IFIPIGO 3

1Ikimunyi ikimwi, Petulo na Yohane vingilige mu Tembeli pakivalilo cha igonza pelitegamwike ulusika lwa ukwifunya. 2Na baho pipi na umulyango ugwa i Tembeli, gwegwitambulwa “Umulyango umunofu,” pepwali munu mugosi, munyakiteve ukuhuma ukwegalwa kwakwe. Avanu mbepali vamwegulige umunu uyo na ukumuvika baho, sambi isukilisage fya uwuwuya kuvanu avingilige mu Tembeli. 3Avelige akuvawona va Petulo na Yohane vakwingila mu Tembeli, avasusile vamupele ichekivesaga. 4Petulo na Yohane vamulafile hilo, pambele Petulo amutigee, “Tulavage!” 5Nave ndawe avapitukilige, ahosige ukupelwa ichekivesaga ukuhuma kuvene. 6Ndawe Petulo amutigilige, “Nene ndimugaya magobole nambi sahabu, neke kila chendinacho ngukupela. Mwitawa lya Yesu Kilisito va ku Nasaleti, gende!” 7Kangi, ndawe amwibatige iliwoko lya kundyo, na ukumwimya. Lulusika lululaga amagulu na amafugamilo gakwe swe gikangala. 8Ndawe asumbige, akwima ivanga ukugenda. Swe vakwingilasa na mu Tembeli igenda, kono idibuka dibuka we akumulumba Nguluvi. 9Na avanu mbevali vevebaho vamuwene igenda akumulumba Nguluvi. 10Vavelige vakumukagula ukutigila yemwene yeavelige akwisukilisa pa “Umulyango ugwatambuligwe Umunofu” gwa pa Tembeli, vasasave hilo neke valemwe ukulukagula lwelupigike kulumwene. 11Avanu mbevali wepevasasavala hilo, ndawe vavangige ukukong'ana pamwi pepitambulwaga “Bwalo ya Solomoni,” apono peali ipwali umunu yula iva peavaninila va Petulo na Yohane. 12Sweno, Petulo avelige akuvawona avanu iwo ndawe avapitukilige akuvatigila, “Mwevanyang'i va mu Isilaeli mbi ndawuli mukutulava hwehwe, mwitigila wanda kwa ludali lwetu, apangi kwa uwunofu wetu nambi tumwinwise uyu agende? 13Nguluvi va Abulahamu na Isaki na Yokobo, Nguluvi va avakukwetu amupelye indolo umukami vakwe Yesu. Uyu yemwene yemwamuhumise nyenye, neke mumusope mumawoko ga avatema nu kumubihila pa Pilato, nambi Pilato awendige ukumulekesa. 14Ali munu munofu kangi mwelu, neke nyenye mwamubihye, mwiwenda umunu uyungi yeali muwulasi adindulilwe. 15Swe nyenye mwamuwulige yula ikilamuko cha uwumi. Neke Nguluvi amusilibwe, na hwehwe mbetuli twiwolelesi va ulukani ulu. 16Ilitawa lya Yesu na ulufuuwo mwitawa ilyo fyefimupelye uludali umunu uyu yemukumuwona na ukumukagula. Ulufuuwo mwa Yesu, lwelumuponise hilo umunu uyu ndawe lwemukuwona mbemuli. 17“Lino vanyalukolo vangu, mukulukagula ulwa nyenye pamwinga na avavina venyu mwapije uwugaya nzeli. 18Neke Nguluvi lweasikwisise ndahihyo, sila sealaje idaha ikola imilomo ja avavisi mbevali, ulwa Kilisito vakwe saateseka. 19Sweno, mupitulage imigendele jenyu ja uwanangifu, mumupitukile Nguluvi, nave peavahesekesa inzanangifu senyu, 20Mupigage lulo sambi luse ulusika lwa ukusupa munumbula nukuvaletela yula yeamuhagwe uluhuma pidaha, yemwene Yesu. 21Lumuvaje Yesu asigalile kuchanya mbaka lufike ulusika ulwa ukufivika ifinu mbefili wupya, ndawe Nguluvi lwealonzile ukukola kwa avavisi vakwe avelu ukuhuma pidaha. 22Pakuva Musa alonzile, ‘Umutwa Nguluvi venyu saavaletela umuvisi yeindawe nene ukuhuma mwa nyenye ye mumupulikage mwa mbesili seilonga. 23Umunu yeyeavesaga sakumupulikisa umuvisi uyo saaheswa nu kutoswa kutaali ukuhuma ku vanu va Nguluvi nu kwangamila.’ 24Avavisi mbevali, ukuhuma kwa Samweli na vala avahumambele mbevali, vadalikige ing'ani isi sesikave sipigika ifilo ifi. 25Inyuviso sa Nguluvi seihuvise ukukola kwa avavisi sikwimila nyenye; nanye mwihanga ulufingano lula lwe Nguluvi afingine na avakukwenyu, ndawe lwe amulonje Abulahamu: ‘Kwa ukukola ku mbegalo yako, avanu mbevali va mung'i savafunyililwa,’ 26Sweno, Nguluvi amusilibwe umukami vakwe kwa ukwambula kwenyu tandi, amutumite alete uwufunyilile kwa yeyeavesaga ipela na ukuwuleka uwanangifu wakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\