1 TIMOTI 3

1Imigendele igi ja nachene: Wone umunu idoboka ukuva mwimilisi mu likanisa, uyo idoboka ikipigo ikinofu. 2Sweno umwimilisi va likanisa lumuvaje avelage yula yesilongwa fibi; lumuvaje avelage ategwe mung'inetu yumwi hela avelage musikimafu yeakwikomalila, mumilongele, munyalulumbo; na lumuvaje avelage mwanukila vagenzi na yeahwanite ukwigisa; 3alava mugaasi nambi munyamabatu, avelage mulele, simunyalwitakilo, simuwenda amagobole, 4lumuvaje avelage mwimilisi munofu va ikaye yakwe na ukuleka avanakwe vave vanyachoga mwa mbesili. 5Kwekutigila umunu peilemwa ukwimilila ikaye yakwe yumwene imilila ndawuli likanisa lya Nguluvi? 6Umunu yesalakangala mulufuuwo alemwagwe ukupelwa uwimilisi mu likanisa longa idudumbe nu kuhigwa ndawe Setani; 7Avaje ave munu yeipulisa wunofu pa vanu avali kwivala ya ilikanisa, alonga ang'ulwe neke agwile mulutego lwa setani? 8Avatangilisi mu likanisa luvavaje nawo, ukuva vanu vatuunafu sivalongela pavili valava vanywi hilo va idifayi, nambi uwuhatufu, nambi uwudobofu wa amagobole; 9luvavaje vinatilage ulwiyiwuko lunofu ulwa mugati nachene na ulufuuwo. 10Lwivaje tandi, vagelwage, pevawonike ulwa vahwanite pepene pevapigage ikipigo chawo. 11Na avavawo nawo, luvavaje vavelage na imigendele minofu, vesivaheesi va avanu, vavelage vasikimafu; vavelage vevihuvilwa mwa mbesili. 12Na umutangilisi mu likanisa lumuvaje avelage ina mung'inetu yumwi hela, kangi avelage yeakwimilila avanakwe na sa mukaye yakwe wunofu. 13Pakuva avatangilisi vevipiga ikipigo chawo wunofu, vakwikwavila imimile minofu na vahwanite valonge isa ulufuuwo lwawo kigaya muhwehwe mwa Kilisito Yesu. 14Ngukwandikila ibalula iyi kono we ngwihuvila ukusa kwa veve yilino de. 15Neke wone mbe nyaafile, sweno, ibalula iyi yikulongele ulwa imigendele igituvaje mukaye ya Nguluvi, ikaye iyo lye likanisa lya Nguluvi yula umumi, na ilyene che kipanda na ulutu lwanachene. 16Pagaya kusina ukwimila uwukomi wa ikinyele cha ulufuuwo lwetu. Awonike mu lwihwano lwa umunu, olelilwe na Umuhe ukuta mugolofu, awonike kwa vanyivaha, adalikwe ku vamyanza, vamufuuvitwe mung'i mbeyili inwilwe kuchanya mu ndolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\