YOHANE 18

1Ave pealonzile iso, Yesu ahesile pamwi na vanyigendo vakwe. Alowike mu mwambu gwa akakoga ka Keduloni, uko kwekwina ikinyungu swe akwingila umwene na vanyigendo vakwe. 2Nave Yuda, yeamupitwike alapasele apono pala, Pakuva Yesu abitige kolofu na vanyigendo vakwe. 3Swe, Yuda peyeanuche ikilugu cha avanyigalu na avakami avahumige ku vavina va avatambisi na Avafalisayo vahele kuko we vakolye ifyenge na amahomelo. 4Neke Yesu kono weakulukagula isikumusila iyelelwe na ukuvawusa, “Yenani ye mukumusaka?” 5Neke vamupitule, “Twisaka Yesu Umunasaleti!” Swe Yesu akuvatigila, “Ye nene.” Nave Yuda yeamupitwike eimile pamwi na avatavangu. 6Ave akuvalongela, “Ye nene.” Vapilwike kimbele mbele swe vigwa pasi. 7Neke avawuse kangi, “Mwisaka nani?” Neke vatigile, “Yesu Umunasaleti!” 8Swe akuvapitula, “Nyenye ndivalonje ulwa ye nene. Apo pemwisaka nene, muvaleke tandi iva vibitilage.” ( 9Alonzile ulu sambi lukwile ulukani lweealonzile, “Vala veweumelye sindamuyasisi nambi yumwi.”) 10Ino Simoni Petulo, eina limage muhala, swe isonola nu kumuputa ilisigisa lya kundyo lya umukami va umutambisi umuvina. Na umukami yula ilitawa ali ye Maliko. 11Swe, Yesu akumulongela Petulo, “Pilule ilimage muhala. Ngali ndemwage ukunywela ikinywelo cha uluteseko cheamelye Dada?” 12Swe ndawe vala avanyigalu, na umuvina vawo, na vala avalolesi va Avayudaya vamwibete Yesu na ukumupinga 13neke vamusindike tasi kwa Anasi; pakuva e mukwive va Kayafa, yee mutambisi umuvina umwaka ugo. 14Nave Kayafa uyu ye yula yeali avalonje Avayudaya ulwa lwinogela umunu uyumwi afwe wimila avanu. 15Simoni Petulo na umunyigendo uyungi vamufwatite Yesu. Na umunyigendo uyo ali akagulanike na Umutambisi Umuvina, swe akwingila pamwi na Yesu mwipala lya Umutambisi Umuvina. 16Petulo aliimite kwivala, pamulyango. Ndawe yula umunyigendo uyungi yalakagulanike nu Mutambisi Umuvina ahumige na ukumulongela umwanahinza, umulolesi va umulyango swe akumwingisa Petulo mwipala. 17Swe yula umwanahinza umulolesi va umulyango amuwusise Petulo, “Veve nave si wimunyigendo va umunu uyu?” Nave swe itigila, Si nene nda!” 18Navala avakami na avanyigalu veve vimite vakosise umoto gwa amakala vakota, pakuva kwekwina nungwi. nave Petulo alipamwi nawo akota. 19Neke Umutambisi Umuvina amuwusise Yesu ulwa avanyigendo vakwe na ulwa inzigiso sakwe. 20Yesu amupitwe, “Nene ngalonzile na ing'i wima hela. Mbepali ngigisige mumasinagogi na mu tembeli mwevakong'anige Avayudaya mbevali na sindendilalonga lukani lwa kinyele. 21Lweki pukumbusa nene? Vawuse vala vevapulike kiki chendavalonje, avene vakukikagula chendavalonje.” 22Ave ilonga iso umukami uyumwi yeeimile pipi amuvatwe itigila, “Ukumupitula de Umutambisi Umuvina?” 23Neke Yesu amupitule, “Wone ndonzile fivi, nzolelele uwubi, neke wone ndonzile wunofu, “Umbatulye kiki?” 24Ndawe Anasi amusindikige, we mupinge, kwa Kayafa Umutambisi Umuvina. 25Nave Simoni Petulo eimite kuko akota umoto. Swe vakumuwusa vitigila, “Veve nave si wiyumwi va vanyigendo vakwe?” Nave swe ibihila itigila, “Sinene nda!” 26Umukami uyumwi va Umutambisi Umuvina, umunyalukolo va yula yealaputitwe ilisigisa na Petulo, amuwusise, “Nene singenguweni mu kiwunga pamwi nave?” 27Swe Petulo ibihila kangi, ndawe lulusika lulo inzogolo yavikige. 28Ndawe vamusindikige Yesu uluhuma kwa Kayafa, Vakumusindika Kwivaha, ukwitambulwa Pulaitolyo ye pe milawu hilo; nawo sambi valye i Pasaka sivinji valava vahongawinya. 29Swe Pilato ihuma kwivala neke atigile, “Mwitosa nongwa ng'iki kulumunu uyu?” 30Ndawe vamupitulige, “Ake uyu simwananga kinu siketumuleta kwa veve.” 31Neke Pilato avalongele, “Ale apo mukamutegulage, mukamuhige kwa indagilo senyu.” Neke Avayudaya vamutigile, “Hwehwe twivagaya lulagilo lwa ukuwulaga munu.” ( 32Valonzile ulo sambi lukwile ulukani lwealonzile Yesu ulwa saafwa ifwa iyindawuli?) 33Ndawe Pilato ingilige kangi mwivaha swe akumukemela Yesu nu kumuwusa, “Ndawuli, veve wi Mutema va Avayudaya?” 34Yesu amupitwe, “Veve wilonga de yuveve, ngali apangi avanu vangi vakulonje ing'ani sangu?” 35Pilato amupitwe, “He! Mbi nene ndi Muyudaya? Sivavanu va ukwenyu na Avatambisi Avavina vevakuletite kwa nene. Mbi wananzile kiki?” 36Yesu amupitwe, “Uwutwa wangu si wa mung'i iyi nda. Wone Uwutwa wangu wuke wuve wa mung'i iyi, avakami vangu vake vananga ndemwe ukutawulwa mumawoko ga Avayudaya. Lino, uwutwa wangu si wa ipa.” 37Swe Pilato akumuwusa, “Ino veve wi Mutema?” Yesu amupitwe, “Veve ye wilonga ulwa nene ndi Mutwa. Nene ndawonike wimila isi, na wimila isi nene ndasile mung'i ukolelela avanu ulwa nachene. Yeyeavesaga va nachene aipulika iliswi lyangu.” 38Pilato swe iwusa, “Nachene che kiki?” Nave Pilato ave ilonga ulukani ulo elelwike kangi ku Vayudaya avali kwivala na ukuvalongela, “Nene singuluwona lweananzile. 39Ino kwa nyenye kwina misimu jenyu ulwa nywanite ukumudindulila umunu yumwi mukimunyi icha Pasaka. Sweno, mwiwenda ndivadindulile Umutwa va Avayudaya?” 40Swe kangi viyovela ng'ani vitigila, “Si uyu nda! avelage Balaba!” Nave Balaba alimuposi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\