IFIPIGO 18

1Pelulutye ulo, Pawulo ahesile mu Atene, ndawe abitige ku Kolindo. 2Uko ku Kolindo, amufisile uyumwi yeitambulwa Akila Umuyudaya umwegalilwa mu Pondo. Akila pamwinga na uvakwe yeitambulwa Pilisika, yevevapilwike ifilo fifyo hela ukuhuma ku Italiya pakuva Kaisali Kulawudio alalaje ulwa Avayudaya mbevali vahegage mu Lumi. Swe Pawulo ndawe abitige ukuvawona, 3na pakuva avene vahonige amahema ndawe umwene Pawulo lweapigige, swe Pawulo ikalite nawo ipiga ifipigo. 4Na peyivelaga Sabato Pawulo adalikige na ukulongana nawo mu sinagogi, avagongolige sambi vafuuwe sealongige Avayudaya na Avagiliki. 5Neke peyevafisile va Sila na Timoti ukuhuma ku Makedoniya, Pawulo ave ulusika mbeluli idalika, na ukuvalongela Avayudaya ulwa Yesu ye Kilisito. 6Neke peyevamubesise na ukuvanga ukumuliga, ndawe apumunige imyenda jakwe pamiho gawo swe itigila, “Wone muyage ulo luva lwenyu yunyenye; nene mba sindimwananga kinu ukwimila lulo. Na uluhuma lino nguvapitukila na ukubita kwa avamyanza.” 7Swe, ndawe ahegige pala ndawe abitige ukwikala mukaye ya umunu uyumwi umogopa Nguluvi yeitambulwa Tito Yusito. Ikaye yakwe ye pipi na isinagogi yila. 8Neke Kilisipo, Umuvina va isinagogi, amufuuvitwe Umutwa umwene pamwinga na va mukaye yakwe mbevali. Avakolindo wolofu vapulikise ulukani ulo, ndawe vafuuwigwe na ukubatisiwa. 9Ikimunyi ikimwi pakilo, Umutwa amulonje Pawulo mumaloto; “Ulemwage ukogopa, kalalilage ukudalika hela uladedela, 10pakuva nene ndilipamwinga na veve. Pagaya umunu yeigelela ukukutesa pakuva ipa paboma povali avanu wolofu avali ulubali lwa nene” 11Swe, Pawulo ikalite uko akwigisa ulukani lwa Nguluvi mwavene kwa ulusika lwa mwaka gumwi na ugulipinga. 12Neke ulusika lwe Galiyo e Mutema va ulutanana lwa mu Akaya, Avayudaya mbevali vamwibete Pawulo na ukumusindika pawuhigilo. 13Swe vitigila, “Tukumutosa umunu uyu pakuva akuvagongolesa avanu vamusunyalile Nguluvi kwa lwesilulagile mundagilo.” 14Pawulo wesalavanga ukulonga, Galiyo ndawe avatigilige Avayudaya, “Mupulikise nyela mwe Vayudaya! Ulukani ulu luke luvelage nachene lwa uwananzi nave wanangifu nene nge ndivapulikisa. 15Neke lino lwiva nda lukani lwa ulubesa lwa amatawa na indagilo senyu, ulo muhigage yunyenye. Nene sindiwenda ukwingila mu wuhisi wa ing'ani isi!” 16Sweno, ndawe avadagige vahege pawuhigilo. 17Nawo mbevali ndawe vamwibatige Sositene ye e muvina va isinagogi, na ukumutova bahala pawuhigilo. Neke Galiyo satugiti. 18Pawulo ikalite na vala vanyalukolo uko ku Kolindo filo fyolofu. Sweno, ndawe avilagige, swe ihova ikipugu ikikomi ibita ku Siliya pamwinga na Pilisika na Akila. Uko ku Kengeleya, amosile ifwili sakwe pakuva eamwilapye Nguluvi. 19Vafisile ku Efeso na baho Pawulo avalesile va Pilisika na Akila, ndawe abitige ku Sinagogi, asakulongana na Avayudaya. 20Vamugongolite ikale nawo lusika lolofu hilo, neke ave siidichi. (siawenditi ukuva peikala) 21Neke peahegige, atige, “Nguluvi peawendite sanzusa kangi kwa nyenye.” Ndawe ahegige pa Efeso ihova ikipugu ikikomi. 22Ikipugu ikikomi kimite pa Kaisaliya, nave Pawulo ndawe abitige ku Yelusalemu ukulihungila likanisa, sweno, ndawe abitige ku Andyokiya. 23Ikalite uko lusika ludodo, sweno, ndawe avangige ulugendo, igendela munanana isa mu Galatiya na mu Filigiya akuvakangasa imitima avevafuuvitwe mbevali. 24Umuyudaya uyumwi yeitambulwa Apolo umwegalilwa ku Alekisandeliya, easile ku Efeso. E munu munyandolo pakulonga na yealawusele Uwandike Uwelu. 25E mwigise mu ng'asi ya Umutwa, adalikige ulukani lwa Yesu kwa ulwa nachene hilo. Alongige na ukwigisa wunofu hilo, nave alaabatisiwe kwa uwubatiso wa Yohane hela. 26Pilisika na Akila vavelige vakumupulika idalika kwa uwupifu mula mugati ya i sinagogi, ndawe vamukemelige ukwawo swe vakumwigisa wunofu hilo ulwa ing'asi ya Nguluvi. 27Apolo peasakige ukubita ku Akaya, vala vanyalukolo vamukangise umutima kwa ukumupela ibalula akavapele avevafuuvitwe kula ku Akaya sambi vamwanukile. Na peafisile uko, kwa uludali na uwuwuya wa Nguluvi, avatanzile hilo vala vanyalukolo avevafuuvitwe; 28pakuva emupifu avalemige Avayudaya pelu hela akuvalagila muwandike uwelu ulwa Yesu ye Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\