1 YOHANE 1

1Tukuvandikila isi uwimila ulukani lwa uwumi lwelwepoluli uluhuma pamuvango. Hwehwe twalupulike nu kuluwona mumiho getu yihwehwe, ukuluhuvila nu kulwibata na amawoko getu yihwehwe. 2Na uwumi uwo pewawonekige hwehwe twawuwene na kulino tukuwolelela nu kuvalongela isa uwumi uwo wa mbepali na mbepali wewewikwali kwa Dada wewavikitwe pawelu kwa hwehwe. 3Icho chetwakiwene nu kukipulika icho chetukuvadalikila nanye kangi, sambi muhwane ukuhanga nahwehwe mu uwulilumwi wetwinawo na Dada nu mwanakwe Yesu Kilisito. 4Tukuvandikila nyenye ing'ani isi sambi uluhekelelo lwetu lukwilanikile. 5Sweno, ulukani lwetwalupulike kulumwene Yesu nu kuvadalikila lwe ulu: Nguluvi ye lung'ali, na kulumwene kugaya lwisa lwelweluvesaga. 6Wone tutigile twina uwulilumwi nave, baho baho tukwikala mulwisa, apo tuva tulonzile wudesi na situkwikala mu wanachene. 7Neke wone twikale mu lung'ali, ndawe umwene nave lweali mulung'ali, sweno, twiva na uwulilumwi yihwehwe, na idanda yakwe Yesu Kilisito umwanakwe, yikutofuga inzanangifu mbesili. 8Wone tutigile twivagaya nzanangifu, apo tukwisanga yihwehwe, na inachene yisumuli mwahwehwe. 9Neke wone tuhongese inzanangifu setu, sweno, Nguluvi ye va kwihuvilwa na mugolofu, nave atudegepela inzanangifu setu nu kutofuga mu wananzi mbewuli. 10Wone tutigile ulwa situlapiga inzanangifu, apo tumupela Nguluvi uwudesi, nu lukani lwakwe lusumuli mugati mwahwehwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\