IFIPIGO 22

1“Vanyalukolo vangu na avadadangu, mumulikisage lino pengwikanila panyenye!” 2Vavelige vipulika ulwa ilonga nawo kwa i Kiebulaniya vaginite ukusika sili ukulutila pamwandi. Nave Pawulo ave pealonga, 3“Nene ndi Muyudaya, umwegalilwa ku Taliso ye yili mulutanana lwa ku Kilikiya. Neke ndavinie baha ipa pa boma pa Yelusalemu pamagulu ga Umwigisi Gamalieli. Nzigisiwe ukwinatila hilo Indagilo isa avakukwetu. Nditawe inumbula yangu mbeyili kwa Nguluvi ndawe nyenye mbemuli lwe mwiwali mbaka neng'ino de. 4Ndavatesige na ukuvawulaga vala avanu avinatilige ing'asi iyi. Ndavibatige avagosi na avang'inetu na ukuvasopa mundinde. 5Na ulu Umutambisi Umuvina na avavaha mbevali va pawuhigilo vahwanite ukolelela ulukani ulu. Ukuhuma kwa avene ndategulige ulwandiko lwendasindikilige vala vanyalukolo vetu Avayudaya vevikalige ku Demasiki. Ndahele ku Damesiki sambi ngavibate avanu iwo na ukuvaleta ku Yelusalemu kono vapinge sambi vahigwe.” 6“Sweno, pende mung'asi pipi na ukufika ku Damesiki, wita pakivalilo cha mutanda pamunyi, ulung'ali lukomi lwawonike ukuhuma kuchanya kwilanga sukumwi lukung'alikila imbali mbesili. 7Ipo ndagwe pasi, swe ndipulika iliswi likunigila: ‘Sawulo, Sawulo! Mbi ndawuli ukunesa?’ 8Nane ndawusise: ‘Winani veve ve Mutwa?’ Nave ndawe anigilige: ‘Nene ndi Yesu uva ku Nasaleti ye veve ukunesa.’ 9Vala avayangu valuwene lula ulung'ali neke sivapuliki iliswi lya yula yetwalonganige. 10Sweno, nene ndawe ndawusige: ‘Ngitage ndawuli ve Mutwa?’ Nave Umutwa akunigila: ‘Wime, ubitage ku Damesiki na kuko kwe usakulongelwa mbesili se upiga veve.’ 11Pakuva umwangila gwa ulung'ali lula gwahomite amiho lwalesile ndemwe pakulava ipo avayangu vala vetwepamwi vandibete iliwoko vakusogosa mbaka petwifika ku Damesiki.” 12“Uko epwali umunu uyumwi yeitambulwa Ananiya, umunu umwogopa Nguluvi, umunyakwinatila indagilo setu na yee mutambule hilo pa Avayudaya vevikalige ku Damasiki. 13Uyo asile ukundava, imite pipi na pende pwali, itigila: ‘Munyalukolo Sawulo! Lavage kangi.’ Ulusika lulo swe ndilava, ndawe ndamulavige. 14Ananiya atigee, ‘Nguluvi va avakukwetu akuhagwe veve sambi usikagule ing'ani sakwe, seiwenda na ukumuwona yula umukami vakwe umugolofu na ukumupulika umwene peilonga. 15Pakuva umolelela kwa avanu mbevali ukuvalongela mbesili seukasiwene na ukupulika. 16Sweno, mbi wihavila kiki? Lamuke ubatisiwe udegepelwe inzanangifu sako na ukulidikila ilitawa lyakwe.’ ” 17“Swe, ndapilwike ku Yelusalemu, na pendifunyige mu Tembeli, swe ndilagilwa kinu ndiva ndandilota. 18Ndamuwene Umutwa akundongela: ‘Wangufye! Uhege mu Yelusalemu lilino pakuva avanu va ipa sividikila uwolelesi wako kwa nene.’ 19Nane ndamupitwe: ‘Ve Mutwa, avene valukagwe hilo ulwa nene yeyuyula yeakolige uko na uko mumasinagogi na ukuvibata na ukuvapinga vala ave vafuuvitwe. 20Na ukutigila umolelesi vako Sitefani pevamuwulagige, yunene ndebaho ndihekelela ikipigo icho na ukulolela imyenda ja vala vevamuwulagige.’ 21Nave Umutwa andonje: ‘Bitage, ngutuma kutali kwa avamyanza.’ ” 22Mbaka ipo, avanu vala vepevamupulikisa, neke avelige ilonga ing'ani isi, swe ndawe vavangige ukuyova, “Mumuhesage uyu konivala! Umunu yeindawe uyu silwinoga ave mumi.” 23Vaginite ukuyova na ukuyunza imyenda jawo na ukutimulanga amangundi kuchanya. 24Yula Umuvina va avanyigalu alaje avanu vakwe vamusindike Pawulo mwipuli, akuvatigila vamutovage ingoda sambi vakikagule ikivalwa chekileka avayudaya vamuyoyele. 25Neke vavelige yevamupinzile sambi vamutove ingoda, Pawulo amuwusise umulongola va avanyigalu uyumwi yeeimite pala, “Mbi nyenye mwivatawule ukumutova ingoda umunu munyang'i va mu Lumi wesalahigwa?” 26Yula umulongola va avanyigalu peapulike ulo, swe akumulongela Umuvina vawo vanyigalu itigila, “Wisaka ukugita kiki? Umunu uyu munyang'i va mu Lumi!” 27Swe, umuvina va avanyigalu ahele kwa Pawulo, akumutigila, “Ndongele, nachene veve, wimunyang'i va mu Lumi?” Pawulo ndawe amupitulige, “Ena” 28Umuvina va avanyigalu atigee, “Nene ndimunyang'i va mu Lumi kwa kugula amagobole molofu.” Swe Pawulo amutigee, “Neke nene ndimunyang'i va mu Lumi kwa kwegalilwa mumo.” 29Vala avanu vevasakige ukumugosagosa Pawulo swe vitagalila. Na yuyula umuvina va avanyigalu ogwipe avelige akulukagula ulwa kumbi Pawulo munyang'i va mu Lumi na ulwa yeamupingite na iminyololo. 30Imilawu pekuche, Umuvina va avanyigalu asakige ukukikagula ikivalwa ichene cheisongelelwa Pawulo ku Vayudaya. Ndawe vamuwopolige Pawulo iminyololo, swe ilagila avatambisi avavina na avavaha va pa wuhigilo vakong'anage. Sweno ndawe amuletige Pawulo, akumwimya pala pa wuhigilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\