IFIPIGO 21

1Twavelige yetuvilasile, twahofile ikipugu ikikomi twibita kidonya mbaka ku Kosi. Ikimunyi cha kavili twafisile ku Lode, na uluhuma uko twahele ku Patala. 2Uko, twakifisile ikipugu ikikomi chechabitige ku Foinike swe ndawe twahovige twiva mulugendo. 3Peyetuhegelye apono petwahwanite ukuyiwona ing'i ya i Kipulo, twakwete ulubali lwa kunena swe twidonya ku Siliya. Twasupite paboma ya i Tilo apono pevisiige ififundo uluhuma mula mukipugu ikikomi. 4Twavafisile avevafuuvitwe uko, twikalite nawo filo fimufung'ati. Avevafuuvitwe valongige mu uludali lwa Umuhe, vamutige Pawulo alemwage ukubita ku Yelusalemu. 5Neke ifilo peyefisisile twahesile. Mbevali viva pamwinga na avawo na avanawo vatusindikise mbaka vatuhumye muboma. Petufisile pamwani mbetuli twafugime swe tukwifunya. 6Sweno, ndawe vatwilagige, hwehwe swe twihova ikipugu ikikomi, nawo ndawe vapilukige ukwawo. 7Hwehwe twave mulugendo lwetu ukuhuma ku Tilo twafisile ku Tolemayo apono petwavahunje vanyalukolo vetu., twahwe nawo ikimunyi kimwi. 8Imilawu yakwe twawusile swe twibita ku Kaisaliya. Uko twahele ku kaye ya umudalisi yeitambulwa Filipo uyu yeyula uyumwi va vala avimufung'ati avevahagule kula ku Yelusalemu. 9Uyo eina valive vadatu vigani vevavina ikipelwa cha uwuvisi. 10Peyetwikalite uko filo fikefu, Umuvisi uyumwi yeitambulwa Agabo asile ukuhuma ku Yudaya. 11Atusye, (asile kwa hwehwe) swe itegula umusipi gwa Pawulo, akwiyavika mumawoko na mumagulu, ndawe itigila, “Umuhe Umwelu itigila de: ‘Avayudaya kula ku Yelusalemu vamuvika de umunu umunya umukandala ugu na ukumusopa mumawoko ga avamyanza!’ ” (avanu vesivamuseli Nguluvi) 12Peyetupulike ulo, hwehwe na vala avanu avangi avebaho twamugongolite Pawulo alemwage ukubita ku Yelusalemu. 13Neke umwene atupitwe, “Mwisaka ukugita kiki? Mwisaka ukudenya umutima gwangu kwa ukuvemba kwenyu? Nene si wita ngwidikila hela ukusopwa mundinde kula ku Yelusalemu pesi nambi ukufwa ukwimila Umutwa Yesu.” 14Peyetulemilwe ukumutanila twakatwike, swe twitigila hela, “Uwende wa Nguluvi wewupigikage!” 15Petwikalite pala lusika, twawopite ifitegulo fyetu swe, twiva mulugendo twibita ku Yelusalemu. 16Avangi mwa vala avevafuuvitwe va ku Kaisaliya vahelelise pamwinga na hwehwe, swe vakutusindika ku kaye ya Munasoni kwe twabitige ukwikala kwa ulusika ludodo. Munasoni ali munyang'i va ku Kipulo na yeafuuvitwe ifilo fyolofu. 17Twavelige twifika mu Yelusalemu, vanyalukolo avefauuvitwe vatwanuche lunofu hilo. 18Imilawu yakwe Pawulo ahele pamwinga na hwehwe ukumuhungila Yakobo, na avavaha mbevali va ilikanisa vepovali. 19Peyetuvahunje, Pawulo ndawe awolelelige mbesili Nguluvi seakapigite kwa avamyanza (avanu vesivamuseli Nguluvi) ukukola mukipigo chakwe. 20Pevapulike ulo, vamulumbite Nguluvi. Sweno ndawe vamutigilige Pawulo, “Munyalukolo, uvawene ukutigila povali Avayudaya mbilima mbilima vevafuuvitwe na mbevali iwo pevinatila hilo indagilo sa Musa. 21Iwo vakakupulike veve ukutigila uhele ukuvigisa Avayudaya vevakwikala mung'i sa avamyanza valemwage ukwinatila indagilo sa Musa, valemwage ukuvawoola avana vakwamisi na kangi valemwage ukwinatila imisimu ija Avayudaya. 22Lino, ulukani ulu luva ndawuli? Pakuva nachene yevapulika ukuta veve ulibaha. 23Sweno, ugitage lwe hwehwe tukukulongela. Ipa povali vanu vevali mulwilapo. 24Ubite uhange nawo mulofugo na uvahombelage amagobole ga inambika sambi vamogwe na ifwili sawo. Apo pe avanu mbevali valukagula ukutigila ing'ani sila sevakapulike isa veve kumbi sawudesi, na ukutigila veve pewinatila imisimu na indagilo sa Musa. 25Neke vala avanu avamyanza vevakafuuvitwe, iwo tukavasindiche ulwandiko tukuvalongela lwe tukalamwe: ulwa valemwage ukulya ikinu ikitawule nambika kwa ifihwana nguluvi ifya uwudesi, valemwage ukulya inyama ya ing'oko yeyibuditwe, valemwage na ukwingila muwugoni.” 26Sweno, Pekuche Pawulo avinwe vala avanu ndawe vavangige ukusunyalila na ukugita ulofugo pamwinga nawo. Swe ndawe ingilige mutembeli ukuvalongela ulwa uwukwilanifu wa ifilo fya ulofugo na ukutawulwa kwa inambika yumwene na vala avayagwe. 27Ulusika lwe ifilo ifyo ifimufung'ati sambi fisila, Avayudaya vevevahumite ku lutanana ulwa ku Asiya vamuwene Pawulo mu Tembeli. Ndawe vasagasige ililakali mwilugu lya avanu mbevali, swe vakumwibata, 28kono viyoya vitigila, “Mwevanyang'i va mu Isilaeli, mutange, mutange! Uyu yeyula umunu yeakwigisa apono bahapavesaga ing'ani sesisomeng'asa avanu va Isilaeli, na indagilo sa Musa na apono ipa apelu. Na kulino de avingise mu tembeli avanu avamyanza na ukupananga apono ipa apelu.” 29Chechalekite valonge ulo pakuva vevamuwene Tolofimo, umunyang'i va ku Efeso, iva alipamwi na Pawulo muboma, vahosige ulwa Pawulo ake amwingise mu tembeli. 30Swe iboma mbeyili yave yisomeng'ine, avanu vasile vihuma imbali mbesili, swe vakumwibata Pawulo, vakumukuluna, vakumuhumya mu Tembeli, na baho baho vidinda imilyango ija i Tembeli. 31Ililugu lyawendige ukumuwulaga, neke ulukani ulo lwapulise kwa Umuvina va avanyigalu umulumi ukutigila i Yelusalemu mbeyili yisasing'ine. 32Swe, ndawe umuvina va avanyigalu ndawe ategulige vanyigalu na umulongola, swe ibitaga ku lililugu lya avanu. Nawo vavelige vakumuwona Umuvina va avanyigalu na vala vanyigalu, swe ndawe vamulekige Pawulo ukumutova. 33Umuvina va avanyigalu alaje vamwibate nu kumupinga ni minyololo givili. Sweno ndawe awusige, “Uyu ye nani, na agisile kiki?” 34Avangi mula mwilugu lya avanu valongige ulu avangi lula. Pakuva avanu vevasasing'ine, Umuvina va avanyigalu alemilwe ukukikagula chevakumuvala, alaje avanu vakwe vamusindike mwipuli. 35Pawulo avelige ifika pamulyango apagang'amufu, avanyigalu vawene lunofu vamwegale pakuva iliyowo lye likomi mwilugu. 36Pakuva lilugu likomi lya avanu vavaninilige viyoya vitigila, “Leke tumuwulage!” 37Pevamusopige mwipuli, Pawulo amususile Umuvina va vanyigalu itigila, “Hwanite ukukulongela lukani?” Yula Umuvina va avanyigalu amupitwe, “Ndawuli uva ukisele i kigiliki? 38Ngali veve siwiyuyula umumisili ye isusi hela akasagise liyowo na ukuvasindika avanu mbilima sitayi avawulasi kubalali!” 39Pawulo apitwe, “Nene ndi Muyudaya, umwegalilwa ku Taliso ye yili mulutanana lwa ku Kilikiya, ndimunyang'i va iboma inambulike. Ngukusuka, unawule ndonge na avanu.” 40Yula Umuvina va avanyigalu swe akumutawula alonge. Neke Pawulo pe agang'amwike pachanya, ndawe avasinisige avanu kwa liwoko vavelige vikatuka, swe ndawe avangige ukulonga nawo mundongele ya i Kiebulaniya itigila,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\