IFIPIGO 16

1Pawulo afisile ku Delibe na ku Lisitila, uko kweikalige umufuuwa uyumwi yeitambulwa Timoti. Uyuve nave ye ee Muyudaya ee mufuuwa; neke udade ali Mugiliki. 2Mwa vavala avanyalukolo kula ku Lisitila na ku Ikonio Timoti ee mulonge wunofu. 3Pawulo adagige Timoti vagendase nave mulugendo, sweno ndawe amuwolige. Apigite ulo pakuva Avayudaya mbevali vevikalige munanana iso vevalukagwe ulwa udade va Timoti ali Mugiliki. 4Na pevalutilige muboma sila vavalongelige avanu ing'ani isendagise na avigendo na avavaha va kula ku Yelusalemu, na ukuvatigila vinatilage. 5Neke baho, gala amakanisa gaginite ukukangala mulufuuwo, na vevafuuvigwe nawo vaginite ukoloka mbepali wekwache. 6Ndawe vagendelige munanana isa mu Filigiya na mu Galatiya, neke Umuhe Umwelu avakanie ukudalika ulukani ulo mulutanana lwa mu Asiya. 7Na peyevafisile mwipi na mu Misiya vagesile ukwingila mulutanana lwa mu Bitiniya; neke Umuhe va Yesu avakanile. 8Sweno, vagendye ku Misiya, swe vibita kidonya mbaka ku Toloya. 9Neke baho pakilo Pawulo alagilwe mumaloto iva nda akumuwona munu va ku Makedoniya imite baho na ukumusuka itigila, “Lowoke wuse kono ku Makedoniya ukatutange.” 10Swe Pawulo pealuwene ulo mumaloto, swe ndawe twigelanisige ukubita ku Makedoniya sitwahafili, twalukagwe nachene ulwa Nguluvi atukemelye tuvasindikile ulukani ulunofu. 11Ukuhuma ku Toloya, twinje mukipugu ikikomi, swe twibita kidonya mbaka ku Samotulake, na ikimunyi chakavili twafisile ku Neyapoli. 12Uluhuma uko, twahele mbaka ku Filipi, iboma ingomi ya mulutanana ulwa mu Makedoniya, kangi ye boma yeyeyina Avalumi wolofu. Twikalite muboma iyo filo fikefu de. 13Ikimunyi icha isabato twahumite pivala ya iboma, ndawe twabitige palubali lwa umukoga apono petwihosige ulwa apangi pava pepakwifunyila. Twateng'eme, tutinase na avang'inetu avevakong'ine apono ipo. 14Na mwavawo vevatupulikisige epwali umung'inetu uyumwi, yeemunyachoga kwa Nguluvi yeitambulwa Lidiya munyang'i va ku Tiyatila, yee musulusi va imyenda ginyalivala linyakilesi. Umunu ye Umutwa eadindwe inumbula yakwe sambi anukile Ing'ani sila se Pawulo alongige. 15Na abatisiwe umung'inetu pamwinga na vamukaye yakwe atulaalike itigila, “Wone nachene mumbwene nene ulwa ngumufuuwa umutwa swe akutukemela mukaye yakwe, atugongolesige tubite. 16Ikimunyi ikimwi, petwabitige apono pakwifunyila, umuhinza uyumwi munyalisoka linya ludali lwa uwulagusi itang'ine na hwehwe. Umuhinza uyo avapelige uwunono hilo, avanyamwenave muwulagusi wakwe. 17Sweno, umuhinza uyo amuninilige Pawulo na hwehwe, kono we iyoya na ukutigila, “Avanu iva vavanda va Nguluvi umuvina. Vakuvadalikila ing'asi iya uwupoki.” 18Agitige ndahihyo kwa ifilo fyolofu mbaka ikimunyi ikimwi Pawulo avifile, ndawe amupitukilige na ukulitigila lila lisoka, “Ngukulagila mwitawa lya Yesu Kilisito, muhume uyu!” Sukumwi ndawe lisoka ilyo lyahumige. 19Avanyamwenave va yula umuhinza pevaluwene ulwa uluhuvi lwawo lwa uwunono yeludusile vavibete Pawulo na Sila, vakuvakuluna mbaka paluvanza, kuvatema. 20Vakuvasongela kwa avahisi swe vitigila, “Avanu iva Vayudaya lino visagasa liyowo muboma yetu. 21Vakwigisa imisimu je hwehwe twe Valumi sitwivatawule ukwanukila nambi ukwinatila.” 22Ililugu ilya avanu swe likuvabitila lihanga ukuvatova, na avahisi vavawopwe imyenda jawo ndawe valagilige vatovagwe ni ngoda. 23Na peyevatofilwe hilo, swe ndawe vavasopige mundinde, na umunyigalu va indinde vamulagile ulwa avavikage mukumingwa hilo. 24Umunyigalu peyevamulaje ulo, swe nambi avasopite kugati hilo mwa indinde na ukuvapinga amagulu mufipanda. 25Neke pipi na mukilo mwilangali Pawulo na Sila vafunyige na ukwimba inzimbo sa ukumulumba Nguluvi, kono avanyandinde avangi vakuvapulikisa. 26Sukumwi, kwave na ikitulo kikomi na ulutu lwa indinde luhogalike. Ndawe imilyango mbegili ja indinde jadindukige na iminyololo jevevavapinje najo jadumwike. 27Munyigalu uva indinde avelige ilamuka afisile imilyango mbegili gidindwike, neke ihose ukutigila avanyandinde mbevali vava yevakimbye; ndawe akwegige umumage gwakwe, isaka iwulage. 28Neke Pawulo amukemele kwa iliswi likomi itigila, “Ulemwa kwitesa pakuva hwehwe mbetuli twibaha.” 29Munyigalu alagile valete ulung'ali, Neke umwene akimbilile kugati, swe igwa kono ikuvila pa magulu ga Pawulo na Sila. 30Swe ndawe avalongosige vahume mundinde, ndawe avawusige, “Mwevatambule ngitage ndawuli sambi mokwe?” 31Avene ndawe vamupitulige, “Mufuuwage Umutwa Yesu nave upokwa veve na mbevali avali mukaye yako.” 32Swe, ndawe vamudalikilige ulukani lwa Umutwa umwene vala ave mukaye yakwe. 33Umunyigalu yula, awofuge amavamba gawo ikilo kicho, sweno umwene na mbevali ave mukaye yakwe ndawe vabatisiwige baho. 34Swe ndawe avasindikige kukaye yakwe yu mwene, swe akuvatengela ichakulya. Neke umwene na vala va mukaye yakwe vave na ikiwungo, pakuva lino yeve vamufuuvitwe Nguluvi. 35Imilawu peyekuche, avavina va uwuhigilo vavatumite avavina va vanyigalu vawo vitigila, “Muvadindulile avanu vala.” 36Yula munyigalu ndawe amulongelige Pawulo: “Avavina va uwuhigilo vatumite lukani sambi mudindulilwe. Lino muhwanite ukuhega ipa na ukwibitila kwa uwikalakunoga.” 37Neke Pawulo amupitule, “Lwindawuli? Nave sitwivananzi, vakatutofile ingoda pavanu kono hwehwe twivanyang'i va mu Lumi. Kangi, vakatusopite mundinde na lino visaka vatudindulile kinyele! Silwindahihyo nda! Luvavaje vase vavene ipa vatudindulile.” 38Vala avatume vahele ukuvalongela avanu va uwuhigilo ulukani ulo, nawo pevapulike ulwa Pawulo na Sila kumbi vanyang'i va mu Lumi, wogwipe. 39Sweno, ndawe vabitige ukuhongesa na peyevavadindulye vavagongolite vahege muboma yila. 40Pawulo na Sila vahumite mundinde, swe vibita kukaye ya Lidiya. Uko kweviwene na vanyalukolo avevafuuvitwe na ukuvakangasa imitima swe ndawe vawukige.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\