YAKOBO 1

1Ukuhuma kwa Yakobo umukami va Nguluvi na va Umutwa Yesu Kilisito, kwa nyenye, ing'olo nyichumi na sivili, isitagalye mung'i mbesili! Kamwene! 2Vanyalukolo vangu, mulukagulage ukuta mbepali pemwigelwa ulo lukuvanogela muhekelelage, 3pakuva mukulukagula ukuta ulufuuwo lwenyu pelwidwesa ukugelwa ukwindawe uko, pepene pemupelwa ulwikangaliso ulwihumila mumo. 4Mwihuvilage hilo ukuta ulwikangaliso lwenyu luvakangasa mbaka ku mudugo, sambi muve mukwilaniche mumbali mbesili wesimwineema chechekivesaga. 5Neke wone uyumwi venyu akepite uluhala, sweno, lumuvaje amusukage Nguluvi ye amupela; pakuva Nguluvi akuvapelaga mbevali ifyolofu na mu wudeke. 6Neke lumuvaje peisuka avelage na ulufuuwo wesiisina na ludodo. Pakuva umunu yeisina indawe amavingo ga inyanza gegagisogoswa na ukutoswa na ikifulufumbi. 7- 8Umunu yeindahihyo, yeisina pagati pa isilipavili na umugaya imimile mumigendele jakwe mbegili, alihuvila ukuta saapelwa kinu chechekivesaga ukuhuma kulu Mutwa nangi. 9Umunyalukolo umumikaa lumuvaje ahekelelage ulusika lwe Nguluvi akumukung'umika pachanya; 10nave umunono lumuvaje ahekelelage peisulunulwa pasi na Nguluvi. Pakuva umunono saayaga ndawe ililuva lya mwihala. 11Pakuva ilisuva pelihohomoka na umungila gwalyo gwagwikasa ifimelo, na maluva nago gagilagala, na wuwunofu wago wawukwanangika. Lwindahihyo, nayu munu umunono saayaga mumo mufipigo fyakwe. 12Alikiba umunu yula umufunyilile yeisigala muhuvilwa mu ukugelwa, pakuva peakangalye ukugelwa saapelwa ikipelwa cha uwumi we Nguluvi alavahuvise vala avamwenda umwene. 13Neke umunu peigelwa alatigila, “Ndigelwa na Nguluvi.” Pakuva Nguluvi sahwaniti agelwe na uwanangifu na yumwene sakumugelagi munu yeyeavesaga. 14Pesi umunu aigelwa na ukukwegelesewa na uwudobokesi wakwe yumwene. 15Uwudobokesi pewuve ndamunyafilo wakwegala inzanangifu, na inzanangifu nayo peyikange ifwa. 16Vanyalukolo vangu, mulasangwa! 17Chechekivesaga ikipelwa ikinofu na chechekivesaga kipelwa ikikwilaniche kihumaga kuchanya; kihumaga kwa Dada, umugafi va uwenzelufu, umwene sipitukagi, kangi mugaya nambi imimile jejegivesaga ja ukupitukapituka. 18Ukwimila ukuwenda kwakwe yumwene atwejee ukukola ulukani lwakwe ulwa nachene, sambi hwehwe tuve wita amalongola mufigawa mbefili. 19Vanyalukolo vangu avende, mwiwukage ulukani ulu yeyeavesaga munu avelage mupefu ukupulika neke alawa mupefu ukulonga, nambi ukuva na ililakali lya pipi. 20Pakuva umunyalilakali sahwaniti akwise uwende wa Nguluvi uwa uwugolofu. 21Sweno mugilekelage ng'ani imigendele imyaafu na imikalile imibi; mwanukilage kwa uwulele na lula uluhwanite ukusipoka inumbula senyu. 22Muvelage mwivapisi va ulukani, mulemwage ukuva vapulisi hela, kono we mukwisanga. 23Yeyeavesaga munu yeipulikisa hilo ulukani kono wesipiga, uyo indawe umunu yeakwilava ulwihwano lwakwe yumwene mukilole. 24Akwilava yumwene, swe akwibitilaga, na sakwiyiwuka lweiwali. 25Neke umunu yeigosa wunofu indagilo iyikwilaniche yeyakuvapela avanu uwutemapawo, umunu yeigina ukwinatila nasi iva mupulisi na ukusemwa, pesi wita mupisi yeipiga uyo saafunyililwa mwa mbefili fyeapigaga. 26Wone ihosa ulwa munyalufuuwo, kono we mulonga fibi na ukwisanga yumwene, ulufuuwo lwa umunu uyo lugaya kinu. 27Ulufuuwo ulofuge na ulugaya wananzi pa Nguluvi Dada lwe ulu: Ukuvatanga avana avakiva na avang'inetu avafwile mulugudo lwawo, na ukwikomalila wunofu ukuta mulatifuswa na isa mung'i umu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\