1 AVAKOLINDO 6

1Mbi lwihwana wuli uyumwi va nyenye amusongele umukilisito umuyagwe ku wuhigilo wa avanu vesivamuseli Nguluvi ileka ukumusongela kwa avanu va Nguluvi? 2Mbi, simukulukagula ulwa avanu va Nguluvi savavahiga avanu mbevali mung'i? Lino wone, avanu mbevali savahigwa nanyenye, lino mbi ndawuli mwilemwa ukuhiga ing'ani isi indodo hela? 3Mbi, simukulukagula ukutigila, silulo hela ulwa ukuhiga ing'ani indodo isa mbepali, satuvahiga na avanyivaha va Nguluvi? 4Nyenye pemwiva na iliyoyo mung'ani isa mbepali, mbi ndawuli mukuvakemela avanu vavahige avagaya choga ku kanisa? 5Nachene ipo mwihonga inyoni! Kwekutigila asukuli umuyenyu uyumwi umunyaluhala yahwanite ukudawula ilidati lyelili mwa avakilisito? 6Lino, nachene guve nda musimu kwa avanyalukolo ukumusindika umunyalukolo ku wuhigilo, kangi na baho kwa avahisi vesivafuuvitwi. 7Pakwisongela weyinyenye ng'ani mukwilagila ulwa nyenye yemulemelilwe ng'ani! Mbi siluke luva lunofu, kwa nyenye nambi muke mupigilwe fibi? Kangi siyike yiva kiba kwa nyenye, nambi muke mwanukwe ifyenyu? 8Neke, lino nyenye yemwipigila avangi fibi na ukwihisila yinyenye ng'ani, umunu na munyalukolo vakwe! 9Apangi mbi, simukulukagula ukutigila avanu avanangifu sisavava, na ililila mu Uwutwa wa Nguluvi? Mulasangwa, avanu vanyamikalile imyanangifu, ija, wugoni, avanyakusunyalila ifihwananguluvi, avayamba, nambi avasafi, 10avahiisi, avimi, avagaasi, avaheesi, avaposi, iwo mbevali sisavahanga muwutwa wa Nguluvi. 11Avangi mwa nyenye pamwandi mwapigige siso, neke lino mukave mwiwofuge, mukofwigwe, mukesiwe na ukwilamula na Nguluvi mwitawa lya Umutwa Yesu Kilisito na uwimila Umuhe va Nguluvi vetu. 12Umunu uyungi ahwanite atigile, “Kwa nene mbefili finofu.” Ena, neke si mbefili ifihwanite nda, ngwidikila ukutigila ifinu mbefili finofu neke sindiwenda ifinu fimbike muwunyawingi. 13Uhwanite utigile, “Ichakulya chavisilwe ukwimila lileme, na ilileme ukwimila ichakulya.” Ena, neke Nguluvi saafyananga mbefili ndawe fivili. Umuvili gwa umunu simuvike kwa uwuyamba pesi kwa ukumupigila Umutwa, nave Umutwa ukwimila umuvili. 14Sweno, Nguluvi yamusilibwe Umutwa ukuhuma kwa avafwe saatusilibula nayihwehwe kwa uludali lwakwe. 15Mbi, simukulukagula ulwa imivili jenyu fye figawamuvili fya umuvili gwa Kilisito? Mbi, mwihosa ulwa nywanite ukutegula ulubali ulumwi lwa umuvili gwa Kilisito na ukuluwuyapa luhange mumuvili gwa umung'inetu umugoni? Pogola siluhwaniti nambi ludodo. 16Pakuva, ndawe lwemulukagwe, ukutigila yeihanga na umung'inetu umugoni aiva muvili gumwi nave-ndawe lwandikwe, “Nawo avavili savava muvili gumwi.” 17Neke yahangite nu Mutwa aiva numbula yimwi nave. 18Neke mwikomalilage hilo na uwugoni. Pakuva inzanangifu isingi mbesili sasipigilwa kwivala kwa umuvili neke umugoni akugupigila inzanangifu umuvili gwakwe yumwene. 19Mbi, simukulukagula ulwa imivili jenyu ye tembeli ya Umuhe Umwelu yali mwanyenye, yemwamwanuche ukuhuma kwa Nguluvi? Ino nyenye, simwivanyamwenafyo. 20Mwivagule na amagobole molofu, ino, mukolage imivili jenyu ukumupela indolo Nguluvi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\