1 YOHANE 4

1Vanyawende vangu, mulagifuuwa imyuhe jejegivesaga tandi mutalage ukugigela we musikite, wone imyuhe ijo gisogoswa nu Muhe va Nguluvi, pakuva avavisi wolofu va uwudesi vatagalye mung'i. 2Na iyi ye ng'asi ya ukulukagula wone munu uyo isogoswa nu Muhe va Nguluvi. Yeyeavesaga akwidikila ulwa Kilisito aasile, swe iva munu, umunu uyo inave Umuhe va Nguluvi. 3Neke umunu yeyeavesaga yesakumwidikila Kilisito ndahihyo, uyo mugaya uyo Umuhe yeihumaga kwa Nguluvi. Umunu uyo ina muhe yula umutavangu va Kilisito; nanye yemukemukapulike ulwa akusa, na linode yeafikite mung'i! 4Neke nyenye, nye vanangu, mwivanu vakwe Nguluvi na yemuvalemite uludali iwo avavisi va uwudesi; pakuva Umuhe yealimugati mwanyenye ina uludali ululutye kwa umuhe yealimugati ava mung'i. 5Avene vilongaga isa mung'i, na ing'i yakuvapulikisa pakuva nawo va mung'i. 6Neke hwehwe twivanu va Nguluvi. Umunu yeamukagwe Nguluvi akutupulikisa, umunu yesiva Nguluvi siakutupulikisa. Ino, uwimila lulo tuhwanite ukuwukagula uwuliwungi uwipwali pagatinagati pa umuhe va nachene na umuhe va uwudesi. 7Vanyawende vangu, twiyendage, pakuva uwende wihumaga kwa Nguluvi. Yeyeavesaga munu yeina uwende uyo ye mwana va Nguluvi, na amukagwe Nguluvi. 8Umunu umugaya uwende siamukagwi Nguluvi, pakuva Nguluvi ye wende. 9Na Nguluvi alajee uwende wakwe kwa hwehwe kwa ukumutuma Umwanakwe yealiyena konivala, sambi tuve na uwumi ukwimila umwene. 10Mwa ulu we uwende! Siukuta hwehwe yetwatasile ukumwenda Nguluvi, pesi ulwa umwene yeatwendite hwehwe nambi amutumite Umwanakwe ave nambika ya ukutuhesekesa inzanangifu setu. 11Vanyawende vangu, wone Nguluvi atwendite ndahihyo, ino, nahwe lutuvaje twiyendage. 12Asupali umunu yeamuwene Nguluvi nangi; neke wone tukwiyenda, Nguluvi akwikala mu wulilumwi nahwehwe, nu wende wakwe wikwilanikila mugati mwahwehwe. 13Tukulukagula ulwa tukwikala mu wulilumwi na Nguluvi, nave Nguluvi akwikala mu wulilumwi nahwehwe, pakuva umwene akatupelye Umuhe vakwe. 14Hwehwe tuluwene nu kuwolelela avangi ulwa Dada amutumite Umwanakwe ave mupoki va ing'i. 15Yeyeavesaga munu yeakwidikila ulwa Yesu ye Mwana va Nguluvi, Nguluvi akwikala muwulilumwi nu munu yuyo, nave akwikala muwulilumwi na Nguluvi. 16Ino, hwehwe tukuwukagula nu kuwufuuwa uwende we inawo Nguluvi kwa hwehwe. Nguluvi ye wende, nu munu yeyeavesaga yeakwikala mu wende, uyo akwikala muwulilumwi na Nguluvi, na Nguluvi akwikala muwulilumwi nave. 17Uwende wukwilaniche mugati mwahwehwe sambi tuve nu wupifu ikimunyi kila cha Uluhigilo; pakuva imigendele jetu mung'i umu gindawe ja Kilisito. 18Pewipwali uwende pagaya muhwehwe, ena, uwende uwukwilaniche wawidaga umuhwehwe mbeguli. Pakuva umuhwehwe gwiletaga ukuhigwa, na umunyamuhwehwe salakwilanikila mu wende. 19Hwehwe twina wende pakuva Nguluvi atasile ukutwenda. 20Yeyeavesaga itigila ulwa Umunu wone atigile ulwa amwenda Nguluvi, kono we akumuvipila umunyalukolo vakwe, uyo mudesi. Pakuva yesiakumwenda umunyalukolo vakwe yeakumuwona, uyo sahwaniti ukumwenda Nguluvi yesialamuwona. 21Sweno, ulu lwe lulagilo lweatupelye Kilisito: Yeakumwenda Nguluvi lumuvaje kangi na ukumwenda umunyalukolo vakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\