ABAROMA 2

1Aha rw'ekyo iwe muntu toina kwetonganira, n'orwo oraba oli ohai, orwo olikuramura ondijo. Kuba orw'olikumuramura noyeramura iwe wenene, enshonga iwe omuramuzi, nokora ebintu byonene byonene. 2Nitumanya okwo eiramu lya Ruhanga eligwera abakora ebintu ebi liba ly'amazima. 3Iwe muntu, nolenga oti orwo oramura abakora batyo kandi okwo iwe wenene nobikora, olihunga aha iramu lya Ruhanga? 4Anga nogaya ekishakye ekingi, obuchulezi n'obwegumisilizabwe? Tolikumanya okwo Ruhanga omu kishakye agendeleire k'oyechuza? 5Orwo olikugumangana omutima otalikwechuza noyebiikira ekiniga aha kiro ky'okubonabonyibwa orwo eiramu ly'amazima lya Ruhanga liligya aha mushana. 6Kuba alirongora buli muntu kuhondera ebikorwabye: 7abegumisiliza bakakora kurungi, nibaitanira ekitinwa n'oburora obutalihwaho, alibatunga oburora obutalihwaho. 8Kyonkai abeyenda batakunzire mazima, bakakunda entambara, balibonabonibwa. 9Buli muntu akora kubi alibona ebiyengo n'enaku, Omuyahudi wa mbere, n'atali Muyahudi kwakwo, 10kyonkai buli omoi akora kurungi alibona ekitinwa n'emilembe, Omuyahudi wa mbere, n'atali Muyahudi kwakwo. 11Aha rw'okuba Ruhanga tagira kigonzi. 12Bona abaakafakaire batalikumanya Mateka balisilika batalikuturwa Mateka, kandi bona abaakafakaire nibamanya Amateka baliramurwa Amateka. 13Enshonga abalikumanya Amateka tibo bagorogoki ahali Ruhanga, shana abahikya Amateka nibo balizoka okwo bali bagorogoki. 14Orwo Abanyamahanga abatagira Mateka balikukora eby'Amateka galikuragira nibasindikwa obuhangwa, orwabo baliba barumazire, n'orwo bonene bataina Mateka. 15Nibazora okwo eby'Amateka galikuragira bihandikirwe omu mitima yabo, omu mwanya gwonene eiraka ly'omwoyo nilibajulira, kuba ebitekelezo byabo orundi nibibatoijera, orundi nibibaramulira. 16Kityo kuhondera evangeli eyo ndikuranga, nikwo kiliba kiti aha kiro ekyo Ruhanga aliramura eby'abantu bona ebyeshelekire najuliza Yesu Kirisito. 17Kyonkai iwe k'olikweyeta Muyahudi mara nosimbagiliza aha Mateka kandi noyebuga Ruhanga, 18nomanya eby'ayenda, n'ebili kaliza nobisiima, ahakuba oyegire Amateka, 19kandi noyemanya okwo oli muhabuzi w'empume, mushana gw'abali omu mwilima, 20mugorozi w'abafera, mwegesa w'abaana, oyeshagwire obumanyi n'amazima omu Mateka, 21mbwenu iwe ayegesa banu, nolemwa kweyegesa? Iwe atanga okwiba, oiba? 22Iwe agamba ngu omuntu aragirwa kutasiyana, nosiyana? Iwe atamwa ebihuuku, ebya Rwensinga nobinyaga? 23Iwe ayebuga Amateka, nohenda Amateka kukunukuruza Ruhanga? 24Nk'okwo kihandikiire kiti, «Abanyamahanga nibarogota aha ibara lya Ruhanga nibaihwa ahali inywe.» 25Okutahirirwa kw'amazima k'oraba nohulira Amateka; kyonkai k'orahenda Amateka, okutahirirwa kwawe nikyo kimoi n'okutatahilirwa. 26Kityo k'omuntu atatahirirwe araba nagobesheleza eby'Amateka galikuragira, n'orwo araba atatahirirwe alizoka nk'atahiriirwe. 27Aho abatatahiliirwe aha bubili kyonkai nibakwata Amateka, balibaramura inywe abaina Amateka agahandikirwe mara mutahiriirwe kyonkai nimugahenda. 28Enshonga araba ali Muyahudi aheru ti Muyahudi nyakabara, handiki kugir'oti okutahirirwa okw'amazima kintu eky'aheru mara eky'aha bubili. 29Omuyahudi kwo araba ali Muyahudi omunda, kandi n'okutahirirwa nyakabara n'okutahirirwa aha mutima, okw'omu mwoyo ti mu bigambo. Talikusiimwa bantu, nasiimwa Ruhanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\