YOHANE 10

1Yesu avatige, “Nachene nguvalongela nyenye; umwene yesigendela mukikolo peakwingila mwigagala ilya ing'olo igendela apangi uyo muhiisi kangi muposi. 2Neke yeakwingila mukikolo uyo yemukwamili ing'olo, 3Umulolesi va ikikolo akumudindulila uyo na ing'olo sakumupulika iliswi lyakwe, nave akusikemala ing'olo amatawa gaso peilalusa yimwi yimwi sihume kwivala. 4Nave pealalwe, akusilongolela kuwutalo, naso ing'olo sakumufwata, pakuva silisele iliswi lyakwe. 5Na ing'olo iso, sisihwaniti ukumufwata umugenzi, simukimbila pakuva sisimuseli umugenzi iliswi lyakwe.” 6Yesu avalonje ikiganiso iki neke avene valemwe ukukikagula icheavalongelige. 7Nambi Yesu awilye kangi akuvatigila, “Nachene nene nguvalongela nene ye nene ndikikolo cha ing'olo. 8Na mbevali vevalongwe ukusa, nene lwende ngali sindilasa, iwo ve vahisi na avaposi, nawo na sing'olo sisavapuliki. 9Nene ye nene ndikikolo, umunu yeakwingila mwa nene, apokwa, ingila nu ukuhumanisa, nave awuwona uwukwamililo. 10Umuhiisi sakusagi chaka, pesi ulwa akusaga sambi ahiise nu kuwulaga nu kuwulagila ng'ani. Nene ndasile, nyenye muve nu wumi, uwumi uwukwilaniche. 11Nene ye nene nde mukwamila ing'olo umunofu. Umukwamila ing'olo umunofu akwitawula uwumi wakwe uwimila ing'olo sakwe. 12Umunu ye ihombwa amagobole, nave si mukwamila ing'olo nda kangi na sing'olo si fikwamilwa fyakwe, pembe awone ingwami yikusa, akusileka ing'olo ikimbila. Nayo ingwami yikwibata nu kusitagalisa. 13Umunu ye ihombwa amagobole aikimbila pakuva umwene va amahombo na situgagi ulwa ing'olo. 14Nene ye nene umukwamila ng'olo umunofu. Avangu ndivakagwe, nawo avangu vakung'agula nene, 15ndawe dada lweakung'agula nene nane lwendimukagwe Dada. Nane nguwutawula uwumi wangu ukwimila ing'olo. 16Posili ing'olo sangu isingi sesisupali mwigagala ili, lumbaje naso ndisilete; naso simulika liswi lyangu. Kuva na kipinga kimwi na umukwamili ng'olo yumwi. 17“Nambi Dada anzenda pakuva nditawula uwumi wangu, sambi kangi ndiwutegule. 18Sikwali umunu yeanzanuka uwumi wangu; pesi ulwa nguwutawula yinene hela. Uludali lwa ukutawula ndinalo, na uludali lwa ukuwutegulila kangi na lulo ndinalo. Na Dada ulo lweandaje mige.” 19Swe kwave na kusutana kangi mu Vayudaya uwimila ing'ani isi. 20Awolofu vawo vatige, “Ina lisoka; kangi mugulufu! Mbi veki ukumupulikisa?” 21Neke avangi vatigilage, “Ing'ani iso sa munu umunya lisoka, “Mbi lisoka lihwanite liponie avanu avabofu valave?” 22Ino uko ku Yelusalemu kwekwina uluhekelelo ulwa ukuyifunyilila itembeli. Lwe lusika lwa ikitungwi. 23Nave Yesu agendige mutembeli mu bwalo ya Solomoni. 24Ndawe Avayudaya vamupilimige neke vamuwuse, “Mbaka panili peutufwahisa? Mwene veve wi Kilisito. Siutulongele wima hela?” 25Yesu avapitwe ukutigila ndavalonje, “Neke nyenye mulemwe ukufuuwa. Ifipigo ifi fyendipiga mwitawa lya Dada vangu fyefyene ifikunzolelela. 26Ino nyenye simwifuuwa, pakuva musumuli mukipinga cha ing'olo sangu. 27Ing'olo sangu sasipulika iliswi lyangu; na ndisikagwe, na sasikuninila. 28Ndangusipela uwumi wa mbepali, na sisasiyaga nda. Na sikwali umunu yeahwanite asaanuke mwiwoko lyangu. 29Dada vangu yeamelye iso muvina ukulutila mbevali na sikwali munu yeahwanite ukusaanuka mwiwoko lya Dada. 30Dada na nene tulilumwi.” 31Neke kangi Avayudaya vasave amaganga sambi vamukinye. 32Neke Yesu avatige, “Ifipigo ifinofu fyolofu ndivalaje ifihuma kwa Dada, ino kipigo ikindawuli mwa ifyo ikileka mung'inye na amaganga?” 33Avayudaya vamupitwe, “Situkukukinya na amaganga wimila ifipigo ifinofu nda, tukukuvala uwulonga fivi! Pakuva veve wimunu hela, ino wawigela wivike wi Nguluvi.” 34Neke Yesu apitwe, “Si lwandikwi mundagilo senyu ulwa nene nige, ‘Nyenye mwivanguluvi?’ 35Nguluvi avatige vanguluvi vala avapelitwe ulukani lwakwe, nahwe tukulukagula ulwa Uwandike Uwelu wilongela mumwene. 36Yula ye Dada amofwige na ukumutuma mung'i, nyenye mukumutigila: ‘Mulonga fivi,’ ngali pakuva lulu lwe nige: ‘ Nene ndimwana va Nguluvi?’ 37Pe sindipiga fipigo fya Dada vangu apo mutane ukufuuwa. 38Neke ulwene namuve simukufuuwa apo mufuuwe fifipigo ifyo fyendipiga sambi mulukagule ulwa Dada alimugati mwa nene nani ndilimugati mwa Dada.” 39Ndawe vagelige kangi ukumwibata swe isupatuka mumawoko gawo! 40Swe akwibitilaga kangi kumwambu ya umukoga gwa Yolodani mbaka apono peabatisige Yohane ndawe ikalige kuko. 41Na avanu awolofu vamufwatite, “Nachene Yohane siapigiti nambi kilagilo nda. Neke mbesili sealonzile Yohane isa uyu salisanachene.” 42Neke uko vamufuuwe vanu wolofu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\