo za: Efeso, Simirina, Perigamo, Tiatira, Saridisi, Filadelifia na Laodisea.» 12Aho nkubuka kuleba eiraka lilikungambira, nirwo naboine ebinaara mushanju by'ezahabu, 13omugati y'ebinaara ebyo halimu alikushusha Omwana w'Omuntu, ayambaire ekanzu ibili, omukandara gumurabire omu kifuba. 14Omutwegwe n'eishoke lyaho ekyelere sufu elikwera, ekyelere ky'eseluji, amaishoge gashusha endimi z'omuliro. 15Ebilengebye byashusha omulinga gusingeirwe, oti bagujugutiire omu kyokezo, eirakalye lyahinda nk'omutunga gw'amaizi. 16Omu kiganjakye kya bulyo akaba ainaimu enyanyinyi mushanju, omu kanwake yarugwamu embanda ehyoire ey'amogi gabili, obusobwe bwashusha eizoba elyakiire kimoi. 17Kanamazire kumubona namugwa omu maguru nk'omufu. Kyonkai wenene yaimukya omukonogwe gwa bulyo yaguntaho nagamba ati, «Otatina, n'inye mbandizo, n'inye ndekelero. 18N'inye asingire; nkafa, kyonkai mbwenu ndiho eirai lyona. N'inye nyina enfunguruzo za Rufu na Kuzimu. 19Mbwenu eby'olikubona obihandike: Ebiliho n'ebilikwija kubaho ahanyuma. 20Ekyebisho ky'enyanyinyi mushanju ezo wabona omu kiganja kyange kya bulyo, n'ebinaara mushanju by'ezahabu: enyanyinyi mushanju nibo bamalaika mushanju abalinzi b'enteko mushanju, kandi ebinaara mushanju nizo nteko zonene mushanju.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\