YOHANE 17

1Yesu peyeasinzile iso, alafile kuchanya neke atigile, “Dada ikivalilo yekifikite! Mupele indolo Umwanako, sambi nave akupele indolo. 2Ndawe lwewamupelye umwana uludali kuvanu mbevali, sambi avanu mbevali vewamupelye apele uwumi wa mbepali. 3Na uwumi wa mbepali we uwu vakukagule veve Nguluvi ye wiyena na va nachene, na Yesu Kilisito yewamuletite. 4Nene ngupelye indolo mung'i; ikipigo kila chewamelye yesinzile. 5Ino Dada mele indolo pa veve, indolo sila sendendinaso pamwi na veve wesiyilava yigawa ing'i.” 6Ilitawa lyako ndivelelulye avanu vala vewamelye mung'i, nambi vevako, wamelye nene vave vangu na ulukani lwako vinatyee. 7Ino valukagwe ulwa mbesili sewamelye sihuma kwa veve. 8Pakuva ing'ani sewamelye ndivapelye avene neke nawo vanukile we vakulukagula ulwa ndahumite kwa veve, nene vafuuvitwe ukutigila veve ye veve yewandetite. 9“Nene nguvasukila iwo; singuyisukila ing'i nguvasukila iwo vewamelye pakuva iwo vako. 10Mbevali ava nene vako na ava veve vangu; melitwe indolo mugati mwa avene. 11Nene sipemba va mung'i kangi, neke avene pevali mung'i. neke nene ngusa kwa veve. Dada ve Mwelu! Muludali lwa litawa lyako lyewamelye, ngukugongola uvalolelage wunofu sambi vave kinu kimwi ndawe hwehwe lwe twikinu kimwi. 12Pendepamwi nawo, nene ndavakwamilige mu ludali lwa ilitawa lyako lyewamelye, neke ndivagose na sipwali nambi yumwi yeayasile pesi yula hela umwana va uwuyasi sambi uwandike wukwile. 13Na ino ngusa kwa veve na ing'ani isi ndilonga mung'i sambi vahange uluhekelelo lwangu. 14Nene ndivapelye ulukani lwako na ava mung'i vavavipye pakuva avene sivamung'i nda, ndawe nene lwesindiva mung'i nda. 15Nene sindisuka ukuta uvahese mung'i umu nda, ndisaka uvakwamile kulu mutavangu. 16Avene sivamung'i ndawe nene lwesindiva mung'i. 17Uveesage mu uwanachene; ulukani lwako ye nachene. 18Ndawe lweweunumite nene mung'i na yinene ndahihyo nguvatuma nawo mung'i. 19Na wimila avene ngwiyesa yinene sambi iwo veesiwe mu nachene. 20“Singuvasukila iva swe nda, pesi nguvasukila na vavala vevafuuwa wimila ulukani lwawo. 21Nguvasukila mbevali vave vali lumwi. Dada! Ndawe veve Dada uli mugati mwa nene, nane mugati mwa veve. Iwo nawo vave mugati mwa hwehwe sambi avamung'i vafuuwe ulwa veve ye veve yewandetite. 22Nane uwunyandolo wula wewamelye ndivapelye avene sambi vave vali lumwi ndawe hwehwe we tuli lumwi. 23Nene mbe mugati mwawo, veve mugati mwa nene; Ndisuka vakwilanikile ukuvavalilumwi, ava mung'i pevalukagula ulwa ye veve yewandetite nave wavendite ndawe lwewanzendite nene. 24“Dada! Iwo vewamelye ndisaka vave valilumwi na nene kukwembesaga, sambi vilavile uwunyandolo wangu wewamelye, pakuva wanzendite wesilulavikwa ulutu lwa ing'i. 25Dada ve Mugolofu! Avamung'i sivevakuseli, neke nene ndengusele na iwo valukagwe ulwa ye veve yewandetite. 26Nane ngavalonje inzeli ya ilitawa lyako kangi ndivapela inzeli ya ulo sambi uwende wula wewanzendite nene wuve mugati mwawo nane mbe mugati umwawo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\