1 AVAKOLINDO 2

1Vanyalukolo, nene pengengasile ukwenyu sindavadalichi ulupweng'enyu ulwa ikinyele kila icha ulukani lwa Nguluvi kwa ukukola uwuseela wa indongele, nambi kwa uluhala lwa avanu. 2Nene pende ukwenyu ndalamwe ukuva ndimupuva ndemwage ukukikagula ikinu chechekivesaga kila pesi ukumukagula Yesu Kilisito, ena, Kilisito yevamutumbike. 3Nene pende ukwenyu ndenyanzile muwuhomefu na uwogofi wukomi na ukukuvila. 4Uwudalisi wangu na inzolelesi sangu sindalongigi kwa ukuvakwega avanu kwa uluhala, pesi kwa uwolelesi wa uludali lwa Umuhe. 5Ndapigite ulo sambi ulufuuwo lwenyu lwimile muludali lwa Nguluvi, salulonga lwimile muluhala lwa avanu. 6Nambi ndahihyo, kwa vala avakange twikola kangi na luluhala lulo si lwa mung'i yiyi, nambi uluhala lwa avatema va mung'i iyi, vala avasutine kukuyaga. 7Uluhala lwetwikola hwehwe, lwe luhala lwa ulukani lwa Nguluvi ululi ku kinyele, uluhala ulufihe, lwe luhala lwe Nguluvi ealugafile uluhuma pidaha ukwimila indolo setu. 8Uluhala lwe avatema va mung'i umu, valemilwe ukulukagula, pakuva vevalukagule, sivevigelela ukumutumbika Umutwa va indolo mu musalaba, 9Neke, ndawe wewilonga Uwandike Uwelu, “Ing'ani se nambi iliho silyelilasiwona, nambi ilipulikilo silyelilapulika, ing'ani se nambi umunu siealahosa munumbula. Iso Nguluvi avaviche vala vevamwenda.” 10Iso se ng'ani Nguluvi, seatuviche pelu ukwimila Umuhe vakwe. Pakuva Umuhe aigosa chechekivesaga, nambi ing'ani isili mugati hilo mwa Nguluvi. 11Yenani yeahwanite asikagule ing'ani isili kwa umunu uyungi pesi inumbula yakwe umunu uyo? Lwindahihyo, asukuli yeasisele ing'ani sa Nguluvi pesi Umuhe va Nguluvi. 12Lino hwehwe sitwanuchi Umuhe va mung'i pesi yula yeihuma kwa Nguluvi sambi atutange ukusikagula mbesili seatugavye Nguluvi. 13Nambi hwehwe tukwigisa, neke situkwigisa ukukola uluhala lwa avanu, pesi twikola Umuhe se atwigise, twiganula ing'ani isa Umuhe kwa vala avinave Umuhe yuyo. 14Umunu uva mung'i sakwanukilagi ing'ani sa Umuhe va Nguluvi. Pakuva kulumunu uva ndahihyo ing'ani sa Nguluvi kulumwene uwo wupuva, pakuva iso simulutye uluhala pakuva iso sasikagulanika kwa uwutanzi wa Umuhe hela. 15Neke umunu yeinave Umuhe yuyo, yemwene yeahwanite ukuwukagula uwunofu wa mbepali, nave sahwana ukulongwa fibi na umunu yeyeavesaga. 16“Yenani yeahwanite alukagule uluhala lwa Umutwa? Yenani yeahwanite ukwigisa ulukani?” Neke hwehwe twina uluhala lwa Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\