IFIPIGO 4

1Petulo na Yohane wepe vavadalikila avanu, avatambisi na umuvina va avanyakulolela i Tembeli na Avasadukayo avangi vavasye. 2Vavifile hilo, pakuva avigendo iwo vavigisige nu kuvadalikila avanu ukutigila Yesu asilibwike, ulukani ulwilagila ulwa avafwe savasilibuka. 3Sweno, ndawe vavibatige pakuva yelyelisalye swe vakuvasopa mundinde mbaka pamilawu. 4Neke awolofu mwa vala vevapulike ulukani ulwadalikigwe vafuuvitwe, nawo vaginite ukongelekela nu kufika wita vanu vagosi mbilima sihanu. 5Peyekuche avavina va Avayudaya, na avavaha na avigisi va indagilo vakong'ine uko ku Yelusalemu. 6Vakong'ine pamwi na Anasi, Kayafa, Yohane, na Alekisanda na avangi veve va mulukolo lwa umutambisi umuvina. 7Swe vakuvimya avigendo pavene, neke vavawuse vitigila, “Mbi nyenye mwipigila isi muludali na mwitawa lya nani?” 8Ipo, Petulo we amemile Muhe Umwelu akuvatigila, “Nye valongosi va avanu na avavaha! 9Wone mukutuwusa neng'ino, ulwa ikipigo ikinofu cheapigilwe yula umunu yeake munyakiteve, na lweaponite uyu, 10Sweno, nyenye na vanu mbemuli va mu Isilaeli, luvavaje mulukagule ukuta umunu uyu imile pa nyenye neng'ino, aponite, ukukola uludali lwa ilitawa lya Yesu va ku Nasaleti, ye nyenye mwamutumbike neke Nguluvi amusilibwe ukuhuma kuvafwe. 11Uyu ye uwandike Uwelu wukumulonga: ‘Iliganga lye mwalibihihye nyenye mwe vasenzi, lino live lye liganga likomi lya mu lutu.’ 12Wusukuli uwupoki ukuhuma umunu uyungi yeyeavesaga, pakuva pagaya litawa lya umunu uyungi mung'i lyevapelitwe avanu vapokelwe nalyo.” 13Iwo avavaha va pa wuhigilo, vevavasele va Petulo na Yohane ve vanu hela vesivimbiti, neke vavasasavalige pevakuvawona vilonga kwa wupifu vagaya muhwehwe. Valukagwe ulwa iva vakavelige na Yesu. 14Nawo vavelige vakumuwona umunu yula yealaponite vimise pamwi, swe vigaya cha ukulonga. 15Sweno, ndawe vavatigilige vahume pivala pawuhigilo, avene vave na ikilega vihehe. 16Viwusise, “Lino tuvagitage ndawuli avanu iva? Pakuva umwitu ugu yegukagulanike kuvanu mbevali va mu Yelusalemu, na ulwa ugo gupigitwe navene, nambi hwehwe situhwana ukugukana. 17Neke wone tusake ulukani ulu lulemwe ukutagalila mu vanu, sweno tuvakenyelage, valava pevalonga kangi na umunu yeyeavesaga mwitawa lya Yesu.” 18Ndawe vavakemelige kangi vingile, swe vakuvakenyela ulwa valalonga kangi pavanu nave ukwigisa umunu mwitawa lya Yesu. 19Neke Petulo na Yohane vapitwe vakuvatigila, “ Ulu mululavage yinyenye wone lwinoga nachene pa Nguluvi tuvapulike nyenye nu kulemwa ukumupulika Nguluvi. 20Pakuva siluhwaniti nambi hwehwe tulemwe ukulonga ing'ani setwapulike nu kusiwona.” 21Nawo, avavaha va pa wuhigilo vave vigina ukuvakenyela, pambele vakuvalekesa. Pakuva sivaluweni ulukani lwa ukuvahiga, na avanu mbevali vamulumbige Nguluvi, ukwimila ulo lwelwelupigike. 22Nave umunu uyo yeaponiswe yealalutye ku myaka machumi gatayi. 23Nawo va Petulo na Yohane vavelige vilekeswa, vahele kuvayawo, nu kuvalongela mbesili sevavalonje avatambisi avavina na avavaha. 24Pevapulike iso mbevali kwa umutima gumwi vifunyite pamwi kwa Nguluvi swe vitigila, “Mutwa veve ye wagafile kuchanya na ing'i, ibahali na mbefili ifilimumo! 25Veve ye wamsogwise ukukwetu Daudi alonge ukukola Umuhe Umwelu ukutigila; ‘Mbi ndawuli avamyanza vakalipe? Na avanu vihosa uwupuva? 26Avatwa va mung'i vigelanise, na avatema vakong'ine pamwi sambi vamubese Umutwa na Kilisito vakwe.’ 27“Pakuva, nachene lwelwave Helodi, Pondyo Pilato, na ing'olo sa Isilaeli na avamyanza baha pevakong'aniche muboma yiyi ukumubesa Yesu umukami vako Umwelu, yewamuhagwe neke umubake amafuta. 28Ena, nachene, vakong'ine sambi vapige sisila mbesili, sewavagite nu kusigelanisa mu ludali lwako, ukuhuma pidaha. 29Lino Mutwa lavage ukukabusa kwawo. Utupelage uludali hwehwe twe vakami vako sambi tudalike ulukani lwako kwa wupifu. 30Gololage liwoko lyako uvaponie avanu. Pige imiitu na uwuhulo mwitawa lya umukami vako Umwelu Yesu.” 31Vavelige visinda ukwifunya, pala apono pevevakong'ine, pahogalike, nawo mbevali vamemite Umuhe Umwelu. Mbevali vavanzile ukudalika ulukani lwa Nguluvi vagaya muhwehwe. 32Ililugu mbelili lya avevafuuvitwe vevina mutima na inumbula yimwi. Siekwali umunu yungi yeali na ikinu yeatigilige icho chakwe iyena, pesi ulwa vevahanzile mbefili. 33Na avigendo kwa uludali lolofu vawolelelige isa ulusilibuko lwa Umutwa Yesu, nave Nguluvi ndawe avafunyililige hilo. 34Siekwali umunu yeagulumige kinu, pakuva mbevali avevina amalungulu nave kaye vagusige. 35Nawo vatawulige amagobole igo kwa avigendo, swe vigavilwa ifikwilaniche umunu na cheawendige ukugula. 36Alipwali umunu uyumwi va ulukolo lwa Levi, umwegalilwa ku Kipulo, ilitawa lyakwe Yosefu, ye avigendo vamutambulige Balanaba (kwekutigila, “Mnyalusikimiko”). 37Nave eina lilungulu lyakwe, agusise ndawe asindikige amagobole kwa avigendo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\