AVAEBULANIYA 11

1Lino ulufuuwo kwekuva na uluhuvi lwa ing'ani sepetwihuvila, ukwidikila ing'ani sesisilava siwoneka pamiho getu. 2Pakuva avavaha va imitalo Nguluvi avidiche uwimila ulufuuwo lwawo. 3Ukukola ulufuuwo hwehwe tukulukagula ulwa ing'i yagafilwe kukola ulukani lwa Nguluvi, ifinu fyefiwoneka uluhuma mufinu fyesifiwoneka. 4Uwimila ulufuuwo Habeli amutawulye Nguluvi inambika yeye nofu hilo ukulutila yila ya Kayini. Uwimila ulufuuwo lwakwe idikilwe na Nguluvi ukuva mugolofu; Nguluvi yumwene idiche ifitawulwa fyakwe. Uwimila ulufuuwo lwakwe nambi we afwe, akali pealonga. 5Uwimila ulufuuwo Nguluvi amutegwe Enoki wesalingila mufwa. Sawoniki kangi pakuva Nguluvi yealamutegwe. Uwandike witigila ulwa wesialategulwa, umwene yealamunoje Nguluvi. 6Sweno, pesi ukukola ulufuuwo situhwaniti ukumunogela Nguluvi. Pakuva umunu yeyeavesaga akumubihila Nguluvi lumuvaje afuuwage ulwa Nguluvi pwali, na ulwa akuvahomba vala vevakumuninila. 7Uwimila ulufuuwo Nguluvi amupavye Noha ulwa ing'ani isikusa pambele. Ndawe amupulikige Nguluvi, swe iwuyapa ikipugu ikikomi wuhulo mula apokilwe umwene pamwi na avanu vakwe. Na ing'i yahigitwe, Noha anuche uwugolofu uwihuma mu lufuuwo. 8Uwimila ulufuuwo Abulahamu amupulike Nguluvi peikemelwa abite ku ng'i Nguluvi yealamupela yive yakwe. Nambi sieakukagwi kweabitige, nambi ndahihyo Abulahamu ahamite. 9Uwimila ulufuuwo ikalite mu wugenzi mung'i yealamuhuvise Nguluvi ukumupela. Ikalite uko mwihema ndawe lwevikalige Isaki na Yakobo, vala avevahangite muluhuviso lulula. 10Pakuva Abulahamu asindilige iboma ing'angafu, iboma ye Nguluvi yumwene ye museela yeaihosise lwe yiva nu kuyisenga. 11Uwimila ulufuuwo nayi Sala afuuvitwe ulwa Nguluvi ikwisaga inyuviso sakwe, ave na filo nambi we yeagogwe. 12Nambi, ukuhuma kulumunu uyo yumwi, Abulahamu, yee wita umunu yeafwe, vawonike vanu wolofu wesivahwaniti ukuvalilwa ndawe ing'eng'esi sa kwilanga na uluhanga lwa mu mwani. 13Avanu mbevali vafwe kono we vina lufuuwo. Vafwe wesivalava vanukila sila ing'ani se Nguluvi alavahuvise; neke kwa apataali vasiwene, swe viheya nu kuhekelela, nu kwidikila pawelu hela ukuta avene vevagenzi na avagaya pakusikimala mung'i. 14Avanu vevilonga ing'ani ndawe iso, ulo lwilagila pawelu ukuta visaka ing'i yawo vavene. 15Wone vake vakuyihosa ing'i yevahumite pamwandi, vake vava na ikilega cha ukupiluka kuko. 16Neke ali lino visaka ing'i inofu ukulutila, kwekutigila ing'i ya kuchanya. Nambi Nguluvi siakwipulika wungi pevakumutambula ulwa umwene ye Nguluvi vawo, pakuva yumwene yeavagelanikise iboma. 17Uwimila ulufuuwo Abulahamu amutawe umwanakwe Isaka ave nambika pe Nguluvi amugelige. Uyo Abulahamu ye yula yeanuche uluhuviso lwa Nguluvi, neke nambi ndahihyo, idiche ukumutawula nambika umwanakwe yealiyena. 18Nambi we Nguluvi eamulonje, “Imbegalo yako yihuma kwa Isaka.” 19Na ulubali ulumwi nachene lwivililo Abulahamu aliafuuvitwe ulwa Nguluvi ahwana ukuvasilibula avafwe, na ulubali ulumwi nachene Abulahamu amwanuche kangi umwanakwe uluhuma kuvafwe. 20Uwimila ulufuuwo Isaka avafunyilye va Yakobo na Esawu, sambi vanukile uwufunyilile uwukusa pambele. 21Uwimila ulufuuwo Yakobo pee ali pipi ukufwa, avafunyilye avana mbevali va Yosefu, swe akumusunyalila Nguluvi kono we isipye ulubamba lwakwe. 22Uwimila ulufuuwo Yosefu pe e pipi nu kufwa, avilite ulwa uluwuuko lwa va Isilaeli uluhuma mung'i ya ku Misili, na kangi ukuvalagisa lwa umufimba gwakwe. 23Uwimila ulufuuwo avegasi va Musa vamufihite umwana uyo lusika lwa myesi gidatu uluhuma pa kwegalwa kwakwe. Vamuwene ukuta emwana munofu, na siwogwipi ululagilo lwa Umutwa. 24Uwimila ulufuuwo Musa pe emunu muvina, abihye ukuvalilwa mwana va umwalive va Falawo. 25Awene ikiba ateseke pamwi na avanu va Nguluvi, silwindawe ukuhekelela mu nzanangifu lusika ludodo hela. 26Alukagwe ulwa ukuteseka uwimila Kilisito kwina kwambula kukomi hilo ukulutila uwunono mbewuli wa mung'i ya mu Misili, pakuva asindilige ukupelwa amahombo ga pambele. 27Uwimila ulufuuwo Musa ahamite uluhuma ku Misili wesakogopa ililakali lya Umutwa; na sapilwiki ku mbele kangi, wita wanda emunu yealamuwene yula Nguluvi yesiwonekagi. 28Ukwimila ulufuuwo inatye i Pasaka ukuhangila idanda sambi umuwulasi va avana avavele alemwe ukuvapamisa. 29Uwimila ulufuuwo avanu va Isilaeli valowike ibahali ya ku Siliya witigila wanda ye ing'i ng'afu; neke Avamisili pevagelige nawo ukulowoka vafwe mu lulenga. 30Uwimila ulufuuwo ilipuli lya iboma ya ku Yeliko lyagwe, avanu va Isilaeli peyevalipilime filo fimufung'ati. 31Uwimila ulufuuwo Lahabu munyamiho mataali siafwi pamwi na vala vevamubesige Nguluvi, pakuva ali avanuche vala avatandisi. 32Sweno, ndonge kiki kangi? Pakuva sindipelwa ikilega ukolelela sa Gidioni, Balaki, Samusoni, Yefuta, Daudi, Samweli na avavisi. 33Uwimila ulufuuwo iva mbevali vihomite ligalu na Avatwa, neke vavadwese. Vapigite mu uwugolofu mwa mbesili, swe vakwanukila sila sealahuvise Nguluvi. Vabubite imilomo ja inyalupala, 34vasimise imyoto igikwaka, vakulwike ukuwulagwa na amamage. Nambi, vevahomefu vapelitwe uludali. Vevapifu mwigalu vavadwesise avanyigalu avagenzi. 35Na avang'inetu avevafuuvitwe vapilulilwe avafwe vawo viva vasilibwike. Avamwi mwavene vabihye ukudindulilwa mundinde, vatesike mbaka ukufwa, sambi vasilibuke nu kwingila muwunani uwunofu uwulutye hilo. 36Avangi velanzilwe nu kutowa ni ngoda ni milegehi imiwopele ifisege vapinzilwe ni minyololo nu kusopwa mundinde. 37Vavakinyite na amaganga, vavadumwe swe vihuma pavili, vavawulige na amamage. Vayingige wevafwite ing'ingo sa imene na ing'olo, ve vanu vamikaa, vavatesige nu kupigilwa fibi. 38Nambi na ing'i siye yinoji ukuva na vanu avindawe iwo. Vayingige mubalali na mufidunda; vikalige mumapango na mumapalika mung'i 39Avanu iva mbevali vawonekige ukuva vanyaludali uwimila ulufuuwo lwawo. Nambi ndahihyo, sivanuchi sila mbesili se Nguluvi aliahuvise ukuvapela, 40pakuva Nguluvi eihosise imigosekese iminofu hilo igilutye ukwimila hwehwe,kwekutigila avene vevanukila pamwi na hwehwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\