IFIPIGO 17

1Pawulo na avayagwe vagendye mu Amufipoli na mu Apoloniya, ndawe vafikige mu Tesalonike, apono apepina isinagogi iya Avayudaya. 2Swe Pawulo ahele ukuhanga nawo ndawe umusimu gwakwe gwa mbepali alongine nawo kwa lusika lwa sabato sidatu, ikola uwandike uwelu. 3Avalonje na ukuvalagila ulwa lulagile Kilisito ukuteswa na ukusilibuka ukuhuma kuvafwe. Avalonje ulwa, “Yesu yenguvadalikila nyenye ye Kilisito.” 4Avamwi mwavene vidiche ing'ani iso swe viva lubali lwa Pawulo na Sila. Kangi, awolofu hilo va Avagiliki vevamogopige Nguluvi na avang'inetu wolofu avalongosi nawo vave ulubali lwawo. 5Neke Avayudaya vawene igila; swe vasakulaalika avanu avanyamalanga vavihwesaga mu mumagulilo, sambi vasagase liyowo muboma mbeyili. Vahele vasakwingila mukaye ya Yasoni vihosige ulwa vavafika mumo Pawulo na Sila sambi vavalete pivala pa malugu. 6Neke sivavafisili swe vakumukuluna Yasoni pamwinga na vanyalukolo avangi (avevafuuvitwe) mbaka ku vavina va iboma, kono viyova: “Avanu iva vakave visasing'asa ing'i mbeyili na lino yevafisile ipa pa boma. 7Yasoni avanuche mukaye yakwe mbevali na kwa ulo apigite lwesilulagila na Kaisali pakuva vahele vitigila ati, ‘Pwali Mutema yungi yeitambulwa Yesu.’ ” 8Pa ukulonga ing'ani iso vavahuguvike avavina va iboma na ililugu lya avanu. 9Ndawe vamuhofyige Yasoni na avayagwe swe vakuvaleka vibitilage. 10Kwavelige kwitinala pakilo, vala vanyalukolo ndawe vavasindikige Pawulo na Sila vabitage ku Beloya. Napeyevafisile kula, vahele mu sinagogi iya Avayudaya. 11Avanu va uko vevinatifu hilo ukulutila vala va ku Tesalonike. Iwo vanuche ulukani kwa uwupifu hilo, vagosige Uwandike Uwelu we kwache, sambi vilavile manyi va Pawulo na Sila vilongela mumwene. 12Avanu wolofu mwaavene vafuuvitwe; na avang'inetu Avagiliki avalongola na avagosi. 13Neke, Avayudaya va ku Tesalonike pevalukagwe ukutigila Pawulo adalikige ulukani lwa Nguluvi uko ku Beloya, ndawe vabitige kuko, swe ndawe vavangige ukusagasa liyowo mwilugu lya avanu. 14Sweno, vala vanyalukolo ndawe vamuhumyige muboma angupe ukubita kumwani neke Sila na Timoti vasige mu Beloya. 15Vala vanyalukolo vahelelise na Pawulo mbaka ku Atene. Sweno, ndawe vapilukige na uwulagise ukuhuma kwa Pawulo ukutigila Sila na Timoti vangupage ukumufwata valahaava. 16Pawulo peakuvasindila va Sila na Timoti vase ku Atene, avifiswe hilo avelige akuyilava iboma lwe yimemite ifihwana nguluvi. 17Alonganige na Avayudaya na avanu avangi vevamogopige Nguluvi mu Sinagogi; na kangi alonganige na avanu avakong'anige muwugulilo na avangi mbevali. 18Avangi vevevinatye amahosa ga Epikulewo na ga Sitoiki vibesise nave. Avangi vatige, “Isaki ukulonga kiki uyu munyang'ani nzolofu?” Pakuva Pawulo adalikige Ulukani Ulunofu na ulwa ulusilibuko; avangi vatige, “Iwoneka wanda idalika ing'ani isa nguluvi ngenzi.” 19Sweno, ndawe vamutegulige Pawulo, vakumusindika apono pevakong'anige pevapatigilige pa Alyapago swe vitigila, “Twisaka utulongele hilo ulwa ulukani ulu ulugenzi lwewilonga veve. 20Ing'ani isingi setupulike kwa veve siwoneka ngenzi hilo. Twiwenda utuganulile ing'ani iso kwekutigila kiki?” 21Avanyag'i va mu Atene na avangi mbevali vevawenda mbepali ukolelela na ukupulikisa ing'ani ingenzi. 22Sweno, Pawulo imite pala pevakong'anige pevapatambulige Alyapago, swe itigila, “Nye mwevanyang'i va mu Atene! Ndiwona ukuta mwaimbesili nyenye mwivanu ye muhele mbepali mwisokama hilo ing'ani isa uwufuuwe. 23Na ulo ndilukagwe pendutilige muboma yeyu na ukwilavila yunene ifihwana nguluvi fyenyu fye mukwifunyila neke ndipawene pifunyo apangi pepandike: ‘Ukwimila Nguluvi yula yesikagulanika.’ Sweno, uyo nyenye mwakwifunya wesimumuseli ye yuyo ye nene nguvadalikila. 24Uyu ye Nguluvi, yeagafile ing'i na mbefili ifilimumo, ye Mutwa va ing'i na kuchanya; Umwene siakwikala mutembeli inzenge na avanu. 25Nave kupigilwa kwa amawoko ga avanu witigila wanda isaka kinu chechekivesaga kila, pakuva umwene yeakuvapela avanu uwumi, sambi vahwane ukwehela na ukuvapela mbefili. 26Na ukuhuma kulumunu uyumwi agafile avanu mbevali, na ukuvavika vikale mbekuli konivala. Umwene alamwe na ukugelanisa ulusika na apono pe avanu iwo mbevali pesavikala. 27Agafile ulo sambi avanu iwo vamusake nave kwa kwambala, nambi ndahihyo. Umwene salipataali na yeyeavesaga munu. 28Luling'ene na lwealonzile umunu uyumwi: ‘Mulumwene hwehwe twinana, twigenda, na ukuva twipwali!’ Lwindawe avimba nzimbo venyu avangi lwevatige: ‘Hwehwe nahwe twivanakwe.’ 29Sweno, manyi hwehwe twivana va Nguluvi silwinoga hwehwe tumuhose Nguluvi na ukumwiganisa ulwa ihwana na isahabu, amagobole apangi iliganga ilihongole wunofu na avanu. 30Imyaka je avanu vevapuva Nguluvi ave nda silava. Neke lino ilagila avanu mbevali, va apono bahapavesaga vahongesage nu kupela vagileke imigendele jawo imyanangifu. 31Pakuva yeavisile ikimunyi chesa ayihiga ing'i kwa uwugolofu ukwimila umunu yula uyumwi umuhagule. Nguluvi yealakangise ulukani ulu kwa ukumusilibula Umunu uyo ukuhuma kuvafwe. 32Vavelige vipulika Pawulo ilonga ulwa ukusilibuka kwa avafwe, avangi mwaavene vamuhesile kwa kumubedala; neke avangi vatige, “Twisaka ukukupulikisa kangi ulwa ulukani ulu!” 33Sweno, Pawulo avalesile, ndawe ahegige pevakong'anige. 34Neke avanu avangi de vave ulubali lwakwe, swe viva vafuuvitwe. Mwavawo vepovali Dionisi va pa Alyapago, na umung'inetu uyungi yeitambulwa Damali na avangi avayagwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\