1 AVAKOLINDO 11

1Munzigage nene ndawe nene lwengumwiga Kilisito. 2Nguvalumba hilo lwe mukunziwuka na kangi lwe mukwinatila uwulagise wendavalaje. 3Neke ndiwenda kangi mulukagule ukutigila Kilisito ye Mutwe gwa yeyeavesaga mugosi, na umugosi gwe Mutwe gwa uvakwe, na Nguluvi ye Mutwe gwa Kilisito. 4Sweno, umugosi yakwifunya nambi ukudalika ulukani lwa Nguluvi kono we afwikite mumutwe gwakwe, uyo akumubedala Kilisito. 5Na umung'inetu pakwifunya nambi ukuvila pesafwiti ulukaya mumutwe gwakwe, uyo akugubedala umutwe gwakwe, yeipiga ulo aling'ene hela na umung'inetu yamogite ifwili mumutwe gwakwe. 6Na umung'inetu yesafwiti ulukaya mumutwe gwakwe, ikiba peamogite ifwili sakwe. Neke kulu mung'inetu uko kuhonga nyoni ukusegeta ifwili nambi ukumogwa, sweno, ikiba afwale ulukaya mumutwe gwakwe. 7Si lwinoga kwa umugosi ukufwala ulukaya mumutwe gwakwe, pakuva umwene ye lwihwano lwa Nguluvi na ikilole cha indolo sa Nguluvi, neke umung'inetu ye kilole na indolo sa umugosi. 8Umugosi saahumiti kulu mung'inetu, pesi umung'inetu yahumite kulu mugosi. 9Umugosi sagafilwi ukwimila umung'inetu, pesi umung'inetu yagafilwe ukwimila umugosi. 10Nambi ukwimila lulo umung'inetu afwalage ulukaya mumutwe gwakwe, sambi lulagile ulwa alipasi ya uludali, na kangi kwa ukwimila avanyivaha va Nguluvi. 11Pamwi na lulo, umung'inetu si mutemapakwe pe asupali umugosi, na mugosi si mutemapakwe pe asupali mung'inetu. 12Ndawe lwe umung'inetu ahumite kwa umugosi, na kangi umugosi akwegalwa na umung'inetu, na mbefili fihuma kwa Nguluvi. 13Sweno mulamulage yinyenye: Mbi, lwinoga umung'inetu ifunye kwa Nguluvi wesafwiti kinu mu mutwe gwakwe? 14Nambi uwugave wakwe wilagila pelu hela ukuta umugosi pe inafwili nzolofu akwihongela inyoni yumwene; 15neke kwa umung'inetu pe inafwili nzolofu sikumupela indolo, uyo apelitwe ifwili nzolofu sambi simugubike. 16Wone umunu iwenda ukuleta ulubesa mu ulukani ulu, sweno, alukagulage ukuta hwehwe twivagaya migendele igingi, nambi amakanisa ga Nguluvi gagaya imigendele gingi. 17Kono we pendivalagilisa isi, singela na ludodo ukuvalumba ukwimila isi sendivanga ukulonga ulwa imikong'ano jenyu nyenye yemufuuvitwe gileta kufwaha, kisumuli che mukwambula. 18Ulwa ukutala, ndipulika pemwikong'ana pamwi mwiva na lwigawo mwa nyenye. Nane ukungi ndifuuwa ludodo, 19Neke ulwene ukusutana mumahosa luvaje luve lwipwali mwa nyenye, sambi vala avakange vakagulanike. 20Nachene mwikong'ana, si ukwimila ukulya ichakulya icha Umutwa! 21Pakuva pemwilya umunu yeyeavesaga akwilila ichakulya chakwe yumwene, mbaka pambele avangi venyu viva vadagine, na avangi vagaalite! 22Mbi simuhwaniti mulye na ukunywa mukaye senyu! Na apangi mbi, tutigile mukulibedala ilikanisa lya Nguluvi na ukuvahongela inyoni iwo avagaya ikinu? Ndivatigile kiki? Ndivalumbe? Si mulukani ulu nda. 23Pakuva nene ndanuche uluhuma kwa Umutwa uwulagise wula wendavaletye nyenye: ukutigila, ikilo kikila cheatawulilwe Umutwa Yesu, ategwe umukate, 24swe akumulumba Nguluvi, akugumegula, itigila, “Ugu gwe muvili gwangu ugukwimila nyenye, mupigage de kwa ukunziwuka nene.” 25Lwindahihyo kangi peyealye, ategwe ikinywelo, swe itigila, “Ulu lwe lufingano ulupya mudanda yangu. Mupigage de, pepemuvelaga mwinywa kwa ukunziwuka nene.” 26Pakuva pemuvelaga mwilya umukate ugu na ukunywela ikinywelo iki, mudalikage ifwa ya Umutwa, mbaka pesaakusa. 27Sweno, yeyeavesaga ilya umukate ugo nambi ukunywela ikinywelo cha Umutwa mwe siluhwaniti, uyo ava mwananzi ukwimila umuvili na idanda ya Umutwa. 28Sweno umunu yeyeavesaga igosage umwene tandi, pepene pealisage umukate ugo na ukunywela ikinywelo icho; 29pakuva yeilya na ukunywa kitilili ulwa umuvili gwa Umutwa, ava ilya na ukunywa uluhigilo lwakwe yumwene. 30Na mwaulo, awolofu mwa nyenye vahomefu na vatamwa, avangi de vakafwe. 31Neke wone tuke twigose lunofu yihwehwe situke tuhigwa ndahihyo. 32Sweno, petwihigwa na Umutwa, tukwigisiwa sambi tuve na ichoga, tulonga tuhigwe pamwi na va mung'i. 33Sweno, vanyalukolo vangu, pemwikong'ana ukulya ichakulya cha Umutwa, umunu yeyeavesaga amusindilage tandi umuyagwe. 34Na wone ave pwali umunu yeyeavesaga adagine, alisage tandi kukaye yakwe, sambi ukukong'ana kwenyu kulemwa ukwambusa muhigwe. Neke, ulwa ing'ani sila isimwi, sandivaganulila penzusile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\