IFIPIGO 12

1Pipi na Ifilo ifyo baho Umutema Helode avanzile ukuvatesa avanu va likanisa. 2Amuwulige Yakobo umame va Yohane kwa ilimage. 3Na avelige iwona Avayudaya vahekelye kwa ikipigo icho, ave peawila ulo, amwibete Petulo (Ulo lwapigike ikimunyi ikikomi icha imikate je simihate uwuhahu.) 4Petulo avelige akwibatika, vamutosise mundinde, swe iva mukumingwa na ikilugu cha avanyigalu vatayi, vatayi. Helode adagige ukumuhiga pekilutye ikimunyi ikikomi icha i Pasaka. 5Sweno, Petulo peemundinde, likanisa lyave mukwifunya kwa Nguluvi likumusukila kwa uwupifu mbewuli. 6Pakilo, wesikilafika ikimunyi cha Helode cheadagige ukumuhiga Petulo, Petulo ali agonelye pagati ya avanyigalu vavili. Alimupinge na iminyololo givili na avanyigalu avalolesi vamingige umulyango ugwa Indinde. 7Sukumwi, munyivaha va Umutwa imite pipi na Petulo swe ulung'ali lwing'alika ilidama mbelili ilya indinde. Swe munyivaha amupamise mulubafu akumutigila, “Wawangufye uhege!” ulusika lulo iminyololo jagwe pasi ukuhuma mumawoko gakwe ge gali mapinge. 8Munyivaha amutige, “Wiwopage umusipi gwako fwale na indatu sako.” Swe igita ndahihyo. Swe munyivaha amutige, “Fwale isopeka yako, uninile.” 9Petulo ndawe amuninilige kwivala, neke sialukagwi ulwa mbesili sesapigitwe na munyivaha nachene sesene, ihosige ulwa ilota amaloto. 10Valutye pamulyango ugwa ukutala, apepovali avanyigalu, na ugwa kavili, pambele vafisile pamulyango ugwa ichuma ugwa ukwingilila muboma. Umulyango ugo nago gwadindwike gugwene, nawo ndawe vahumige kwivala. Swe vave vigenda mwikasi sukumwi yula munyivaha amulesile Petulo iyena. 11Ipo pe Petulo pealukagwe chekiwonike, itigila, “Lino yendilukagwe nachene ulwa Umutwa amutumite munyivaha vakwe amoke uluhuma mumawoko ga Helodi na mwa mbesili seavanu va Isilaeli vakalavisige siwoneke.” 12Petulo pealukagwe ahele kidonya mbaka kukaye ya Maliya uyuve va Yohane yeitambulwa Maliko. Umo mwe avanu wolofu vevakong'ine vakwifunya. 13Petulo ndawe akong'onige umulyango na umukami uyumwi umwanahinza yeitambulwa Loda, ahele pamulyango ukwidika. 14Umwanahinza uyo alikagwe iliswi lya Petulo swe ihekelela hilo, pakuleka adindule umulyango alemilwe swe ibita ukuvalongela avayagwe ulwa Petulo imite pamulyango. 15Swe vakumutigila yula umuhinza ulwa, “Be kumbi ugulwike!” Neke umwene atigane ukutigila ulo nachene. Nawo vamutige, “Uyo ye munyivaha vakwe.” 16Ipo Petulo epeakong'ona umulyango. Pambele ndawe vamudindulilige, swe vakumuwona neke vasasavale. 17Petulo ndawe avasinisige vakatukage, swe akuvalongela lwe Umutwa akamuhumise mundinde. Ndawe avatigilige ulwa ulukani ulo vabitage vakamulongele Yakobo na avanyalukolo avangi, swe ndawe awukige akwibitila apono pangi. 18Na pekuche, kwave na uwuhuguvafu wukomi kwa vala vanyigalu kwa chekiwonike kwa Petulo. 19Helode alaje ulwa vamusakage hilo, neke nambi ndahihyo sivamuweni. Sweno, ndawe alagilige vala avanyigalu vavanase hilo. neke alagile ulwa vavawulagage. Sweno, Helode ahesile ku Yudaya ibita ku Kaisaliya kweahele ukwikala. 20Helode vamuvifise hilo avanu va ku Tilo na ku Sidoni. Neke avene vamusindiche avanu kulumwene valongane. Nawo vamususile Bulasito ave ulubali lwawo. Bulasito yee muvina va ikaye ya Umutwa. Sweno, ndawe vamusukige Helode kuve na uwikalakunoga, pakuva ing'i yawo yeyihuvye ukutegula ichakulya ukuhuma mung'i iya Umutwa. 21Ikimunyi ikihagule, Helode we afwite imyenda ija uwutwa na ukwikala mukigoda icha uwutwa, avadalikilige avanu. 22Avanu vala vamukuvye ing'ongo kwa luhekelelo swe vitigila, “Ili liswi lya Nguluvi, si lya munu nda.” 23Lulusika lulo munyivaha va Nguluvi amutofile Helode pakuva samupeli Nguluvi indolo iso. Swe iliiwa na amang'onyo ifwa. 24Ulukani ulwa Nguluvi lwaginite ukutagalila na ukukangala. 25Balanaba na Sawulo vavelige visinda ifipigo fyawo, vahesile kangi mu Yelusalemu, vakumutegula Yohane yeitambulwa apangi Maliko pamwinga nawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\