AVAEFESO Ing'ani isitala 6

1Nye, nyevana, muvelage na ichoga vegasi venyu mu wukilisito pakuva ulu lwe lukani ulunofu. 2“Muvelage na ichoga kuvadadenyu na avayuvenyu,” ulu lwe lulagilo ulwa ukutala ulwiwilwa uluhuviso, ukutigila, 3“Peufunyililwa na ukunana ifilo fyolofu.” 4Nayi nyenye va dadawo, mulavavifya avanenyu pesi ukuta muvalolelage muchoga na inzigiso isa uwukilisito. 5Nyenye vanyawingi, muvelage na ichoga vavina venyu ava mung'i umu kwa muhwehwe nu kukuvila; mupigage ulo kwa inumbula ngolofu mwiva nda mukumupigila Kilisito. 6Mulemwa kupiga, pevakuvawona hela sambi mwiyendelese kwa avene muvapigilage kwa numbula ngolofu ndawe lweiwenda Nguluvi, pakuva nyenye mwi vakami va Kilisito. 7Mwidikilage ukuvapigila ukwimila Umutwa mulemwe ukwimila avanu. 8Mwiwukage ulwa yeyeavesaga munu yeipiga inofu, ave munyawingi nambi mutemapakwe, saanukila ikipelwa chakwe ukuhuma kulu Mutwa. 9Nayi nyenye yemwipigilwa, muvapigilage ulwindahihyo avanyawingi venyu, na mulagela ukuvahuguvika. Mwiwukage ulwa na yinyenye kangi mwindawe vavene, mwinave Umutwa yuyula kuchanya, kulumwene uwuvina wa umunu si kinu nangi. 10Pesilutye iso, nguvagongola mukangalage ukuhanga nu Mutwa na muwutanzi wa uludali lwakwe ulukomi. 11Mutegulage ingwembe ye akuvapela Nguluvi sambi muhwane ukudwesa ifigaho ifibi fya Ibilisi. 12Pakuva iligalu lyenyu si ligalu lya hwehwe na umunu, pesi iligalu lya hwehwe na ililugu ilyanangifu lya mung'i lya ikinyamuhe; tukwihoma na avatema, avavina na vanyaludali avayitemite ing'i iyi iyinya lwisa. 13Nambi kwa lulo mufwalage amahomelo mbegali aga Nguluvi sambi ikimunyi kila pesakifikite samuhwane ukulidwesa ligalu ilihuma kulu mutavangu na peye mwihomite mbaka kumudugo, muvelage pemwivakangafu. 14Sweno, mwimage mukangale! Uwanachene wuvelage nda musipi mufigudi fyenyu, uwugolofu wuvelage nda igwanda ya ichumaa iyisiika imambaga. 15Na uwenda ukudalika Ulukani Ulunofu ulwa uwikalakunoga wuvelage nda ndatub mumagulu genyu. 16Na hilo, ulufuuwo luvelage nda ngwembec mumawoko genyu, sambi yivatange ukusimya indibulo isa moto sa yula umwanangifu. 17Muwanukilage uwupoki nda kofiya ya chuma, na ulukani lwa Nguluvi nda limage lye mwipelwa na Umuhe Umwelu. 18Mwifunyage mbepali, mwisuka uwutanzi wa Nguluvi. Mwifunyage ulusika mbeluli muludali lwa Umuhe. Mwikalage miho wesimwifulugala pakwifunya ukwimila avanu mbevali va Nguluvi. 19Munziwukage nane pe mukwifunya sambi pendilonga Nguluvi amele icha ukulonga, nywane ukuvigisa avanu ikinyele cha ulukani ulunofu. 20Ukwimila lulo nene ndimutume muminyololo sambi ngine ukudalika ndawe lumbaje. 21Tikiko, umunyalukolo vetu umwende na umukami yeihuvilwa na Umutwa, avalongela mbesili sambi mulukagule chendipiga. 22Ngumutuma ukwenyu, sambi avalongele mbesili isetu kono hwehwe sambi musikimikwe imitima jenyu, 23Nguvasukila uwikalakunoga wuvelage kw nyenye vanyalukolo mbemuli, pamwi na uwende na ulufuuwo uwihuma kwa Nguluvi Dada na kulu Mutwa Yesu Kilisito. 24Nguvasukila uwuwuya wuvelage kwa nyenye mbemuli yemumwenda umutwa vetu yesu Kilisito muwende uwutasila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\