AVAGALATIYA 1

1Ukuhuma kwa nene Pawulo ye ndi mwigendo, na uwigendo uwo siwahumiti kwa avanu nambi muludali lwa umunu, pesi muludali lwa Yesu Kilisito na Nguluvi Dada ye amusilibwe Yesu ukuhuma ku vafwe. 2Avanyalukolo mbevali avaliipa vihanga na nene ukuvahungila avali mumakanisa ga mu Galatiya. 3Tukuvasukila uwuwuya na uwikalakunoga ukuhuma kwa Nguluvi udadetu na ukuhuma kwa Umutwa vetu Yesu Kilisito. 4Kilisito itawe yumwene ukwimila inzanangifu setu, sambi atupoke mung'i iyi iyinyawanangifu iyalino. 5Kulumwene sivelage indolo mbepali na mbepali! Ena. 6Ndisasavala ukuta nyenye kwa lusika ludodo ululutye, yemumupitwike yula yeavakemelye mu wuwuya wa Kilisito, na ukupitukila ulukani ulungi. 7Neke ulwene lusukuli, “Ulukani Ulunofu ulungi.” Inachene ye iyi ukuta kovali avangi avakuvatindasa nyenye, na avanu vevisaka ukuvayasa mu Ulukani Ulunofu lwa Kilisito. 8Neke ulwene, nambi ave umuyenyu nambi apangi munyivaha ukuhuma kuchanya, avadalikila ulukani ulunofu ukusutana ulukani ulunofu ulwisutana na lula lwetwavadaliche uyo akotokage. 9Hwehwe yetwetulonzile, na kulino ndilonga kangi: Wone yeyeavesaga munu akuvadalikila Ulukani Ulunofu ululiwungi, sindawe lula lwemwalwanuche, uyo akotokage! 10Ngali lino ndisaka nani anzidikile, avanu apangi Nguluvi? Ngali ndisaka ukuvanogela avanu? Na wone wemiga lulo, apo nene singe mba ndimukami va Kilisito. 11Nye vanyalukolo vangu, ndiwenda mulukagule ukutigila Ulukani Ulunofu lula silwe lukani ulukwimila avanu. 12Nambi nene sindalwanuchi ukuhuma kwa avanu, nambi ukwigisiwa na umunu. Yesu Kilisito yumwene yeangubulye. 13Ndihuvye ulwa yemwemupulike nene pamwandi ndikalige mukwinatila ulufuuwo lwa i Kiyudaya, kangi na lula lwendalitesige wuhulo ilikanisa lya Nguluvi kangi ndawendige ndilyanangile ng'ani. 14Ena, nene ndendivalutye avayangu wolofu avetuling'ene ukwinatila ulufuuwo lwa Kiyudaya, ndasugunalige hilo ukwinatilila imisimu ja avakukwetu. 15Neke Nguluvi, muwuwuya wakwe, yealanyagwe nambi wesindendilegalwa, swe akung'emela ndimupigile. 16Ave ilamula hela ukungubulila umwanakwe sambi ndalike Ulukani Ulunofu lwakwe kuvanu avamyanza, wesindisindila ukwiyisa na umunu yungi, 17nambi ukubita ku Yelusalemu kwa vala avatasile kwa nene mu wigendo, ndatasile ukubita ku Alabiya, ndawe ndapilukige ku Damesiki. 18Peyegilutye imyaka gidatu pepene pe ndahele ku Yelusalemu ukwitang'ana na Petulo; ndikalite nave filo finyichumi na fihanu. 19Ulwene sindatang'ini na avigendo avangi pesi Yakobo umwanakwave va Umutwa. 20Mwa isi senguvandikila Nguluvi akulukagula ukuta sindideta. 21Pambele ndahele ku lutanana lwa ku Siliya na ku Kilikiya. 22Ulusika lulo, nene yendiyena sindeng'agulaniki mumukong'ano gwa ilikanisa lya ku Yudaya. 23Lwevevalusele lwe lula lwevapulikige, “Umunu yula ye atutesige pamwandi, lino akuludalika lulula lweagelige ukwananga.” 24Swe, ndawe vamulumbige Nguluvi ukwimila nene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\