YOHANE 9

1Yesu pealutilige amuwene umunu umubofu uluhuma pakwegalwa. 2Avanyigendo vakwe vamuwusise, “Labi! Yenani yeapigite inzanangifu sunge uyu egalwe mubofu yumwene apangi avegasi vakwe?” 3Neke Yesu avapitule, “Nambi uyu siapigiti nzanangifu, nambi avegasi vakwe. Lwave de sambi uludali lwa Nguluvi lwelelulwe lwipiga ikipigo mulumwene. 4Lutuvaje ukupiga ifipigo fyakwe umwene yeandetite wepe munyi pakuva ikilo kikusa pe umunu sahwaniti ukupiga ikipigo. 5Ulusika lwengali mung'i, nene ndilung'ali lwa mung'i.” 6Peyealonzile iso, afunyite amati pasi swe iwuyapa lidope ndawe amubakige umubofu mumiho 7neke amulongele, “Bite ukakalave kwilamba ilya ku Siloamu.” ilitawa kwekutigila, “Yeatumitwe.”). Ndawe abitige kukukalava, ipiluka we ilava. 8Swe, avanyafivawo vakwe na vala vevamuwonige mumikaa akwisukilisa vatige, “Mbi uyu si yuyula yeake mumikaa yeakateng'emalige akwisukilisa?” 9Avamwi vatige, “Yumwene!” Avangi vatige, “Nda, neke ulwene vihwana nave!” Neke umwene yee mubofu atigile, “Yunene!” 10Swe vakumuwusa, “Mbi luve kinyandawuli sunge amiho gako galave?” 11Ndawe avapitulige, “Umunu yula yeitambulwa Yesu akawuyepe ilidope, swe akumbaka mumiho na ukunigila: ‘Bite ukakalave kwilamba lya ku Siloamu.’ Swe ndawe ndabitige ukukalava swe ndilava. 12Avene swe vitigila umwene, “Alikwi?” Ndawe atigilige, “Haha! Manyi nene sindina nzeli!”. 13Sweno ndawe vamusindikige umunu yula yeemubofu Avafalisayo. 14Nacho che ikimunyi cha isabato, Yesu peawuyepe ilidope nu kuwuponia uwubofu. 15Ndawe Avafalisayo vamuwusige kangi umunu uyo ulwa, “Lukave kinyandawuli sunge ulave?” Neke avalongele, “Akambakite ilidope swe nzamwilava.” 16Avamwi va Avafalisayo vatige, “Umunu uyo sahumiti kwa Nguluvi, pakuva siakwinatila ululagilo lwa isabato.” Avangi vitigile, “Luhwana ndawuli umunu umunyanzanangifu ukupiga ifilagilo ndawe ifi?” Swe visutana vavene ng'ani. 17Ndawe vamuwusige kangi yula yeemubofu, “Pakuva yakuponise amiho lino veve ukumutigila ndawuli?” Swe umwene akuvatigila uyu, “Muvisi.” 18Neke avavina va Avayudaya sivafuuvitwi ukuta umunu uyo ali mubofu pamwandi na ulwa ino ilava, mbaka pevavakemelye avegasi vakwe, 19swe vakuvawusa avegasi iwo, “Ngali uyu ye mwanenyu? Ye nyenye mwitigila egilwe mubofu? Mbino alafile kinyandawuli?” 20Avegasi vakwe vavapitule ukutigila, “Ena tukulukagula ulwa uyu ye mwanetu, ulwa egilwe mubofu. 21Neke ulwa alafile kinyandawuli, ulo hwehwe situluseli, kangi na yula yeamuponise alave situmuseli. Mumuwusage yumwene pakuva uyo munu muvina ilongela.” 22Avegasi vakwe valonzile ndahihyo pakuva vali na muhwehwe vawogopige avavina va Avayudaya ulwa yeveviyidikise ukuta umunu yeamwidikila Yesu ulwa ye Kilisito uyo adagwa ahege mu sinagogi. 23Nambi lwelwene ulwalesile avegasi vatigile, “Umwene munu muvina mumuwuse!” 24Swe vakumukemela kangi uyo yeemubofu vakumutigila, “Longele mumwene we ukumogopa Nguluvi! Hwehwe twitigila ukuta umunu uyu munyanzanangifu.” 25Umunu yula apitwe akuvatigila, “Wone umwene munyanzanangifu nene singulukagula. Neke ulwene kinu kimwi chengukikagula ukuta, “Nge ndimubofu lino ndilava.” 26Swe vakumuwusa, “Akakupije kiki? Akapigite kinyandawuli sunge ulave?” 27Umunu uyo avapitwe, “Yendivalonje nanye simwiwenda ukupulika; mbi ndawuli pemumbusaga mupulike kangi? Ngali nanye mukwenda muve vanyigendo vakwe?” 28Neke avene vaginage ukumuliga vitigila, “Veve ye wimunyigendo vakwe; hwehwe twivanyigendo va Musa. 29Hwehwe tukulukagula ulwa Nguluvi, alonzile na Musa, neke umunu uyu situkumukagula kweihuma!” 30Nave ndawe avapitulige, “Ulukani ulu lwa king'ulo! Nyenye simukukagula kweihuma neke ulwene nene amonise amiho ndilava. 31Tukulukagula ukuta Nguluvi sakuvapulika avanu avanyanzanangifu, akumupulika hela umunu munyachoga na kukwisa isa uwende wakwe. 32Uluhuma pamuvango silwelulapulisa ulwa umunu amuponise alave umubofu uluhuma pakwegalwa. 33Wone umunu uyo ake sahumiti kwa Nguluvi, sakeahwana ukupiga kinu!” 34Neke avene vapitule, “Neke veve, yewegalilwe munzanangifu. Uhwana ndawuli ukutwigisa hwehwe?” Swe ndawe vamudagige ahume mu sinagogi. 35Yesu peapulike ulwa yevevamudasile mu sinagogi, nave ave akumuwona amutige, “Ngali Veve ukumufuuwa umwana va umunu?” 36Umunu uyo amutige, “Mulugu ndongele umwene ye nani, sambi ndimufuuwe!” 37Yesu amulongele umunu uyo, “Ye umuwene, na uyo yeilongana na veve lino ye mwene.” 38Swe umunu uyo atige, “Ndifuuwa Mutwa!” Swe akumusunyalila Yesu. 39Yesu swe itigila, “Nene ngasile mung'i umu kwa luhigilo, vesivilava sambi valave na avilava vabofule.” 40Avamwi va Avafalisayo avepamwi nave swe vapulike iso, vakumuwusa, “Ngali nayi hwehwe nahwe twivabofu?” 41Nave Yesu avatigile, “Wone muvelage mwivabofu, simuke muva mwivananzi. Neke lino nyenye mwakwitigila: ‘ Hwehwe twilava’, na ulo lwelwene ulwilagila ulwa pemwivananzi na kulino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\