LUKA 1

1Ve mutambule Teofilo: pakuva avanu wolofu vakandike kwa wupifu ing'ani sila sesapigike mwahwehwe. 2Ndawe twetwivalongele na vala vevasiwene ing'ani iso mumiho gawo nu kudalika uluhuma pamuvango. 3Nayi nene mbwene lunofu ngwandikile kinyandolo veve ve mutambule pakuva ngisache isa nachene uluhuma pa muvango. 4Sambi na yuveve usikagule wunofu ing'ani isanachene. 5Mumisika ja Helodi yeali Mutwa va mung'i ya mu Yudaya epwali umutambisi yeatambuligwe Sakaliya va mukilugu cha Abiya. Uvakwe atambuligwe Elisabeti nave emwegalwa mulukolo lwa Haluni umutambisi. 6Na mbevali we vavili vevagolofu pamiho ga Nguluvi, mbepali ve vinatifu mung'ani na indagilo mbesili isa Nguluvi. 7Navene vevagaya mwana pakuva Elisabeti e muguumba, kangi mbevali we vavili vevagogolo hilo. 8Ikimunyi ikimwi, pelwe lutono lwa ikilugu chakwe ukupiga ikipigo icha uwutambisi mu tembeli ya Nguluvi. 9Ndawe imigendele wegiwali ija uwutambisi, ulutono lwamugwilye Sakaliya ingile mutembeli ya Umutwa akafung'ilise uwufumba. 10Na pakivalilo icha ukufung'ilisa uwufumba. 11Munyivaha va Umutwa amweleluche,imile ulubali lwa kundyo pifunyo peifung'ilisa uwufumba. 12Sakaliya avelige akumuwona atinwike na ukogopa. 13Neke munyivaha va Nguluvi amutigile, “Ulogopa, Sakaliya, pakuva ukwifunya ukusuka kwako kupulise na uvako Elisabeti akwegalila Umwana mukwamisi, ilitawa lyakwe akemelwa Yohane. 14Veve uva na luhekelelo na lukimililo na awolofu vahekelela ukwegalwa kwa uyo. 15Ava munu muvina pamiho ga Umutwa sisaanywa idifayi nambi kinu cha uwugaasi. Na uluhuma pe akali mwileme lya uyuve ava ina Umuhe Umwelu. 16Yuyo yavapilula avanu wolofu va mulukolo lwa Isilaeli kwa Nguluvi Umutwa vawo. 17Alongola kulu Mutwa ilongoswa mu ludali na umuhe ndawe Eliya. Sambi apitule inumbula sa avadadawo kuvana, avanosa avanyangagu vave na mahosa amagolofu paulo amuwuyapile avanu Umutwa vakwe.” 18Neke Sakaliya amulongele munyivaha va Nguluvi, “Ndilukagula ndawuli ulukani ulo? Pakuva nene ndimugogolo na uvangu nave mugogolo.” 19Na yula munyivaha va Nguluvi amupitule, “Nene ndi Gabulyeli yengwimaga pa Nguluvi, anumite nzuse ngulongele veve ing'ani isi inofu. 20Ino wonage, uva wimunyakibubwi sulonga mbaka ikimunyi pesivasikwilye isi pakuva siufuuvitwi ing'ani sesikwila kumisika jakwe.” 21Na avanu vamusindilige Sakaliya kono we visasavala ndawuli ifuvalila pa kuhuma mula mu tembeli. 22Peyahumite kwivala alemilwe ukulonga nawo. Neke pevalukagule ulwa ava awene kimbilumbilu mula mu tembeli. Neke avange ukuviganisa ni liwoko, swe isigala munyakibubwi. 23Neke ulutono lwakwe lwave lwisila ukupiga mu Tembeli, Sakaliya apitwike ibita kukaye yakwe. 24Pambele uvakwe Elisabeti ave na filo ifihite mukaye myesi gihanu, kono we itigila, 25“Ulu lwe lwene lweamije Umutwa: mu filo fila fyeakandolelige sambi anyesekese inyoni sangu: pamiho ga avanu.” 26Mu mwesi ugwa mutanda gwa ifilo fya Elisabeti munyivaha va Nguluvi Gabulyeli atumitwe na Nguluvi ku boma iyitambulwa Nasaleti ya mu Galilaya, 27abite kulu mwanahinza yee mulumbe na umunu ilitawa lyakwe Yosefu yeali va mulukolo lwa Daudi, umwanahinza uyo umutuunafu ilitawa lyakwe Maliya. 28Inje akumufika mukaye yakwe nu kutigila, “Kamwene, veve ve mwende, Umutwa alipamwi na veve!” 29Nave atinwike hilo, ulwa ing'ani iso swe ihosa munumbula, ukuhungilwa kono mbi kwa kinyandawuli? 30Neke munyivaha va Nguluvi amutigile, “Ulogopa Maliya, pakuva umwene Nguluvi akupelye uwende. 31Veve uva na filo wegala umwana umukwamisi na ilitawa lyakwe umukemela Yesu. 32Uyo ava muvina, akemelwa mwana va yalikuchanya, na Umutwa Nguluvi amupela ikigoda cha uwutwa wa Daudi ukukwe munyakataali. 33Nave atema mulukolo lwa Yakobo kitasila na uwutwa wakwe wugaya wusilo!” 34Maliya amulonje munyivaha va Nguluvi, “Nene sindilagomwa luva ndawuli ulukani ulo?” 35Munyivaha va Nguluvi amupitwe, “Umuhe Umwelu, akusila veve na uludali lwakwe, yalikuchanya hilo lukusiika nda mwigigi, pakuva ichali icho chechegalwa kiva chelu mwana va Nguluvi. 36Lukagulage ulwa nayi Elisabeti umunyalukolo vako nave ina filo we mugogolo, lino de ugu mwesi gwa mutanda gwa umwene yevevamusele ulwa muguumba. 37Pakuva lusukuli ulukani lwe lumulema Nguluvi.” 38Swe Maliya itigila, “Lavage nene ndimukami va Umutwa, luvesage ndahihyo ndawe wulonzile veve.” Swe munyivaha va Nguluvi ihega akwibitilaga. 39Mufilo ifyo Maliya awukite ibita kinyaganisa mung'i inyafidunda mbaka ku boma iya mu Yudaya. 40Uko inje mukaye ya Sakaliya, neke amuhungile Elisabeti. 41Ulusika lulo Elisabeti ave ipulika ukuhungila kwa Maliya, ichali mwileme lyakwe, kihesige; Elisabeti amemitwe Umuhe umwelu, 42alonje muchanya itigila' “Wimufunyilile veve muvang'inetu na yewegala mufunyilile. 43Kumbi nene ndi nani mbaka na yuyuve va Umutwa vangu ase kwa nene? 44Mbelige ndipulika hela ukuhungila kwako, ichali mwileme lyangu kihesige kwa lukimililo. 45Wimufunyilile veve yukafuuvilwe ukutigila sikwila seakulonje Umutwa.” 46Neke Maliya atigile, 47“Inumbula yangu yilumba Umutwa, umutima gwangu gwihekelela kwa Nguluvi Umupoki va nene. 48Pakuva awulafile uwilevesi wa umuvanda vakwe pakuva uluhuma lino avanu mbevali vanigila ndimufunyilile. 49Pakuva umunyaludali amije ing'ani ingomi, na ilitawa lyakwe lyelu. 50Na ulusungu lwake lwinanaga uluhuma, mbegalo mbaka mbegalo. 51Kwa iwo avanyachoga kulumwene alaje uludali kwa iliwoko lyakwe: avatagalise avanyakidada kumahosa ga inumbula sawo. 52Avagwisise avatambule pasi uluhuma mufigoda fyawo fya uwutwa, neke avakung'umike avilevesi pachanya. 53Avapelye ve vadagine ifilyo ifinono, na avanono avahesise vagaya kinu. 54Amutanzile Isilaeli umukami vakwe, pakwiwuka ulusungu lwakwe. 55Ndawe lwealavalonje avadadetu, Abulahamu ni mbegalo yakwe mbaka kumbepali na mbepali!” 56Maliya ikalite pamwi nave myesi ginda gidatu, ndawe awuyige kukaye yakwe. 57Fyavelige fikwila ifilo Elisabeti egee mwana mukwamisi. 58Vave vipulika avaseela na avanyalukolo ukutigila Umutwa amuwonie ulusungu ulukomi swe vihanga mukuhekelela pamwi nave. 59Chavelige kifika ikimunyi icha munana vakong'ine ukumuwoola umwana kono wevisaka vamupele ilitawa lya udade Sakaliya. 60Neke uyuve atigile, “ndala, ilitawa lyakwe akemwelwa Yohane.” 61Swe vakumutigila, “Neke sikwali umunu mulukolo lwakwe umunyalitawa ilyo?” 62Ndawe vamuwusige udade vikola ifiganiso atambule ilitawa lya Umwana uyo. 63Swe isuka ikibawo akwandika, “Ilitawa lyakwe ye Yohane.” Neke mbevali vasasavale. 64Uluhuma baho adindwike umulomo na ululimi swe ivanga ukulonga akumulumba Nguluvi. 65Swe avaseela mbevali viva na muhwehwe, neke ing'ani iso sitagalile mung'i mbeyili ya mufidunda mu Yudaya. 66Mbevali avapulike ing'ani iso vasokime munumbula sawo vitigila, “Umwana uyu ava munu va kinyandawuli?” Pakuva nachene uludali lwa Nguluvi luke pamwi nave. 67Na udade Sakaliya, amemitwe Umuhe Umwelu, avilite itigila: 68“Alumbwagwe Umutwa Nguluvi va Isilaeli, pakuva avasye na ukuvakombola avanu vakwe, 69Atupelye umupoki umukangafu, umwegalwa va Daudi, umukami vakwe. 70Ndawe alahuvise ipo pidaha ukukola avavisi vakwe avelu, 71Ulwa saatupoka mumawoko ga avatavangu vetu, na uluhuma mwavala vevatuvipye. 72Atigee saavasungupila avavaha vetu, na ukwiwuka ulufingano lwakwe ulwelu. 73Alamwilapye ukukwetu, ulwa saatupela hwehwe. 74Tukombolwe uluhuma kuvatavangu vetu sambi tumupigilage we tuvagaya muhwehwe. 75Tuve vagolofu na vanyandolo palumwene, mufilo mbefili ifya uwunani wetu. 76Nave ve mwanangu, utambulwa: wimuvisi va Nguluvi ye alikuchanya, ulongola kulu mutwa uwuyape ing'asi sakwe. 77ukuvadalikila avanu vakwe ukutigila vapokwa na ukudegepelwa inzanangifu sawo. 78Nguluvi vetu mulele kangi munyalusungu. Ahohomosa uwenzelufu uwimalavadika ukuhuma kuchanya. 79Na ukuvang'alikila mbevali avakwikala mulwisa ulukomi ulwa ifwa, sambi atulongose mung'asi iya uwikalakunoga.” 80Neke Umwana akulage, na ukongelekela uludali munumbula. Ndawe ikalige mwihala mbaka ikimunyi che ilaje kwa Vaisilaeli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\