1 AVAKOLINDO 12

1Vanyalukolo, ulwa ifipelwa fya Umuhe, ndiwenda mulukagule wunofu ulwa ing'ani isi: 2Mukulukagula ulwa, pemwe simulapituka nyenye, mwemuyasiswe kuifihwananguluvi ifigaya kinu nabaho mwasogoswige kukwekuvelaga. 3Sweno, mulukagulage ulwa umunu yeyeavesaga ilongoswa na Umuhe va Nguluvi sahwaniti atigile, ‘Yesu akotwike!’ Lwindahihyo kangi, umunu yeyeavesaga sahwaniti atigile:‘Yesu ye Mutwa.’ pesiilongoswa na Umuhe Umwelu. 4Ifipelwa fya Umuhe fili polofu, neke Umuhe yakufitawula ye yumwi. 5Posili ng'asi nzolofu isa ukupigila, neke Umutwa yeipigilwa ye yumwi. 6Posili ng'asi isiliwungi isa ukupigila, neke Nguluvi ye yumwi, yeileka mbesili sipigike mwa mbevali. 7Yeyeavesaga munu aipelwa uwenzelufu wa Umuhe kwa uwambule wa mbevali. 8Uyumwi mupele ukukola Umuhe, ulukani lwa uluhala, na uyungi ulukani lwa uwimbi ndawe lweiwenda Umuhe yuyo. 9Kwa uyungi akumupela ulufuuwo, na ukumupela uyungi ikipelwa cha ukuponia; 10Kangi akumupela uyungi ikipelwa cha ukupiga imiitu, uyungi ikipelwa cha ukulonga ulukani lwa Nguluvi, uyungi ikipelwa cha ukuganula ifipelwa ifihuma kwa Umuhe na fila fyesi fya Umuhe; akumupela uyungi ikipelwa cha indongele ingenzi na uyungi ikipelwa cha ukuganula indongele iso. 11Ifyo mbefili fye fipigo fya Umuhe yuyo hela yumwi, yakumupela umunu yeyeavesaga ikipelwa ikiliwungi, ndawe lweiwenda yumwene. 12Ndawe lwe umuvili ye gumwi nago gwina ifigawamuvili fyolofu, na ifigawa muvili ifyo mbefili nambi fyolofu-fyafiwuyapa umuvili gumwi, lwelwiwali kangi kwa Kilisito. 13Pakuva hwehwe, yetwi Vayudaya na apangi twivanu va ing'i isingi, twivanyawingi na apangi twivatemapetu, mbetuli twivabatise kwa Umuhe yuyo uyumwi; na mbetuli twanywesiwe Umuhe yuyo uyumwi. 14Umuvili siwita gwina ikigawamuvili kimwi hela, pesi ulwa gwina ifigawamuvili fyolofu. 15Wone iligulu like lilongele; “Pakuva nene sindi liwoko, sweno, nene sinyanzili mu muvili.” Mbi like livaliwukite ukuhanga mu muvili? Aa nda silwindahihyo! 16Wone lipulikilo like lilongele, “Pakuva nene sindi liho, sweno, nene sinyanzili mu muvili.” Mbi, kwa ukulonga ulo liva liwukite ukuhanga mu muvili? Aa nda! 17Wone umuvili mbeguli guke guvelage liho, ilipulikilo like liva pi? Na wone umuvili mbeguli guke guvelage lipulikilo, umunu ake ahwana ndawuli ukunusa? 18Neke ndawe lwelwiwali, Nguluvi alumbing'ise na ukuvika ifigawamuvili ifiliwungi mu muvili ndawe lweawendite. 19Neke wone mbefili fike five kigawamuvili kimwi, mbi, umuvili guke guva pi? 20Nachene, umuvili gwina figawamuvili fyolofu, neke umuvili ye gumwi. 21Sweno, iliho silihwanite ukulilongela iliwoko: “Singukuwenda veve”, nambi umutwe siguhwaniti ukugalongela amagulu: “Singuvawenda nyenye.” 22Kangi ulungi, ifigawamuvili fyefiwoneka fihomefu ifyo fyefitambule hilo. 23Kangi, ifigawamuvili fila fyetukufihosa ulwa sifitambule hilo, ifyo fyetwakufigosa ukulutila; ifigawamuvili fyesifiwoneka ulwa finofu hilo, ifyo fyefikomalilwa ukulutila, 24na kofili ifigawamuvili ifingi fyesifisaka ukugoswa pakomi Nguluvi yumuwene yeaguviche umuvili imigosekese jakwe, na ukukipela ikigawamuvili chekikepite, ululumbo ululutye, 25sambi kulemwe ukuva na ulwigawo mumuvili, na ifigawamuvili mbefili pefihwana ukwitanga pamwi. 26Na wone ikigawamuvili ikimwi kivawe ifigawamuvili mbefili nafyo fihanga uwuvafi na kicho. Na ikigawamuvili ikimwi wone kipelwe ululumbo ifigawamuvili mbefili nafyo fihekelela pamwi na kicho. 27Sweno, nyenye mbemuli mwi muvili gwa Kilisito na yeyeavesaga iva kigawamuvili cha umuvili gugo. 28Nguluvi avisile mu likanisa: ava ukutala avigendo, va kavili avavisi, va wudatu avigisi, sweno ndawe avikige vala avanya ikipelwa cha ukupiga imiitu, ukuponia, ukutanga, avalongola na vanyakulonga indongele ingenzi. 29Mbi, mbevali vigendo? Mbevali vavisi? Mbevali vigisi? Mbevali vina kipelwa cha ukupiga imiitu? 30Mbi, mbevali vina kipelwa cha ukuponia? Mbevali vina ikipelwa cha ukulonga indongele ingenzi? Mbi, mbevali vaviganula indongele ingenzi? 31Sweno mbemuli, mudobokage ukupelwa ifipelwa ifinofu hilo. Lino nene ndivalagila ing'asi inofu ukulutila ing'asi isi mbesili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\