IFIPIGO 23

1Neke baho umwene Pawulo swe akuvalavila hilo vala avavaha va pawuhigilo, ndawe avangige ukulonga, “Vanyalukolo vangu, mbaka neng'ino de nene ngave ngwikala na inumbula yangu ngolofu pamiho ga Nguluvi.” 2Ipo umutambisi Umuvina Ananiya swe ilagila vala ave vimite pipi na Pawulo vamutove na ikipi mumulomo. 3Swe, Pawulo akumutigila, “Umwene Nguluvi akutova ikipi veve yewindawe ulukanzi uluhilive iswakala! Luhwana ndawuli veve uteng'emale ipo sambi unyige nene kwa ukwinatila indagilo kono we yuveve kangi ukwananga indagilo wilagila nene vanovage?” 4Avanu ave vimite pala swe vakumutigila Pawulo, “Ukumuliga umutambisi Umuvina va Nguluvi!” 5Swe Pawulo apitwe, “Vanyalukolo vangu, nene sindilukaguligi ukutigila umwene ye Umutambisi Umuvina. Pakuva Uwandike Uwelu wilonga de: ‘Ulemwage ukumulonga fibi umunzagila va avanu vako.’ ” 6Neke ulusika ulo Pawulo alukagwe ukutigila avamwi mwa vala avavaha va pawuhigilo veve va Sadukayo na avamwi ve va Falisayo. Swe ayofile pala pawuhigilo: “Vanyalukolo vangu nene ndimufalisayo, mwana va umufalisayo. Nene vandetite ipa pawuhigilo pakuva ndihuvye ukutigila avafwe savasilibuka.” 7Pealonzile ulo, swe lwalamwike ulubesa lukomi na iliyowo mwa avafalisayo na Avasadukayo na avavaha va pawuhigilo swe vakwigava pavili. 8Na ikivalwa ichene che iki. Avasadukayo vibatilye ukutigila avafwe sivavisilibuka, vasupali vanyivaha, na imyuhe najo gisupali. Neke Avafalisayo vakwihuvila mbesili iso isidatu. 9Neke liyowo lyaginite na avamwi va avigisi va indagilo va ikilugu cha Avafalisayo vimite vabesise kwa uludali vitigila, “Hwehwe situkuluwona ulukani lwa uwananzi kulumunu uyu, yilava apangi Muhe nave munyivaha alonzile nave.” 10Iliyowo lwaginite ukutagalila mbaka umuvina va vanyigalu ogwipe ukutigila Pawulo vahwanite vamunyugulase ahume polofu. Swe, ndawe alagilige vanyigalu vakwe vingile mula mwilugu lya avanu, vamuhese Pawulo na ukumupilula mwipuli. 11Neke ikilo icho, Umutwa imite pipi na Pawulo, swe akumutigila, “Kangasage Umutima! Unzolelelye mu Yelusalemu, upiga ndahihyo na muboma iya ku Lumi.” 12Peyekuche, Avayudaya vakong'ine kinyele, swe viva mulwilapo vitigila: “Situlya nambi ukunywa mbaka peyetumuwulige Pawulo.” 13Avanu iwo vevalutye kuvanu machumi gatayi ave vifingite ukupiga ulukani ulo. 14Swe, vahele ku vatambisi avavina na avavaha, vitigila, “Hwehwe twilapite ukutigila situgesa ikinu chechekivesaga mumilomo jetu mbaka ipo petumuwulige Pawulo. 15Sweno, nyenye pamwinga na avavaha va pawuhigilo mutumage umunu kwa umuvina va vanyigalu sambi amulete Pawulo kwa nyenye mwiva ndamwisaka ukupulika hilo ulukani kulumwene. Neke hwehwe twigelanisa ukumuwulaga wesalava afika ipa.” 16Neke umukwamisi uyumwi umwipwave va Pawulo apulike ikigaho icho, swe ahele mwipuli, ndawe amulongelige Pawulo ulwa ikigaho icho. 17Ipo Pawulo amukemelye uyumwi va avanyigalu, akumutigila, “Musindike umukwamisi uyu kwa umuvina va avanyigalu; ina lukani lwa ukumulongela.” 18Munyigalu amwegwe yula umukwamisi, akumulongosa mbaka kwa Umuvina va avanyigalu, itigila, “Yula Pawulo yeali mundinde ang'emelye swe akusuka ndimulete umukwamisi uyu kwa veve pakuva ina lukani lwa ukukulongela.” 19Umuvina va vanyigalu amwibete liwoko uyo umukwamisi, swe akumusindika apono pa ikilega, ndawe amuwusige, “Wina lukani luki lwewisaka ukundongela?” 20Umwene ndawe atigilige, “Avayudaya viyidikise sambi vakusuke uvasindikile Pawulo ku wuhigilo vakwigita viva nda vina lukani lwe avavaha va pawuhigilo visaka ukupulika hilo ulwa umwene. 21Neke veve ulemwage ukwidikila pakuva povali vanu vevalutye kuvanu machumi gatayi vevigelanise ukumudibukila. Nawo vilapite ulwa sivalya nambi ukunywa mbaka peyevamuwulige. Na kulino de vigelanise vasindye hela chewilamula veve.” 22Umuvina va vanyigalu ndawe amulekige ibitilage akumukenyela alemwage ukumulongela munu yeyeavesaga ukutigila amulonje ing'ani iso. 23Sweno, umuvina va avanyigalu avakemelye avanyigalu avavili swe akuvatigila, “Muhagulage avanyigalu magana gavili, na vanyakuhova ifwalasi machumi gimufung'ati na vanyigalu magana gavili avakolye imigoha, sambi vabite ku Kaisaliya; sambi muhege wesikilafika pakivalilo icha wudatu neng'ino de pakilo. 24Muvikage na ifwalasi isingi sambi ahove Pawulo, mumufisage mutelefu kwa Felisi, umutema va ulutanana.” 25Neke umuvina va avanyigalu andike ulwandiko de: 26“Nene Kulawudio Lisiya ngukwandikila veve ve mutambule Felisi, ve Mutema va ulutanana. Ngukutigila Kamwene! 27“Avayudaya vamwibete umunu uyu na supwe vamuwulage manyi nene ndendive sindilalongelwa ukutigila umwene munyang'i va mu Lumi swe nene ndahele pamwinga na vanyigalu ukumupoka. 28Ndamusindike pawuhigilo wawo uwukomi sambi ndikikagule ikivalwa chevakumusongelela. 29Ndalukagwe ukutigila inongwa iyo yeyimye mulubesa lwa imisimu igilipangi na pangi mundagilo sawo palulo sindaluweni ulukani lweapigite lweluhwanite ahigwe ukufwa nave ukusopwa mundinde. 30Ndavelige ndipulika kangi ukutigila Avayudaya vevagahite ukumuwulaga, nene ndalamwe ukumusindika kwa veve. Ndalonje vevakumusongela valetage inongwa iyo kwa veve.” 31Swe, vanyigalu iwo vamwegwe Pawulo ndawe lweve valagile; vamusindike kikilo kicho mbaka ku Andipatele. 32Pamilawu avanyigalu vevagendige iya ligulu vapilwike kwipuli, swe vakuvaleka vala vanyigalu avevahofile ifwalasi vave pevabita mulugendo pamwinga na Pawulo. 33Peyevafisile ku Kaisaliya vamupelye umutema va ulutanana lula ulwandiko na ukumutawula Pawulo kulumwene. 34Felisi avelige akwimba ulwandiko ulo avawusise Pawulo ihuma ku lutanana ululikwi. Vavelige vakumulongela ukutigila ihuma ku lutanana lwa ku Kilikiya, 35swe akumutigila, “Ngupulikisa inongwa yako pevala vevakukusongela yevafisile.” Sweno ndawe alagilige Pawulo vamuvike mukumingwa mu bwalo ya Helodi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\