YOHANE 16

1“Ing'ani iso mbesili ndivalonje sambi mulemwe ukululeka ulufuuwo lwenyu. 2Vavahesa mumasinagogi. Kangi ikivalilo kikusa pe umunu yeyeavesaga akuvawulaga atigila ngumutambikila Nguluvi. 3Na iso vavapigila pakuva sivamukagwi Dada na nene. 4Neke ndivalonje iso, sambi ikivalilo pechusile mwiwukage ulwa nene ndavalonje. “Sindavalonji iso uluhuma pamuvango pakuva ngepamwi na nyenye. 5Neke lino nene ngwibitilaga kulumwene yeandetite sipwali mwanyenye yeambusa: ‘Wibita kwi?’ 6Pakuva ndivalonje iso inumbula senyu sihuguve. 7Neke nene nguvalongela ulwa nachene: lunoje nyenye, nene nyege pakuva nene pesinyesili uyo umutanzi siasa kwa nyenye neke nene penyesile ndimuleta kwa nyenye. 8Nave peasile ayidadisa ing'i ulwa inzanangifu, uwugolofu na uluhigilo. 9Ulwa inzanangifu, pakuva sivakufuuwa nene; 10ulwa uwugolofu pakuva nene gwibitilaga kwa Dada na sisamumbona kangi; 11ulwa ukuhigwa pakuva yula umuvina va mung'i iyi yeahigitwe. 12“Napendinaso nzolofu isa ukuvalongela, ino ulwalino simuhwaniti mwikangase. 13Neke umwene peasile uyo Muhe va nachene avalongosa mu wanachene mbewuli, pakuva sisaalonga isakwe hela nda, saalonga mbesili seapulika na isikusa, saavapavila inzeli yakwe. 14Umwene amela indolo nene pakuva ategula mung'ani sangu nu kuvapavila inzeli. 15Na mbesili seinaso Dada sangu nene; nambi nige ategula mung'ani sangu na ukuvapavila inzeli. 16“Lusige lusika ludodo nayinyenye simumbona, kangi lusige lusika ludodo mumbona!” 17Swe avanyigendo avamwi vilonganzise vitigila, “Lukani luki ulu lweakutulongela: ‘lusige lusika ludodo nayinyenye simumbona, na kangi lusige lusika ludodo nyenye mumbona’ na ngwibitilaga kwa Dada?’ ” 18Ndawe vatigilige, “Lukani luki ulo lweilonga: ‘Lusige lusika ludodo?’ Situkulukagula lweilonga.” 19Yesu alukagwe ulwa visaka vamuwuse, swe akuvalongela, “Ngali lulu lwemukwiwusa ulwa nige: ‘Lusige lusika ludodo nayinyenye simumbona; kangi lusige lusika ludodo nyenye mumbona?’ 20Nachene nguvalongela, nyenye samuvemba nu kuhuguvala neke ing'i sayihekelela, samuhuguvala, neke uwuhuguvafu wenyu sawupituka wuve luhekelelo. 21Ulusika lwe umung'inetu akwegala ayiva ahuguve pakuva ikivalilo cha ukwivikula chakiva kifikite, neke peyeeje umwana siakwiwuka kangi uwuvafi uwo ukwimila uluhekelelo ukuta umunu yawonike mung'i. 22Lino nyenye pede mwina wuhuguvafu. Neke nene ndivawona kangi na luhekelelo lwenyu sipwali yeavapoka. 23Kangi ikimunyi kila sisamumbusa lukani nda, nachene nguvalongela pemumusukite Dada kichekivesaga avapela mwitawa lyangu. 24Na yilino simulasuka kinu mwitawa lyangu; Musukage nayinyenye mupelwa sambi uluhekelelo lwenyu lukwilanikile. 25“Iso ndonzile na nyenye kwa nzivililo. Ikivalilo chusa pesisandonga na nyenye kwa nzivililo, neke ulwa Dada ndivalongela wima hela. 26Na ikimunyi icho samusuka mwitawa lyangu na singuvalongela ulwa nene ndivasukila kwa Dada; 27pakuva yumwene Dada avenda wimila nyenye ukunzenda nene, na ukufuuwa ulwa nene ndahumite kwa Nguluvi. 28Ndahumile kwa Dada nane nzusile mung'i kangi nguyileka ing'i na ukubita kwa Dada.” 29Neke avanyigendo vakwe vatigile, “Lavage! lino wilonga wima hela sipeulonga kwa nzivililo nda. 30Lino tulukagwe ulwa veve usisele mbesili na kugaya munu yeakuwusa lukani ino twifuuwa ulwa wahumite kwa Nguluvi.” 31Yesu avapitwe, “Ino mwifuuwa? 32Mulavage ikivalilo kikusa, na yilino yechusile pesamutagalila munu na pakwe na ukundeka nene ndiyena. Neke ulwene nene sindiyena nda, pakuva Dada alipamwi na nene. 33Iso ndivalonje sambi muve na uwikalakunoga mugati mwa nene. Mung'i umu muva na lugudo ino mulogopa! Nene ndiyidwesise ing'i!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\