PETULO 3

1Vanyawiyendi vangu, iyi ye balula iya kavili yenguvandikila nyenye. Mu balula iso we sivili ngelite ndamuse amahosa genyu amanofu kwa ukuviwusa ing'ani isi. 2Ndiwenda mwiwukage ing'ani sesalonzilwe pidaha na avavisi avelu, na lula ululagilo lwa Umutwa na Umupoki ulwasile ukukola na avigendo venyu. 3Ukutala kwa mbesili mulukagule ukuta ifimunyi fya kumudugo savasa avanu ve imigendele jawo gisogoswa na uwudobokesi wawo uwubi savavelanga nyenye, 4na ukutigila: “Alihuvise ukuta aasa! Ngali lino alikwiya? Ing'ani sesisila hela uluhuma avakukwetu pevevakaali wumi; ing'ani sindahihila uluhuma pamuvango gwa ing'i!” 5Avanu iwo, wesivituga, vavisemwa ukuta pidaha Nguluvi alonzile, swe ing'i na kuchanya sagafilwe. Ing'i yagafilwe ukuhuma mululenga na ukukola ululenga; 6na kangi kwa ululenga lulo, kwekuta lula ululenga lwa ing'uka ingomi, ing'i iya imisika gila yasisile tipu. 7Neke kuchanya na ing'i iya lino silolelwa ukukola ulukani lwa Nguluvi ukwimila ukwanangwa na umoto. Mbiike ukwimila Ikimunyi kila pe avanu vesivakumogopa Nguluvi savahigwa na ukusilila ng'ani. 8Lino, vanyawiyendi vangu, mulabedala kinu kimwi! Pa Umutwa, ikimunyi kimwi kiling'ene na imyaka mbilima na imyaka mbilima giling'ene na ikimunyi ikimwi. 9Umutwa sahaava ukukwisa sila sealahuvise ndawe avanu avangi lwe vakwihosa ukuta ihaava. Umwene ina uwusindile wukomi ukwimila nyenye, pakuva siiwenda nambi uyumwi venyu ayage, pesi akuvakwega mbevali vafikile kukuhongesa inzanangifu sawo. 10Ikimunyi icha Umutwa sachusa wita muhiisi. Kuchanya na kwilanga sakuyagilila ukwimila umubumo umukomi, ifinu fyawo ifilovesi safilalisiwa nu moto, nayo ing'i na ifipigo fyawo safiyagila pamwi. 11Lino pakuva mbefili safyanangwa ndahihyo, ngali nyenye luvavaje ukuva mwivanu va kinyandawuli? Luvavaje mwikalage muwelu na ukuva ni choga kwa Nguluvi, 12Mwisindila ikimunyi kila cha Nguluvi na ukukisuka changupe ukusa Ikimunyi che kuchanya sakulalisiwa nu moto na ukwanangika, na ifinu mbefili ifilovela safinyeka ukwimila umungila umukali.. 13Neke hwehwe ukwimila uluhuviso lwakwe, twisindila kuchanya ukupya na ing'i imya iyimemile uwugolofu. 14Lino, vanyawiyendi vangu, pemuva mwisindila Ikimunyi kila musugunalage hilo ukwiyesa mwiva simwivananga kinu pa Nguluvi, na ukwilamula nave. 15Luvavaje muluwonage ulwikangaliso lwa Umutwa ukuta che kilega chemwipelwa sambi mupokwe, ndawe Pawulo umunyalukolo vetu umwende lweavandiche ikola uluhala lweapelitwe na Nguluvi. 16Posili ing'ani isingi de mubalula sakwe se nalamu hilo ukusikagula wunofu, ing'ani se avanu avapuva, avagaya imimile, vakusiyasa ndawe lwevahele viyasa mu Uwandike Uwelu uwungi. Palulo vakwisukanisa vavene vayasiwe na ukwanangilwa ng'ani. 17Neke nyenye, vanyawiyendi vangu, yemulukagwe ulukani ulu. Lino, muvelage na uwikomalile mulonga muyasiwe na uwananzi wa avayasi, mugwe uluhuma mumimile jenyu igikange wunofu. 18Pesi nditigila muginage ukuvina mu wuwuya na mukumukagula Umutwa vetu na Umupoki Yesu Kilisito. Indolo sivelage kulumwene, lino na kumbepali Ena!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\