1 TIMOTI 5

1Ulamukenyela umunu umuvaha, pesi ukuta umugongolage ndawe udado. Vapigilage avanyakilambo nda vanyalukolo vako; 2avang'inetu avagogolo ndawe uyuwo; avahinza nda vahaso, muwelu mbewuli. 3Uvelage na ichoga ku vang'inetu avafwile na hilo avakiva. 4Neke umufwile wone ave ina vana nave visukulu, iwo luvavaje ukwiyigisa ukukwisa isivavaje mulufuuwo kwa avanyalukolo vawo sambi vavatange avegasi vawo na avavaha vawo,pakuva ulo lwe lukani ulukumunogela Nguluvi. 5Umung'inetu umufwile umukiva, umugaya umunu va ukumutanga, uyo amuviche uluhuvi lwakwe Nguluvi iginaga ukwifunya na ukumusuka uwutanzi ikilo na ikimunyi. 6Neke Umung'inetu yula yeakwikala muwuyamba uyo yeafwe, nambi ave pemumi. 7Vapelage uwulagise uwu, valang'ulilwa lungi. 8Neke wone umunu sakuvalolela avanu va mulukolo lwakwe, na hilo vala va mukaye yakwe, apo. Umunu uyo yealubihye ulufuuwo, na kangi uyo mubi ukulutila umunu yula yesialafuuwa. 9Ulamwandikia mu kitabu cha avafwile, umufwile yeyeavesaga yesalafisa myaka machumi gimutanda, kangi avelage eagomilwe sukumwi swe, 10na avelage na migendele minofu, yeavalolye avanakwe wunofu; yeavanuche avagenzi mukaye yakwe, yeawofwige amagulu avanu va Nguluvi yeavatanzile avanu vanyalugudo, na yeitawe ukupiga inofu, 11Ulavandika avang'inetu avafwile avadodo, pakuva wone uwudobokesi wa imivili jawo wuvasukanise vagomwe kangi neke vapituke vamuleke Kilisito, 12Ino vawoneka yevagayite uwuhuvilwa mwa lula lwevevilapite pamwandi. 13Ulungi na ulo vakwiyigisa ukwikalaga hela, na ukupilimapilima mumakaye, neke ulubi hilo vihehaga vanu na ukwingilila ing'ani sa vangi, ing'ani sawo we ngaya wutangilisi. 14Sweno ngembwenda avafwile avadodo vagomwage, vegale avana na ukulolela ikaye sawo sambi avatavangu vetu valemwe ukupelwa ikilega cha ukutung'ula mu wananzi hwehwe. 15Pakuva avafwile avangi yevakayasile na ukumuminila setani. 16Neke wone mwayuva umukilisito ina avafwile mulukolo lwakwe, lumuvaje umwene ukuvalolela na alemwage ukulilekela likanisa ikitegulo kicho, lino sambi likanisa lihwane ukuvalolela vala avafwile avasige viyena hela. 17Avavaha avilongosa avanu wunofu vinogela ukupelwa amahombo kavili, na hilo vala vevipifuka ukudalika na ukwigisa. 18Pakuva Uwandike Uwelu witigila: “Ulayiwopa isenga umulomo peyilivata ifibete paluga.” “Neke kangi umunyakupiga anoje uluhombo lwakwe.” 19Ulidikila ukupulikisa uwutose wa umuvaha pesi kwa uwolelesi wa vanu vavili nave vadatu. 20Vala avipiga inzanangifu vakenyelage pamalugu sambi avanu vangi wogope, 21Ngukulagisa pa Nguluvi na pa Kilisito na pa vanyivaha avahagule winatilage uwulagise uwu wesiwileka nambi lungi, nambi kwiyendelesa kwa umunu yeyeavesaga mwambesili se uva wipiga. 22Ulangufya ukumuvikila amawoko umunu yeyeavesaga amupigile Umutwa. Ulahanga mu nzanangifu sa avanu vangi wivikage mu wugolofu. 23Ulanywa ululenga hela, pesi unywesage idifai ndondo ukwimila ilileme lyako, pakuva lihele likukufwahisa kolofu na ifitamwa. 24Inzanangifu sa avanu vangi siwonekaga pawelu hela, naso sikuvalongolela kukuhigwa, neke inzanangifu sa avangi sasiwoneka pambele. 25Lwindahihyo na ifipigo ifinofu fyafiwoneka pawelu, na fila fyesifili pawelu nafyo sifyafifihwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\