2 AVAKOLINDO 8

1Kangi vanyalukolo vetu, twiwenda nyenye musikagule isa uwuwuya we Nguluvi akagapelye amakanisa ga mu Makedoniya. 2Mbevali avafuuvitwe avali kuko, vakave muneseko isa ulugudo lukomi, pamwinga na lulo uluhekelelo lwawo lukaginite ukongelekela hilo, mbaka vakave vadeke ukuvakemela avangi umwawo, nambi we vamikaa pakomi. 3Nywanite ukuwolelela ulwa vakave vadeke ukutegana na fye finafyo na kangi vakalutise. Na ulo lukave mukuwenda kwawo vavene hela, 4Vatugongolite hilo vapelwe ikilega icha ukuhanga nahwehwe mu kipigo iki icha ukuvatanga avanu va Nguluvi avali ku Yudaya. 5Ulo lwe lukani lwesitukahosigi nambi ludodo! Pakuva vatasile ukwitawula vavene kulu Mutwa, Pambele kangi swe vakwitawula vavene kwa hwehwe, ndawe mwewigendela uwende wa Umutwa. 6Sweno, tukumugongola Tito yavanzile ikipigo iki avatangilisage, pemuhwana ukupiga ikipigo iki cha uwende mwa nyenye. 7Nyenye mwinafyo mbefili: ulufuuwo, uludali ulwa ukulonga, uwimbi; uwupifu mbewuli uwa ukupiga inofu, na uwende wenyu kwa hwehwe. Nambi lino, tukwihuvila ulwa muva vadeke mu kipigo iki icha uwende. 8Nene singuvapela ululagilo, neke chendiwenda hela ukuvalagila lwe lula lwe avangi vina uwupifu mukuvatanga avangi, sambi nene ndiwukagule uwende wenyu ukuta kumbi wa nachene. 9Pakuva nyenye ndita muwusele uwuwuya wa Umutwa vetu Yesu Kilisito: nambi umwene, ali mwenafyo va mbefili, nambi ndahihyo iwuyipe mumikaa ukwimila nyenye, sambi nyenye munonele mu wumikaa wakwe. 10Ukwimila ulukani ulu, sweno nene nguvatigila: lwinoga lino mupigage sisila semwemulamwe ukupiga umwaka ugulutye. Pakuva nyenye ye muke va ukutala ukulamula ukupiga ulukani ulo. 11Sweno, mukwisage ulukani ulo; ndawe lwe mukawendelige yinyenye ukutanga, sweno musugunalage ndahihyo ukutegana na uludali lwenyu, ukukwisa. 12Pakuva wone umunu ina mutima gwa ukutanga, Nguluvi akwanukila chechekivesaga che uyungi ahwanite ukutawula: siaikanilila kila ikitawule. 13Neke silwinoga nyenye muwilwe uludugo lwenyu, sambi avangi vahwene ukukepusiwa uwusito wa ikitegulo chawo ukuvatanga avangi, aa nda, lunoje tulavage na uwuteganifu wa imbali mbesili na ukwimila mu wugolofu. 14Chechekivesaga chemwinacho lino ikilutye kinogela icho kivatangage vala vevagulwime, sambi nawo ulusika lwe vava vakwavite nawo ifilutye, nawo pepene pesavavatanga nanye pemugulwime, na ukwimila lulo pepene pepava na uwuteganifu. 15Ndawe Uwandike Uwelu wewitigila, “Yakakong'ise ifyolofu, sakavi nafye filutye, na yula yakakong'ise ifikefu nave sakagulwimi kinu.” 16Ngumulumba Nguluvi yavikite munumbula ya Tito uwudobofu uwo we nayinene ndinawo uwa ukuvatanga nyenye. 17Ulwene siidikisi hela pakuva twamugongolite apige lulo, pesi ukuta na yumwene ali na uwudobofu wukomi uwa ukutanga, mbaka alamwe yumwene kwa ukuwenda kwakwe aase ukwenyu. 18Pamwinga nu mwene, tukumutumilisa na munyalukolo uyumwi ye ululumbo lwakwe lukatagalye mu makanisa mbegali ukwimila ukudalika Ulukani Ulunofu. 19Si lulo hela, kangi umwene muhagule na amakanisa mbegali avelage na nene petwipiga ikipigo chetu iki icha uwende, ikipigo chetwipiga ukwimila indolo isa Umutwa na ukulagila uwunofu wa amahosa getu, wa ukutanga avangi. 20Twiwenda ukwilega ukulongwa fibi ukwimila uwimilisi wa ifitawulwa fyetutawe hwehwe ifya uwudeke. 21Neke amahosa getu, twiwenda tupige lunofu hela palu Mutwa, neke kangi na pavanu luvelage ndahihyo. 22Sweno pamwinga na vanyalukolo vetu vawo, tumutumite nayi munyalukolo vetu uyungi, ye kolofu tukamuwene ukuta na umwene mupifu ukutanga, na kulino de ina luhuvi lukomi kwa nyenye. 23Tito ye muyangu, yetwipigasa nave, ikipigo ukwimila nyenye; neke ulwa vanyalukolo iva avangi vevakusasa nawo, iwo vatume na amakanisa, na indolo sivelage kwa Kilisito. 24Sweno, muvalagilage uwukangafu wa uwende wenyu, sambi amakanisa gilavile nachene ulwa ululumbo lwendinalo kwa nyenye ukuta lwe lugolofu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\