1 AVAKOLINDO 7

1Neke lino ing'ani sila semukandike: Ena, lunofu wone umugosi ikale wesategwi umung'inetu, 2neke lino pakwilega na ukugelwa isa uwugoni, apo umunu mugosi yeyeavesaga lwinoga avelage na umung'inetu vakwe yumwene, na umung'inetu yeyeavesaga lwinoga avelage na umugosi vakwe yumwene. 3Na umugosi akwisage ulukumunogela uvakwe, nave umung'inetu ndahihyo akwisage ulukumunogela umugosi vakwe. 4Umung'inetu mugaya lulagilo ulwa umuvili gwakwe, pesi umunu vakwe yeinalo, lwindahihyo kwa umugosi, nave mugaya lulagilo ulwa umuvili gakwe, pesi uvakwe yeinalo. 5Mulemwage ukwiyima isivavaje mungomwa yenyu, mbaka pala pemuve mwiyidikise ukusuupa lusika ludodo, sambi muve na ikilega ikinofu ukwifunya. Pelulutye ulo kangi mupilukilage ukukwisa isivavaje, sambi setani alemwe ukuvagela ukwimila uwuhomefu wenyu. 6Neke isi senguvalongela nene lino sinditigila wanda sivelage lulagilo aa nda, isi nguvalongela isihuma mumahosa gangu hela. 7Nene ngembwenda avanu mbevali vanzigage nene lwendiwali, neke yeyeavesaga munu inacho ikipelwa chakwe ukuhuma kwa Nguluvi, uyungi ikipelwa iki na yula ikingi. 8Sweno, vala vesivalategula nambi kugomwa na vala avafwile nguvatigila lwinoga vanzigage nene lwendiwali. 9Nambi ndahihyo, wone umunu akwilemwa, ikiba ategule, pakuva ikiba hilo ukutegula sindawe ukudobokela. 10Kwavala vevategwe ndina lulagilo, kangi silwangu nda, ulo lwa Umutwa: umung'inetu alemwage ukulekana na umunu vakwe. 11Neke wone alekane na umunu vakwe, swe ikalage simugomwe; pesi ndahihyo apo, vilamulage na umunu vakwe. Umunu vakwe nave alamupela uvakwe ulwandiko lwa ukulekana. 12Kwa vala avangi, (ulu lwandiyena, si lwa Umutwa) nditigila de: Wone umugosi umukilisito inave umung'inetu yesiafuuvitwi, na uyo umung'inetu ave peawenda ukwikalasa, swe alemwage ukumupela ulwandiko lwa ukulekana. 13Na kangi, wone umung'inetu umukilisito mugomwe kwa umunu yesiafuuvitwi, ave peawenda ukwikalasa, swe alamupela umunu vakwe ulwandiko lwa ukulekana. 14Pakuva uyo umugosi yesiafuuvitwi akwanukilwa na Nguluvi kwa ukuhanga na uvakwe, na uyo umung'inetu yesiafuuvitwi akwanukilwa na Nguluvi kwa ukuhanga na umunu vakwe pesi ndahihyo avana vevakwegalwa sivake, vava vana va Nguluvi, kumbi lino iwo vana va Nguluvi. 15Nambi ndahihyo, wone yula yesiafuuvitwi iwenda ukumuleka umuyagwe ye mukilisito, swe, amulekage hela. Ipo uyo umukilisito umugosi apangi umung'inetu, ava mutemapakwe. Pakuva Nguluvi avakemelye nyenye mwikale mu wikalakunoga. 16Veve we mung'inetu umukilisito, ukulukagula ndawuli ulwa suhwaniti nachene umupoke umunu vako? Na kangi, veve ve mugosi umukilisito, ukulukagula ndawuli ulwa suhwaniti nachene umupoke uvako? 17Umunu yeyeavesaga lumunoje ikalage mumikalile igigendela mufipelwa fyakwe fyapelitwe na Nguluvi, pala peakemeligwe na Nguluvi. Ulu lwe lulagilo lwangu ku makanisa mbegali. 18Wone umunu akemelitwe kono muwoole sweno alemwage ukuva nda simuwoole, na wone kangi umunu akemelitwe wesi muwoole, sweno alemwage ukuwoolwa. 19Pakuva ukuwoolwa na ukuleka ukuwoolwa si kinu nda, ikikomi ukwinatila indagilo isa Nguluvi. 20Sweno, umunu yeyeavesaga ikalage ndawe lweeiwali ulusika pakemeligwe. 21Mbi, veve wewimunyawingi pewakemeligwe? Lunofu, ulahosa ulo hilo, neke wone upelwe ikilega cha uwutemapakwe, pigile lulo. 22Pakuva yula yakemelitwe nu Mutwa we munyawingi uyo aiva mutemapako kwa Umutwa, lwindahihyo kwa yula yakemelitwe mutemapakwe, aiva munyawingi va Kilisito. 23Mbevali mwivagule kwa amagobole molofu, mulemwage ukuva kangi vanyawingi va avanu. 24Vanyalukolo vangu, umunu yeyeavesaga mwanyenye sweno ikalage na Nguluvi ndawe lweeiwali ulusika peikemelwa. 25Lino, ulwa avanahinza avigani na vesivalategula, ndimugaya lulagilo uluhuma kwa Umutwa, neke ndilonga sa amahosa gangu nene ye kwa ulusungu lwakwe Umutwa ngapelitwe ukuva munu ye vakufuuwa. 26Sweno, ukwimila uwubane wewipwali lino, nditigila luke lunoga umunu asigalage weiwali. 27Mbi, veve wategwe? Sweno, ulemwage ukulekana na uvako. Veve siulategula? Sweno, ulemwage ukutegula. 28Neke wone utegule sinditigila uva upigite inzanangifu aa nda, na umwanahinza wone agomwe sinditigila ava apigite inzanangifu aa nda. Neke vala vevategula na ukugomwa iwo vafikwa na uwubane uwa mung'i iyi, neke nene singembwenda uwu wuvafike nyenye. 29Vanyalukolo vangu, ndiwenda ukutigila de: ulusika lwelusige ludodo hela. Na uluhuma lino vala vevategwe vikalage witigila sivalategula; 30vala vevivemba vavelage witigila wanda sivivemba, na vala vevihekelela vavelage witigila wanda sivihekelela; na vala vevigula ifinu vavelage witigila wanda vagaya kinu, 31nawo vala vevakwifwahisa na ing'ani isa mung'i iyi vavelage witigila wanda vagaya icha ukuyipigila. Pakuva ndawe lwetukulukagula, ukuta ing'i iyi, yilutila. 32Neke nene ngembwenda nyenye mulemwage ukuhuguvala. Umunu umugaya umung'inetu akwihosa hilo isa ikipigo cha umutwa, lweapiga sambi Umutwa lumunogele. 33Neke umunu yeategwe, akwihosa hilo sa ifipigo fya mung'i, lula lweahwana ukupiga sambi lumunogele uvakwe, 34nave igavite pavili. Nave umung'inetu yesimugomwa, apangi mwigani, akwihosa hilo ing'ani isa Umutwa hela, sambi ihumye umuvili na inumbula yakwe kulu Mutwa. Neke umung'inetu umugomwa akwihosa hilo isa mung'i lula lweamupigila umunu vakwe lumunogele. 35Nene nguvalongela isi ukwimila ukwambula kwenyu nyenye, sinditigila sambi ndivapinging'ase. Ndiwenda mwihosage lunofu, sambi mumupigile Umutwa kwa inumbula na amahosa we mulaganie kumwi. 36Wone umunu akwihosa ulwa sakumupigila lunofu umwanahinza yeamulumbite pesamutegwi, na kono uwudobokesi wakwe wukumulema, apigage lweiwona lunofu; vitegulage hela, siava apigite inzanangifu nda. 37Neke wone umunu uyo alamule kwa ukuwenda yumwene mu numbula yakwe ulwa sategula na wone uwudobokesi wakwe siwumulema na ukulamula lweapiga, sweno, ava ipiga lunofu hilo pesamutegwi uyo umung'inetu umwigani. 38Kwekutigila de: yula yeilamula ukutegula ipiga lunofu, na yula yeilamula lwa uwukitategula nave ipiga lunofu kangi ululutye. 39Umung'inetu aiva mupinge na uvakwe ulusika mbeluli pembevali viva wumi. Neke umugosi peafwe, umung'inetu uyo aiva muwopole, na wone awende ahwanite ukugomwa na umunu yungi yeyeavesaga, pesi ulwa vitegulage mung'asi ya uwukilisito. 40Neke lwendiwona nene yike yiva ikiba ikale ndahihyo weiwali. Igo ge mahosa gangu, nayi nene ndihosa ulwa ndinave Umuhe va Nguluvi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\