2 TIMOTI 2

1Lino, veve ve mwanangu vesage na ludali, muwuwuya wetwipelwa mukuhanga na Kilisito Yesu. 2Tegulage inzigiso sila semwamulike nene ndilalika pa wolelesi wolofu, uvapelage avanu avihuvilwa, vevahwana na ukuvigisa na avanu vangi. 3Hangage muneseko nda umunyigalu yeihuvilwa va Kilisito Yesu. 4Umunyigalu peakwihoma ligalu akwilegaga na isa mung'i isa malanga sambi amunogele umuvina va vanyigalu. 5Umunyakukimbila yeyeavesaga mumwihesigo sahwanite adwese avangi nu kupelwa ikipelwa pesiinatii imisilo ja imihesigo. 6Umulimi yeapigite ikipigo ikitalamu anoje ukwanukila ifilyo ifibete ifya pamuvango. 7Wihosage hilo iso sendilonga pakuva Umutwa akudindula uluhala usikagule mbesili. 8Mwiwukage Yesu Kilisito yeasilibwiswe ukuhuma kuvafwe yeali va ulukolo lwa Dawudi ndawe lwelwilonga Ulukani Ulunofu lwendandidalika 9ukwimila ukudalika Ulukani Ulunofu nene nditeseka na minzilwe muminyololo wita mwananzi neke ulukani lwa Nguluvi sisalupigwa. 10Na ukukola lulo, nene ndikangalila mbefili ukwimila avahagule va Nguluvi, sambi nawo vapelwe uwukombolwa uwiletwagwa mung'asi ya Yesu Kilisito, na wuwo wiletaga indolo isa mbepali na mbepali. 11Ululongwa ulu lwa nachene: Wone twafwe pamwi nave, satunana kangi pamwi nave. 12Wone tugine ukukangalila, satutema kangi pamwi nave. Wone tumubihile, nave saatubihila kangi; 13Wone tugaye uwuhuvilwa, umwene aisigalaga mbepali muhuvilwa, pakuva umwene sahwaniti ibihile nangi. 14Sweno, uviwusage avanu vako ing'ani isi, weukuvakenyela pa Nguluvi, valulekage ulubesa lwa ing'ani, ulubesa ulo silunofu, ulo lwakuvananga vala vevipulika. 15Tiganage ukupelwa uwidikile na Nguluvi umunyakupiga yesakukiwonela inyoni ikipigo chakwe, na yeakwigisa wunofu lula ulukani lwa nachene. 16Wilegage mulubesa ulwa malanga na ulwa uwupuva pakuva ulo lwalwigina ukuvalekasa avanu pataali na Nguluvi. 17Inzigiso isindawe iso siling'ene na ikipemba chekiyavaga umuvili. Avamwi mwavawo vevakwigisa siso veva Heminayo na Fileto. 18Iva vayasile wuhulo vahele pataali na inachene, pevitigila ulusilibuko lwetu yelukelupigike vihuguvika ulufuuwo lwa avangi. 19Neke ulutu lweavikite Nguluvi lukimee lulibahala hela, na pachanya pa ulutu peandike ing'ani isi; “Umutwa avasele avanu vakwe,” na “Yeyeavesaga akwitigila umwene va Nguluvi, lumuvaje awulekelage ng'ani uwanangifu.” 20Ino mukaye ingomi, pofili ifinyawugali na ifingi ifilipolofu, ifingi fiwuyapile isahabu, ifimwi fiwuyapile amagobole, ifimwi kangi fiwuyapile mabiki, na ililongo, na ifingi fivike hela fya wutambule na ifingi fipigilwage mbepali. 21Ino, wone umunu iyese akwilega pataali na inzanangifu mbesili iso, uyu ava nda ifinu ifya uwutambule fyesifipigilwa chaka hela, pakuva ava afunyililwe, uyo akumunogela umutwa vakwe na iva mugelanise mukipigo chechekivesaga ikinofu. 22Lino wilegage na uwudobokesi wa uwunyakilambo, ninilage uwugolofu, ulufuuwo, uwende, uwikalakunoga, pamwi na avanu mbevali avakumusuka umutwa munumbula nzelu. 23Wilegage mulubesa ulwa uwupuva na ukugaya luhala; weukulukagula ukuta iso siletaga ulwitakilo. 24Umukami va Umutwa alitakila na munu. Lumuvaje ave mulele ku vanu mbevali, umwigisi umunofu na mukangalisi; 25yula ye iva we mulele peikenyela avanyalubesa kulumwene, apangi luhwanite Nguluvi avapele ikilega cha ukuhongesa na ukupela, sambi vayikagule inachene. 26Ipo pepene pevapilulilwa uluhala lwawo kangi, na ukwisupatula mulutego lwa Setani yeavibete na kuvakuvilisa vakwisaga isakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\