YAKOBO 5

1Muse lino nyenye mwevanono! Muvembage muyeyele pakuva sivasila inalamu. 2Uwunono wenyu wuwosile, imyenda jenyu jilifilwe na imalata. 3Isahabu senyu na amagobole gatovelwa ing'angaga, ing'angaga iyo yiva wolelesi kwa nyenye nayo yilya na gimivili jenyu wita moto. Nyenye mwilundiche uwunono wenyu kwa ifilo fya ku wusililo! 4Mulavage, amahombo ga avakami venyu, ve vavakakalye imigunda jenyu, neke mutane ukuvahomba vikoola na ingoolo sawo sipulisa mumapulikilo ga Umutwa va amalugu. 5Mukikalite mung'i mumikalile ja ulwinomo. Yemwidutwifye ulwa ku kimunyi cha ukudumulwa. 6Mukamuhigite na ukumuwulaga umunu yesimwananga kinu, nave sakavapiluli lukani lubi. 7Vanyalukolo vangu, mukangalilage ukusindila mbaka Umutwa pesaasile. Mumulavage, umulimi lweaisindila we ikangalila ifimelo fyakwe amaveleko isanga amanofu, weikangalila mwalulo. Umwene ayisindila angalyye indonya sa pamasika na isa palusuva. 8Nayi nyenye luvavaje ukuva na uwusindile; mukangasage imitima jenyu, pakuva ikimunyi cha ukusila Umutwa yekihegelye. 9Vanyalukolo vangu, mulilonganza we yinyenye ng'ani mulonga muhigwe na Nguluvi. Umuhisi ye ave pipi, yakwingila. 10Vanyalukolo, wone muwende icholelesi cha ukwiga mu wusindile na ulwikangaliso muneseko, mwihosage isa avavisi vevalongige mwitawa lya Umutwa. 11Tukuvatigila iwo vafunyilile pakuva vakangalye. Mukapulike isa ulwikangaliso lwa Ayubu, na mukwiwuka lwe umutwa amupije pamudugo. Pakuva Nguluvi amemile uwunofu na ulusungu. 12Ukulutila iso mbesili, vanyalukolo vangu, mulilapila kuchanya, nambi mung'i nambi ku kinu ikingi chechekivesaga. Mutigilage, “Ena.” Wone nachene mwidonya lulo, na “Nda.” Wone nachene lwelulo, na ipo pesisamuhigwa na Nguluvi. 13Wone, pwali munu uyungi mwanyenye yeabanike, lumuvaje ifunyage. Wone, pwali yeihekelela lumuvaje imbage inzimbo isa ululumbo. 14Wone pwali umutamwa mwanyenye lumuvaje avakemele avavaha va likanisa, nawo vamusukila na ukumubaka amafuta mwitawa lya Umutwa. 15Wone vifunye mulufuuwo umutamwa apona; Umutwa amupela ikiba, na inzanangifu seapigite adegepelwa. 16Sweno, mwinaakilage inzanangifu senyu, na mwisukilage, sambi mupone. Ulwifunyo lwa umunu umunofu mwina ludali ukupiga nzolofu. 17Eliya ali munu ndawe yihwehwe. Ifunyite kwa mutima indonya yileke ukutonya, nayo siyatonyiti kwa lusika lwa myaka gidatu na myesi gimutanda. 18Sweno, ndawe ifunyige kangi, indonya ndawe yatonyige; na ing'i swe yiveleka wunofu. 19Vanyalukolo vangu, wone uyumwi venyu ibumangila mu inachene, na uyungi wone amupilule 20mulukagulage ukuta, uyo yeakumupilula munyanzanangifu uluhuma mung'asi iya uwuyasi, saayipoka inumbula yakwe ukuhuma mufwa, na inzanangifu sakwe inzolofu sasigubikwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\