IFIPIGO 5

1Neke epwali umunu yeatambuligwe Ananiya na uvakwe Safila nawo vagusise lilungulu lyawo. 2Neke kwa ukwiyidikisa nu vakwe akepwise amagobole agamwi vakuvafiha avigendo. 3Sweno, Petulo amuwusise Ananiya itigila, “Ananiya, mbi ndawuli Setani akwinje mu numbula yako, sambi umusange Umuhe Umwelu, ukepule amagobole agalipinga gewugusise lilungulu? 4Peuke sulagusa, like lyako, na peye ugusise amagobole gake gako uke upigila mwewiwendela yuveve. Mbi ndawuli lino, ulamwe munumbula yako ukupiga ulukani ulu? Lino ulukagulage ulwa sumusanzili munu pesi Nguluvi!” 5Nave Ananiya avelige ipulika isi, agwe pasi nu kufwa baho. Nu muhwehwe mukomi gwavibete mbevali vevapulike ing'ani isi. 6Vanyakilambo vinwike, vakugufwika isanda umufimba, vakugusindika kwivala kukugutaga muchanga. 7Pefilutye wita fivalilo fidatu de, uvakwe inje mukaye, we sakulukagula uluwonike. 8Petulo amutige, “Be Safila undongele tandi, ati iyi ye mbalilo ya amagobole gemukagusise ililungulu?” Nave atige, “Ena ye mbalilo yiyo.” 9Nave Petulo amutige, “Mbi ndawuli mulagine nu vako ukumugela Umuhe Umwelu? Lavage tandi! Vala avanu vevamutasile uvako, vali pamulyango, nawo vakusindika nayiveve kwivala.” 10Lusika lulo Safila agwe pasi pamagulu ga Petulo, swe nave ifwa baho baho. Vanyakilambo vakwingila, vamufikite afwe, nawo vakumusindika kwivala, vakumutaga pipi nu vakwe. 11Na Ilikanisa mbelili na mbevali vevapulike iso, vibatike nu muhwehwe mukomi hilo. 12Avigendo vapigite imiitu na uwuhulo wolofu muvanu. Avevafuuvitwe vakong'anige pamwi kuko mbevali, ku bwalo ya Solomoni. 13Siekwali umunu yungi yesalafuuwa yeigelelige ukwihanza nawo. Nambi ndahihyo mbepali avanu vevesivalafuuwa vavasumilige. 14Vevamufuuvitwe Umutwa avagosi na avang'inetu, vaginige ukongelekela. 15Na uwimila lulo, avanu vavasindikige avatamwa vawo mumakasi na ukuvalambalika mumasa na ifivasikiso sambi Petulo peilutila, pembe nambi umwigigi gwa Petulo guvafikile avamwi vawo. 16Avanu wolofu vasile avihuma muboma isilimwipi na pa Yelusalemu vakuvaleta avatamwa vawo, na vala avevina amasoka, nawo vaponiswe mbevali. 17Sweno Umutambisi umuvina na avayagwe vevepamwi na ikilugu cha avasadukayo, vavawonie igila avigendo. 18Sweno, vavibete na ukuvasopa mundinde ingomi. 19Neke pakilo umunyivaha va Umutwa adindwe imilyango ja indinde, na ukuvahumya kwivala, avatigile, 20“Mubitage mukime mu Tembeli na ukuvalongela avanu mbesili isa uwumi uwu.” 21Avigendo vamupulike, ndawe vingilige mu Tembeli pamilawu pesililavala, swe vivanga ukwigisa. Umutambisi Umuvina na avayagwe vavelige vifika, vakong'ise umukong'ano gwa pawuhigilo pamwinga na gwa avavaha va Avayudaya mbevali, ndawe vavatumige avanu vabite kundinde vakavalete vala avigendo. 22Neke avakami iwo pevafisile kula kundinde sivavafisili mula mundinde. Swe ndawe vapilukige ukugulongela umukong'ano, 23vitigila, “Tufisile indinde yiwidinde imbali mbesili na avalolesi wevilolela imilyango. Neke tuvelige twidindula mugati situmufisili umunu yeyeavesaga umo.” 24Umuvina va avalolesi vanyakulolela i Tembeli na avatambisi avavina vavelige vipulika ulukani ulo vakelagine, valemwe pakulukagula ulweluvafikite. 25Avafisile pala umunu yungi swe akuvatigila, “Vala avanu vemukavasopite mundinde, lino de vimite mu Tembeli, vakwigisa vanu!” 26Ipo Umuvina va avalolesi va i Tembeli pamwinga na avanu vakwe vahele ku Tembeli, vasakuvaleta. Neke sivavibeti kwa mabatu, pakuva vawogwipe avanu ukutigila vahwanite vakinywe na amaganga. 27Sweno, ndawe vavasindikige, vasakuvimya pawuhigilo. Umutambisi Umuvina avatige, 28“Nyenye tukavatanie hilo ulwa muligisa kangi mwitawa lya umunu uyu; lino kumbi nyenye yemutagalise inzigiso senyu mbekuli mu Yelusalemu, na mukalalye mutusongele hwehwe mufwa ya umunu uyo.” 29Petulo pamwi na avigendo avayagwe vapitwe, “Lutuvaje tumupulike Nguluvi neke si avanu. 30Nguluvi va avakukwetu amusilibwe Yesu yula ye nyenye mwamuwulige kwa ukumutumbika mu musalaba. 31Uyo ye Nguluvi amukung'umike pachanya kwiwoko lyakwe lya kundyo ave Mulongola, na Umupoki, avawuyape avanu va mu Isilaeli vahongese sambi vadegepelwa inzanangifu sawo. 32Na hwehwe yetwiwolelesi va isi mbesili, nave Umuhe Umwelu, yula ye Nguluvi avapelye vala vevakumupulika nave akolelela siso.” 33Neke mbevali veve pawuhigilo pevapulike iso vavifile swe viva na lilakali, vagahite ukuvawulaga. 34Neke Umufalisayo uyumwi yeatambuligwe Gamalieli, yeali mwigisi va indagilo yealakagulanike hilo ukulutila mbevali, imite pawuhigilo ndawe avatigilige vavahumyage avigendo kwivala kwa ulusika ludodo. 35Ndawe avatigilige avapawuhigilo, “Nye vanya ing'i va Isilaeli vayangu, mwikomalilage kwa ulo lwemwisaka ukuvapigila avanu iva! 36Simisika hilo, pemumwiwuka Tewuda yeitigilige umwene mutambule na avanu ave vafikite magana gatayi neke vamufuuwe na kumuninila. Neke umwene vamuwulige, na vanyigendo vakwe vatagalye nililugu lyakwe mbelili lyayasile. 37Kangi pealutye uyo awonike Yuda va ku Galilaya pevavaliligwe avanu. Uyu nave ave na vanu wolofu avamuninilige, na yuyu nave vamuwulige, na vanyigendo vakwe mbevali vatagalye. 38Na kulino nene nguvalongela, nyenye mulavahiga kinu; muvalekage! Pakuva, wone ulukani ulu lwihuma kwa avanu lwisilila lulwene, 39neke wone lwihuma kwa Nguluvi, simuhwana ukuvatanila nangi longamuwoneke, pambele nda mukwibesa na Nguluvi.” Swe ndawe vamwidikilige. 40Nawo vavelige vakuvakemela avigendo, vavatofile ngoda, na kuvatigila, valekelage ng'ani ukwigisa mwitawa lya Yesu ndawe vavalekesige vitibitilage. 41Avigendo vahumite kwivala pawuhigilo vahekelye, pakuva luwonike ulwa avene vanoje ukuhongelwa inyoni vivalwa litawa lya Yesu. 42Nawo vave pevigisa nu kudalika ulukani lunofu lwa Yesu, mu Tembeli na mukaye sa avanu ulwa umwene ye Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\