2 YOHANE 1

1Nene nde muvaha ngukwandikila veve ve munumwehe umuhagule pamwi na avanako vendivenda nachene. Kangi si nene hela yendivenda, pesi na mbevali vevawukagwe uwanachene, 2pakuva uwanachene wewakwikala mwahwehwe wuva na hwehwe kitasila. 3Uwuwuya na ulusungu na uwikalakunoga ifihumaga kwa Nguluvi Dada na kwa Yesu Kilisito, Umwana va Dada, fivelage pamwi na hwehwe mu wanachene na uwende. 4Ndahekelye hilo ukupulika ukuta avamwi va avanako vakwikala mu wanachene ndawe lwe Dada atulajee. 5Ino, ve munumwehe ngukusuka lukani lumwi: lwengukusuka si lulagilo lupya, pesi ululagilo lulula lwetwetwinalo uluhuma pamuvango ulwa twiyendage. 6Uwende widonya ukwikalaga mu kwinatila indagilo sakwe Nguluvi. Ululagilo lwemwalupulike uluhuma pamuvango lwe ulu: luvavaje mbemuli mwikalage mu wende. 7Avasangavanu wolofu vakelelwike mung'i, avanu vesivakwidikila ukuta Yesu Kilisito akasile ukwetu, mu muvili gwa umunu. Umunu yeilonga ulo uyo musanga vanu na mutavangu va Kilisito. 8Ino, mwikomalilage we yinyenye mulonga mukiyase kila chemukakipigilige, pesi ukuta samwanukile amahombo genyu agakwilaniche. 9Yesiakwinatila nu kunana munzigiso isa Kilisito, kangi akusipituka uyo mugaya Nguluvi. Neke yeananaga mu nzigiso iso inave Dada nu Mwana. 10Sweno, wone umunu aase ukwenyu wesiakuvaletela ulwigiso ulo, ulamwanukila mukaye, nambi ukumuhungila. 11Pakuva yeakumuhungila umunu uyo, ihanga nave mufipigo fyakwe ifyanangifu. 12Nambi ndinaso nzolofu isa ukuvandikila, neke lino singembwenda ukuvandikila mwikalatasi nu wino, neke ulwene, ndihuvye ukuvasila nu kutinasa pamwi na nyenye, sambi uluhekelelo lwetu lukwilanikile. 13Avana va umuhaso umuhagule, vakukuhungila


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\