IFIPIGO 24

1Peyefilutye filo fihanu, umutambisi Umuvina Ananiya afisile ku Kaisaliya iva pamwinga na avavaha avamwi na Telitulo umulonzi vawo va indagilo. Vahele kwa yula umutema va ulutanana ukumulongela inongwa yawo na Pawulo. 2Vamukemelye Pawulo, na Telitulo itosa inongwa de: “Ve mutambule Felisi, ukwimila uwutema wako uwunofu wewukalesile uwikalakunoga uwukomi na ukave wipitula pitula ing'ani ingomi ngomi kwa uwunofu wa avanu va ing'i yetu. 3Na ulukani ulu lukwanukilwa kwa luhekelelo na ululumbo ulukomi hilo mbepali na apono mbepali kwa veve. 4Neke, tuleke ukukufuvalisa hilo, tukukugongola kwa uwunofu wako, utupulikise ulukani lwetu ludodo hela. 5Hwehwe tukalukagwe ukutigila umunu uyu simunofu va kwikomalalila hilo. Umwene ayisagasa liyowo mu Vayudaya apono bahapavesaga konivala na kangi ye muvina va wula uwulilumwi wa Avanasaleti. 6Kangi agelite na ukuliga i Tembeli, nahwe twamwibete na ukumusopa mundinde. [Twasakige tumuhige ukwinatila Indagilo setu. 7Neke Lisiya, Umuvina va avanyigalu, swe akwingilila pagati, akumuhesa kwa ludali ukuhuma mumawoko getu. 8Sweno, ndawe alagilige vanyakumutosa vasage kwa veve.] Manyi nave umugosegose na ukumuwusa wusa yuveve, ulukagula hela ukutigila ing'ani isi setukumutosa twilongela mumwene.” 9Neke Avayudaya avangi vamutange umuyawo vitigila nachene seilonga sesene hilo. 10Sweno, Umutema va ulutanana agolwe liwoko akumutawula Pawulo sambi alonge. Nave Pawulo atige, “Nene ndihekelela ukwikanila pa veve pakuva ngulukagula ukutigila ukave mutema va avanu vetu kwa myaka myolofu. 11Nditigila nave uhwanite ukulukagula yuveve ukutigila ifilo fyefilutye kufinyichumi na fivili pengengahele ukumusunyalila Nguluvi ku Yelusalemu. 12Avayudaya sivafisili nene ngwibesa na umunu yeyeavesaga. Na sivafisili nene ndisagasa liyowo mu Tembeli nambi mumasinagogi gawo nambi apono apangi mula muboma iyo. 13Na ipa sivahwaniti ukukangasa kwa uwolelesi mu ng'ani iso sevakusongela nene. 14Nene chengwidikila paveve che iki: Nene ndakumusunyalila Nguluvi va avakukwetu na ukwikala kwa ukwinatila Ing'asi yila ye avene vakuyitigila ya vala va uwulilumwi wa avadesi. Na nene ndifuuwa ing'ani mbesili inzandike mufitabu fya Indagilo na avavisi. 15Nene ngumwihuvila Nguluvi, na avene nawo vina luhuvi lulo, ukutigila avanu, avanofu na avananzi, savasilibuka. 16Palulo ngave mbepali ndimupifu ukuva na inumbula ngolofu pamiho ga Nguluvi na pavanu. 17“Peyendikalite imyaka myolofu kutaali, ndapilwike ku Yelusalemu sambi ndivaletele avanyang'i vayangu ifitawulwa na ukutawula inambika. 18Ulusika lwendapigige ulo pebaho pevafisile nene mu Tembeli, pendesinzile ulofugo. Ipo pepagaya ililugu lya avanu nambi iliyowo. 19Neke pepovali na Avayudaya avangi ukuhuma ku lutanana lwa ku Asiya; iwo vevake vahwanite ukuva ipa paveve vitosa wone vake vave vina lukani lwa ukusongela nene. 20Apangi, valeke iva vevipwali valonge uwananzi wevakawuwene kwa nene ulusika lwendenzimite pawuhigilo wawo uwukomi, 21pesi ing'ani isi sendavalonje pendenzimite pavene: ‘Nyenye mukunyiga neng'ino de pakuva nene nzinatye ukutigila avafwe savasilibuka!’ ” 22Ipo, Felisi, yula yealasisele umwene wunofu Ing'asi iyo, swe itigila inongwa yime baho tandi ukupulikiswa. Swe akuvatigila, “Ndiyilamula inongwa iyo peave asile Lisiya, Umuvina va avanyigalu.” 23Swe akumulagila yula umulongola va avanyigalu amusope Pawulo mundinde, neke ulwene vamulekelage uwutemapakwe wudodo, vanyawiyendi wakwe sivavatani ukumugendela na ukumutanga fyagulwime. 24Pefilutye ifilo fikefu, Felisi afisile pamwinga na uvakwe Dulasila yee Muyudaya. Alaje Pawulo vamulete, amupulikise lweilonga ulwa ukumufuuwa Yesu Kilisito. 25Neke ulusika Pawulo peavangige ukulonga ulwa uwugolofu, na ulwa uwutuunafu na ulwa ikimunyi icha ukuhigwa ikikusa, Felisi ogwipe, sweitigila, “Kulino uhwanite wibitile; sangukemela kangi pendive na ikilega.” 26Na baho baho ihosige ukutigila Pawulo ake amufupa. Na ukwimila lulo amukemelige Pawulo kolofu kolofu itinasa nave. 27Pegilutye myaka givili, Polikiyo Fesito ategwe uwutema pa Felisi, swe iva mutema va ulutanana pakuva Felisi awendige ukwiyendelesa kwa Avayudaya, Felisi amulekite Pawulo we ali mundinde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\