AVAEFESO Ing'ani isitala 3

1Nambi ukwimila lulo, nene Pawulo, umunyandinde va Kilisito Yesu ukwimila nyenye, ngwifunya kwa Nguluvi. 2Ndihuvye ukuta mukapulike ukuta Nguluvi, kwa uwuwuya wakwe, amelye ikipigo iki sambi nyenye mwambule. 3Nguluvi awugubwe uwugelanise wakwe uwewufihime neke wukagulanike kwa nene. Ing'ani is nzandike muwukefu, 4na wone mwimbe isi senzandike mwiyigisa lula ulwa uwukagusi wangu mwa isa ikinyele cha Kilisito. 5pamwandi avanu sivevalagile ikinyele icho; neke lino Nguluvi avalaje avigendo na avavisi vakwe avelu ukukola Umuhe. 6Ikinyele ichene che iki, ukukola Ulukani Ulunofu avanu va ing'i isingi vakwanukila iligawo lyawo pamwinga na Avayudaya mu wufunyilile wula wa Nguluvi; nawo viva figawamuvili fya umuvili gugula, na vihanga mu luhuviso lwe Nguluvi aluwuyipe ukukola mwa Kilisito Yesu. 7Nane ndawuyipwe mbe mukami va Ulukani Ulunofu ukwimila uwuwuya wakwe Nguluvi uwuliyena, weamelye muludali lwakwe ulukomi. 8Nene yendi mudodo ukulutila avanu mbevali va Nguluvi; neke ulwene ndimupele uwuwuya wakwe, sambi ndivadalikile avanu va ing'i isingi uwunono wakwe Kilisito uwugaya kigelo, 9kangi sambi ndivang'alikile avanu mbevali valave uwugelanise wa Nguluvi uwe wafihime wikwilanikila. Nguluvi umugafi va mbefili afihite ikinyele chakwe icho luhuma pidaha, 10sambi lino, kwa ukukola likanisa, avavina na vanyalulumbo va kuchanya valukagule uluhala lwa Nguluvi ululi polofu. 11Nguluvi apigite ulo kwa ukugendela muwulamusi wakwe uwa mbepali na mbepali, ulo lweakalupigite mung'asi ya Kilisito Umutwa vetu. 12Sweno, mukuhanga na Kilisito, na mung'asi ya ulufuuwo ululi mwa Kilisito, hwehwe tukwigelela ukumuhegelela Nguluvi kigaya muhwehwe. 13Nambi, nguvagongola muladedela imitima pemwilava ukuguda kwetwiguda ukwimila nyenye, pakuva ukuguda uko kuhele kukuvaletela indolo nyenye. 14Nambi, ngumufugamila Dada, 15umwene ye kilamuko cha ing'olo mbesili isa mung'i isa kuchanya. 16Ngumusuka Nguluvi, mwesigelye indolo sakwe, avapelage uludali lwa Umuhe vakwe, uludali lwa ukukangala mumitima jenyu, 17nave Kilisito ikalage mugati umwenyu mulufuuwo. Ngumusuka mupelwe indela na ulutu mu wende 18sambi muhwane ukulukagula pamwinga na avanu mbevali va Nguluvi lwe uwende wa Kilisito witigila mu wugasu na uwutaali, na uwima na uwuhelesa uwiwali. 19Ena, sambi muwukagule uwende wa Kilisito uwulutye uwimbi mbewuli, mumemage hilo uwukwilanifu mbewuli wa Nguluvi. 20Kulumwene ye kwa uludali lwakwe ulwipigaga ifipigo mugati umwetu ahwana ukupiga ingomi ukulutila mbesili setuhwanite ukumusuka nambi ukwihosa, 21kulumwene Nguluvi sivelage ndolo mu likanisa na kwa Kilisito Yesu, imisika mbegili, mbepali na mbepali! Ena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\