1 AVATESALONIKE 4

1Pendidugilisa, vanyalukolo vangu, ye mukiyigise ukuhuma kwa hwehwe lula uluvavaje ukugenda sambi mumunogele Nguluvi. Nachene mukave mwigenda ndahihyo. Lino tukuvasuka nu kuvagongola mwitawa lya Umutwa Yesu mupigage ulunofu ululutye. 2Pakuva mukulukagula ukuta uwulagise we twavapelye mu mululagi lwa Umutwa Yesu. 3Nguluvi iwenda nyenye muvelage velu na mwilegage mu migendele imyanangifu. 4Yeyeavesaga mugosi lumuvaje alukagulage lwe akwikalasa na uvakwe mu welu na ichoga, 5na si muwudobokesi uwubi ndawe avanu avamyanza. 6Sweno, umunu yeyeavesaga alamwanangila nambi ukumubunza umuyagwe mu lukani ulu. Yetuke tukavalonje iso na ukuvakenyela ukuta Umutwa avahiga avipiga ing'ani iso. 7Nguluvi satukemelii twikale mumigendele ja uwugoni, pesi ukuta tugendelage mu welu. 8Ino, yeibedala inzigiso iso sakumubedala munu, ava akumubedala yumwene Nguluvi ye akuvapela Umuhe vakwe Umwelu. 9Sikololi lukani lwa ukuvandikila ulwa ukuvenda vanyalukolo venyu avafuuvitwe. Nyenye, yenyenye ye mukigisiwe na Nguluvi lula uluvavaje ukwiyenda. 10Na mukave nachene mukuvapigila ndahihyo avanyalukolo venyu mbevali bahapavesaga mu Makedoniya. Ino, vanyalukolo, tukuvasuka mupigage na ukulutisa. 11Mukalalilage mbemuli ukwikala mu wusikimafu, yeyeavesaga ipiganisage na isakwe yumwene na apigage ifipigo kwa amawoko gakwe yumwene ndawe lwe twavalagise pamwandi. 12Na mwalulo mwikwavila ululumbo ulunofu ukuhuma kwa vala vesi vakilisito, na simuvahuvila avanu vangi mwa fyemugulwime. 13Vanyalukolo, twiwenda mulukagule ulwa nachene lwa vala vevafwe, sambi mulemwe ukuhuguvala ndawe avanu vangi avagaya uluhuvi. 14Hwehwe twifuuwa ulwa Yesu afwe, asilibwike; na palulo hwehwe nahwe twifuuwa ukuta Nguluvi saavaleta pamwinga na Yesu vala mbevali vevafwe kono we vamufuuvitwe. 15Ulu tukuvalongela lwe lwigiso lwa Umutwa; hwehwe ye twi wumi, ye satuva tusige ulusika lwe akusila Umutwa, nachene sisatuvalongolela vala vevafwe. 16Pakuva sapava na lulagi, iliswi lya munyivaha umuvina, na ilipembe lya Nguluvi salikuwa, na yumwene Umutwa sa ika uluhuma kuchanya. Pepene vevafwe kono we vakumufuuwa Kilisito savasilibulwa tandi. 17Neke nahwe ye twi wumi ulusika ulo satukong'aswa pamwi nawo mu mafufu ukumutang'anila Umutwa mwilanga. Na kwa ndahihyo satuva mbepali na Umutwa. 18Sweno, mwisikimikage mung'ani isi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\