AVAKOLOSAYI 4

1Nanye mwe vavina, muvapigilage avanyawingi venyu mu wugolofu na uwunofu, kono we mukwiwuka ukuta na yinyenye nanye mwinave umutwa kuchanya. 2Munanage mukwifunya, na pemukwifunya mwikomalilage, mukumulumba Nguluvi. 3Na kangi pemukwifunya mutwiwukage na yihwehwe sambi Nguluvi adindule umulyango ugwa ulukani lwa ikinyele cha Kilisito ulukumbika nene mbe mundinde. 4Sweno, mwifunyage sambi nywanage ukulonga ulumbaje na ukukivika pawelu ikinyele icho. 5Muvelage na uluhala pemwihanging'ana na vala vesivalafuuwa, mwikola wunofu ifilega mbefili fyemwinafyo. 6Imilongele jenyu givelage ja uwuwuya mbepali minofu na je gikuvakwega na luvavaje ukulukagula lula lwa ukuvapitula wunofu munu yumwi yumwi. 7Tikiko, Munyalukolo, umwende, yeihuvilwa, na umukami umuyetu mukipigo cha umutwa, avalongela isangu mbesili. 8Nambi ngumutuma, sambi avalamuse inumbula peakuvalongela isa hwehwe. 9Uyo akusa pamwi na Onesimo, umunyalukolo vetu, umwende, na yeihuvilwa, umunu va ukwenyu. Iwo vavalongela mbesili isipigika ipa. 10Alisitako yealimundinde na nene, akuvahungila; nayi Maliko nave umuhisive va Balanaba (yemupulike uwulagise wa isakwe, peasile ukwenyu mumwanukilage.) 11Nave Yosuwa yeikemelwa Yusito; akuvahungila. Avayudaya vevakanuche ulufuuwo, ve vava hela viyena vevipigasa na nene ukwimila Uwutwa wa Nguluvi nawo vakave vakunanga pakomi hilo nene. 12Epafala umunu uva ukwenyu umukami va kilisito akuvahungila. Mbepali aakuvasukila kwa wupifu peakwifunya sambi mugine ukukangala, mwime munoge na ukukwilanikila hilo mwa mbesili seiwenda Nguluvi. 13Nywanite nzolelele ukuta ipiga ikipigo kwa wupifu ukwimila nyenye na avanu va ku Lawodikeya na ku Hilapoli. 14Luka, umukofi vetu umwende, na Dema vakuvahungila. 15Muvahungilage avanyalukolo vetu avali ku Lawodikeya mumuhungilage nayi muhasa vetu Nimufa, pamwinga na avafuuvitwe mbevali avikong'ana mukaye yakwe. 16Na peyemwimbite ibalula iyi, mugosage ukuta yikimbwagwe kwa avakilisito va ku Lawodikeya; na yinyenye kangi mugosage ukuta ibalula yevakapelitwe avene nanye muyitegulage mukiimbe. 17mumulongelage Alikipo, akomalilage ukukwisa ikipigo kila cheapelitwe na Umutwa. 18Ngwandika isi kwa iliwoko lyangu yinene; inyungila isi sihuma kwa nene Pawulo. Mwiwukage ukuta nene ndimusope mundinde. Uwuwuya wa Nguluvi wuvesage pamwinga na yinyenye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\