OKUSHURULIRWA 8

1Orwo Kataama yakomoroire omuhuri gwa mushanju, omw'iguru bakesiza bona eibanga ly'enusu saa. 2Aho mbona abamalaika mushanju abaikara bemeleire omu mabona ga Ruhanga, bahaabwa enzamba mushanju. 3Omumalaika ondijo aija ayemelera aha alutare akwete ekyotezo ky'ezahabu. Bamuha obunuma bungi obw'okurungisa enshara z'abakirisito bona eiguru ya altare y'ezahabu omu mabona g'enketo. 4Omwika gw'obunuma gwimukirana n'enshara z'abakirisito nigwema omu kiganja ky'omumalaika ali omu mabona ga Ruhanga. 5Aho omumalaika akwata ekyotezo akiijuza amakara g'omuliro ago yaihire alutare, amakara ago g'omuliro aganaga omu nsi. Eiguru lihinda, enkuba zisharuka, endabyo zirabya, habaho n'omusisi. 6Abamalaika omushanju ababaire baina enzamba mushanju betekateka kutera enzamba ezo. 7Omumalaika owa mbere atera enzamba eya mbere, aijwa orubare n'omuliro bikwatiraine n'obwamba, bigwa omu nsi. Etheluti emoi y'ensi ehya esosotoka. Etheluti yemiti nayo ehya esosotoka, n'obunyasi bubisi buhya busosotoka. 8Omumalaika wa kabili nawe atera enzamba. Ekintu nikishusha eibanga lihango, nikyaka omuliro, kikuntuka omu nyanja. 9Etheluti emoi y'enyanja ehinduka bwamba, n'etheluti y'ebitondwa bilikurora eby'omu nyanja efa, n'etheluti y'emeli esinjagulika. 10Omumalaika wa kashatu atera enzambaye. Enyanyinyi mpango eruga omw'iguru ekuntuka. Emyakire oti rumuli, egwa omu theluthi y'emiiga n'enchuro z'amaizi. 11Enyanyinyi egyo eibara lyayo ni Bushalizi. Etheluti emoi y'ashalira, Abantu bangi baitwa amaizi ago, aha rw'okuba gakahinduka gashaalira. 12Omumalaika wa kanai atera enzambaye. Etheluti y'eizoba, n'ey'okwezi, n'ey'enyanyinyi bihutara, aho n'etheluti y'omushana (ogwabaire nigujwa) eba mwilima. Etheluti ya nyemishana elekera kwaka, kumoi n'etheluti y'ekiro. 13Kugya kuleba mpulira enkwaju elikuharara eiguru eihiremu eiraka lihango eti, «Zabalya, zabalya, zabalya abantu abali omu nsi, orwo enzamba ezo abamalaika bashatu bakwatiliire kutera zirajuga!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\