AVAEBULANIYA 1

1Ipo pidaha, Nguluvi alonzile na avakukwetu kolofu mung'asi isilipolofu ukugendela kwa avavisi, 2neke lino ifilo ifi ifya kuwusililo, alonzile nahwehwe ukugendela kulu Mwanakwe. Uyo yemwene kwa ukugendela kulu mwene Nguluvi aigafile ing'i na amuhagwe afiteme ifinu mbefili. 3Umwene ye lumalavadiko lwa indolo sa Nguluvi kangi ye lwihwano ulwa nachene lwa Nguluvi umwene, yeakuyikangasa ing'i mulukani lwakwe ulunyaludali. Peyeavesise avanu inzanangifu sawo, ikalite kuchanya kwiwoko lya kundyo lya Nguluvi umunyaludali ulukomi. 4Umwana va Nguluvi ye muvina ukulutila vanyivaha, ndawe litawa lyeapelitwe na Nguluvi, ikomi hilo ukulutila ilitawa lyawo. 5Pakuva Nguluvi samulonji nambi kimunyi munyivaha vakwe yungi atigile. “Veve wi mwanangu; neng'ino mbe ndi Dado.” Na siealamulongela umunyivaha yeyeavesaga yula: “Nene neng'ino mba ndi dade, nave saave Mwanangu.” 6Neke Nguluvi peamutumige konivala Umwanakwe umuvele atige de: “Na vanyivaha mbevali va Nguluvi, luvavaje vamusunyalile.” 7Na kwa vanyivaha, Nguluvi itigila, “Ye nani ye akuvawuyapa avanyivaha vakwe vave ng'ala, na avakami vakwe vave nzenge sa umoto.” 8Neke kusa umwana, Nguluvi itigila, “Uwutwa wako veve ve Nguluvi, winanaga mbepali na mbepali!” Kangi kwa yuyo Nguluvi itigila, “Kuvatema avanu vako aitema muwutwa wakwe kwa uwugolofu. 9Veve wawiwenda uwugolofu, wakuwuvipila uwanangifu. Na uwimila iso nambi Nguluvi, Nguluvi vako akakufunyilye, kangi akupelye uluhekelelo ulukomi ukulutila lweavapelye avayago.” 10Kangi itigila: “Mutwa, veve ye veve yewayigafile ing'i ipo pamuvango, na pe wikola amawoko gako wagafile na kuchanya. 11Iso sa sisila, neke veve winanaga mbepali na mbepali. Na mbesili sa sisakala wita mwenda. 12Nave sa asivilasa wita mugolole, naso sasikowong'asiwa wita sopeka. Neke veve ye veve hela kitasila na imyaka jako sigilasila nangi.” 13Kangi Nguluvi siamulonji nambi kimunyi uyungi va avanyivaha vakwe atigile: “Wikalage kwiwoko lyangu lya kundyo mbaka pendivavikite avatavangu vako pasi pa amagulu gako.” 14Avanyivaha, vevaki iwo pesi je myuhe hela vevakumupigila Nguluvi, nave Nguluvi akuvatuma sambi vavatange vala avakwanukila uwupoki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\