2 AVAKOLINDO 2

1Nambi nene ndilamulye ukuta sindilavasila kangi sambi ndivahuguvike. 2Pakuva wone ndivahuguvike nyenye, sweno, mbi nani yeanyamasa nene? Pesi vavala hela ve ndivahuguvike! 3Nambi nene ndavandiche ndawe ndapigite, sambi penzusile ndemwe ukuhuguvala kwa vala vevake valeka nyekelele, pakuva ndendihuvye mwa nyenye mbemuli ukuta uluhekelelo lwangu luve luhekelelo lwa nyenye mbemuli kangi. 4Pendevandikilige nde nyuguve nu kung'ula kono we ndivemba, si lwe kwa ukuvahuguvika nyenye, pesi lwe lwa ukuvalagila ukuta ndivenda hilo. 5Wone pwali umunu yamuhuguvike umuyagwe, uyo sanyuguviki nene ndiyena, ava avahuguvike nyenye mbemuli, nane sindiwenda ukuva ndi mukali ukulutisa. 6Neke ulwene ukuhigwa kwe vakamuhigite awolofu mwa nyenye lekage apumile lulo. 7Ulusige lino ikiba mumudegepele umunu sikimika sambi ulwa alahuguvala alutise sambi alemelwe ng'ani. 8Sweno, nguvagongola: mumulagilage ulwa mumwenda. 9Pengwandika ibalula yila ngawendige ndilukagule ulwa mwidikila ukwinatila chechendivalagila. 10Wone mumudegepele umunu, nane ngumudegepela. Pakuva pengumudegepela wone nachene ndinacho ulwa ngumudegepela mwa ndidegepela mwa Kilisito ukwimila nyenye, 11Sambi tulemwe ukumupela Setani ikilega atusange; pakuva tufikagwe ifipeto fyakwe wefiwali. 12Peyefikite mu Tolowa ukudalika Ulukani Ulunofu lwa Kilisito, ndafikite kwina kilega cha ukumupigila Umutwa. 13Neke inumbula yangu siyasikimi hilo pakuva sindamufikiti umunyalukolo vetu Tito. Nambi ndavilasile mbevali pala swe ngwibitilaga ku Makedoniya. 14Neke, nene ngumulumba Nguluvi yakutusogosa mbepali sambi tudwese kwa uwutanzi wa Kilisito. Umwene akututanga tutagalise uwa nachene wa Kilisito wita wanda hwehwe twinung'ilila wunofu, baha pavesaga. 15Pakuva hwehwe twindawe uwunung'ilile wunofu kwa Nguluvi, kwa vala avikombolwa na kwa vala aviyaga. 16Kwa vala veviyaga iminung'ilile ijo ye fwa; neke kwa vala vevikombolwa, iminung'ile uyo gileta uwumi. Mbi nani lino yahwanite ukuhanga mu kipigo che kindawe icho? 17Hwehwe sitwindawe avangi vevavisulusa na ulukani lwa Nguluvi; neke hwehwe twidalika kwa inumbula yinya wilevesi ndawe alaje Nguluvi,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\