IFIPIGO 13

1Mu likanisa lya ku Andyokiya kwekovali avanu avangi veve Vavisi na Avigisi, mwavawo ve pwali Balanaba, Simoni yeatambuligwe kangi Umutitu, Lukiyo uva ku Kilene, Manaheni yealakulise pamwi na Helodi Umutema, na Sawulo. 2Nape vamusunyalilige Umutwa na viyimige ukulya, Umuhe Umwelu atigee, “Mumbikile palubali Balanaba na Sawulo sambi vapige ikipigo chendivahagulye.” 3Swe, peyevaginite ukwiyima ukulya na ukwifunya, ndawe vavagelekige amawoko, swe vakuvaleka vibitilage. 4Swe, Balanaba na Sawulo peyevatumitwe na Umuhe Umwelu, vasulunwike mbaka ku Seleukiya ukuhuma kuko vahofile ikipugu ikikomi mbaka pa kigunguli cha ku Kipulo. 5Vavelige vifika ku Saloni vadalike ulukani lwa Nguluvi mu Masinagogi ga Avayudaya. Yohane (Maliko) nave avatangige. 6Vagenzile uluhuma ulubali ulumwi mbaka ulwa kavili lwa ikigunguli cha ku Pafo, uko vamufisile umunu uyumwi umuhavi Umuyudaya yeitambulwa Baliyesu umuvisi va uwudesi. 7Uyu epamwi na Seligiyo Pawulo umutema va ing'i yila, yee munu umuseela hilo. Seligiyo Pawulo avakemelye Balanaba na Sawulo sambi apulike ulukani lwa Nguluvi. 8Neke uyo Elima, umuhavi (ndawe lwevamutambulige ku Kigiliki), agelite ukuvatanila sambi amutanile uyo Umutema va ing'i alemwe pakupitukila ulufuuwo ulwa uwu Kilisito. 9Swe, Sawulo yeatambuligwe kangi Pawulo, kono we ina Umuhe Umwelu, ndawe amulavilige kwa iliho ilivifu uyo Umuhavi, 10swe akumutigila, “Ve mudesi hilo veve! Wi mwana va setani! Veve wi mutavangu va ikinu chechekivesaga ikinofu; siwilekagi ukwananga ing'asi isa Umutwa ingolofu. 11Lino iliwoko ilya umutwa likudogofya: uva wimubofu na suhwana ukuliwona ilisuva kwa lusika.” Sukumwi amiho gakwe ndawe gatilivalige, swe ivanga ukubumangila akuvasuka avanu vamusogose.” 12Yula umutema va ing'i avelige akusiwona iso mbesili, ndawe apitukige swe iva mufuuwa; asasave hilo inzigiso seapulike isa Umutwa. 13Ukuhuma ku Pafo, Pawulo na avayagwe vahofile ikipugu ikikomi ndawe vabitige mbaka ku Pelige mu Pamufiliya; neke Yohane (Maliko) avalesile, swe ipiluka ku Yelusalemu. 14Neke avene vave wepevabita ulugendo uluhuma ku Pelige mbaka muboma ya Andyokiya mu Pisidiya. Ikimunyi icha isabato vinje mu Sinagogi, swe viteng'emala. 15Pevimbite ukuhuma mukitabu icha indagilo sa Musa na mu wandike wa avavisi, avavina va isinagogi vavatige: “Vanyalukolo muva na ulukani ulwa ukuvalongela avanu ulweluhwanite ukuvakangasa, muvalongele.” 16Swe, Pawulo imite, akuvakatusa vamupulikise, swe ivanga ukulonga: “Nye vagosi va mu Isilaeli na avangi mbevali vevakumogopa Nguluvi mupulikisage! 17Nguluvi va avanu va Isilaeli avahagwe avakukwetu na ukuvawuyapa vave lukolo lukomi ku Misili. Nguluvi avahumise kwa uludali lwakwe ulukomi. 18Ikangalise nawo kula kubalali kwa imyaka gila machumi gatayi. 19Peawulige avanu va ing'olo isimufung'ati sa avanu avikalige mu Kanani, avapelye avanu vakwe ing'i iyo yive yawo. Myaka magana gatayi na machumi gahanu pegilutye ijo, 20avapelye avalamusi vavalongose mbaka mufilo fya umuvisi Samweli. 21Ipo pevawendite ukuva na Umutema, na Nguluvi avapelye Sawulo, umwana va Kisi va mulukolo lwa Benyamini, ave Mutema vawo kwa ulusika lwa myaka machumi gatayi. 22Peyeamuhesise Sawulo, Nguluvi amuhagwe Dawudi ukuva Mutema vawo. Nguluvi amolelelye itigila: ‘Ndimuwene Dawudi Umwna va Yese; umunu yetukwipulika na nene; umunu yeakwisa mbesili sendimutuma ukupiga.’ 23Ukuhuma mulukolo lwakwe umunu uyu, Nguluvi, ndawe lwealonzile, avaletye avanu va mu Isilaeli Umupoki, ye Yesu. 24Yesu wesialasa, Yohane alongwe ukuvadalikila avanu mbevali va Isilaeli ulwa vahongesage na ukupela na ukubatisiwa. 25Yohane peasindilisige ikipigo chakwe avalonje avanu: ‘Mwitigila nene ndinani? Nene si ye yula yemukumulavisa. Umunu uyo akusa mumbele mwa nene, nene sinywaniti nambi ukuhogosa inzisi isa indatu sakwe.’ 26“Vanyalukolo, nyenye ye mwivana va ulukolo lwa Abulahamu, na avangi mbevali vevakumufuuwa Nguluvi! Ulukani ulu ulwa uwupoki luletitwe kwa nyenye. 27Pakuva avangi va mu Yelusalemu na avavina vawo sivamukagwi umwene ukuva Mupoki, na sivasikagwi ing'ani isa avavisi sesakwimbwa mbepali mukimunyi icha isabato. Nambi ndahihyo vambwise ing'ani isa avavisi sikwile kwa ukumuhiga Yesu ukufwa. 28Nave sivaluweni ulukani ulwanangifu ulukwambusa awulagwe, vamususile Pilato amuhige ukufwa. 29Na pevakwisise mbesili ise nzandike ukwimila umwene, vamwisise mumusalaba, swe vakumutaga muchanga. 30Neke Nguluvi amusilibwe ukuhuma kwa vevafwe. 31Nave, kwa filo fyolofu ilaje kwa vala vevamuninilige ukuhuma ku Galilaya mbaka ku Yelusalemu. Iwo kulino vewolelesi vakwe ku vanu va mu Isilaeli. 32- 33Na hwehwe tusile ukuvaletela nyenye Ulukani Ulunofu lula lwe Nguluvi eavahuvise avakukwetu ukutigila: yeakwisise ulukani ulo kwa hwehwe twevasukulu vawo kwa ukumusilibula Yesu. Na kangi ndawe lwandike mukitabu cha Sabuli (inzimbo) umulyango gwa kavili: ‘Ye veve Mwanangu, neng'ino mbe ndi dado.’ 34Na ulwa ukumusilibula ukuhuma kuvafwe, na ulwa sisaapilukila kangi uko ku wanangifu Nguluvi alonzile de: ‘Sangupela uwufunyilile uwelu na uwanachene ndawe lwe ndendimuhuvise Dawudi.’ 35Ena, na ndawe lwelwilongwa mumilyango igingi ija ikitabu cha Inzimbo: (Sabuli) ‘Ulwa sisaumuleka Umwelu vako ingile mu wanangifu.’ 36Lino, Dawudi umwene akwisise uwende wa Nguluvi ulusika lwakwe, ndawe afwisige na ukutagwa pipi na ifyanga fya avakukwe, na umufimba gwakwe gwawosile. 37Neke yula ye Nguluvi amusilibwe ukuhuma kuvafwe sawosilii. 38- 39Vanyalukolo vangu, mulukagulage lino ulwa, ukukola kwa umunu uyo mwidalikilwa ulukani ulwa ukudegepelwa inzanangifu senyu na ukuta yeyeavesaga akumufuuwa Yesu idegepelwa inzanangifu mbesili, ulukani lwe lukesiluhwaniti ukwimila indagilo sa Musa. 40Sweno, mwikomalilage, sambi mulemwe ukwibatika na sila sesendonge na avavisi: 41‘Mupulikisage nyenye nyevanyambedasi, musasavalage muyage! Pakuva ndipiga ikipigo che simuhwaniti mufuuwe, nambi munu avaganulile.’ ” 42Vavelige vihuma kwivala avanu vavasukite vase kangi vavalongele hilo ing'ani iso isabato ya kavili. 43Umukong'ano ugo peyegusisile, Avayudaya wolofu na avanu avamyanza avevapituche ulufuuwo lwa Kiyudaya vavafwatite va Pawulo na Balanaba. Nawo avigendo vatinise nawo vakuvakangasa imitima sambi vananage mu wuwuya wa Nguluvi. 44Ikimunyi icha isabato yeyafwatite, avanu va iboma yila vendige vahumile ng'ani ukusa ukupulikisa ulukani lwa Umutwa. 45Neke Avayudaya pevaliwene lila lilugu lya avanu vave na mbafya, swe vivanga ukubesa chechalongigwe na Pawulo na ukumuliga. 46Nambi ndahihyo Pawulo na Balanaba valonzile kwa wupifu hilo, swe vitigila, “Lwe lulagile ukutigila ulukani lwa Nguluvi ludalikwage kwa nyenye tandi, pakuva nyenye mulubihye na ukwiwona simuhwaniti muwumi wa mbepali apo swe tukuvaleka twipitukila avanu avamyanza. 47Pakuva Umutwa atulaje de: ‘Nene nguhagwe veve uve lung'ali kwa avanu avamyanza, uve ing'asi ya uwupoki kwa avanu mbevali konivala.’ ” 48Avamyanza vavelige vipulika ulukani ulo vahekelye hilo, vakululumba ulukani lwa Nguluvi, na vala ave vahagule ukwanukila uwumi uwutasila, swe viva vafuuwa. 49Ulukani lwa Nguluvi lwatagalye mbekuli mulutanana lula. 50Neke Avayudaya vasagise liyowo kwa avang'inetu avamwogopige Nguluvi avevalongola kuvayawo na kwa avagosi avatambule ava muboma yila. Ndawe vavangige ukuvatesa va Pawulo na Balanaba nu kuvahaka vahege mulutanana lula. 51Swe, avigendo vapunite lingundi lya mumagulu gawo vakuvakenyela, neke vabitage ku Ikonio. 52Neke vala avanyigendo vamemite uluhekelelo na Umuhe Umwelu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\