LUKA 11

1Ikimunyi ikimwi, Yesu peifunyige apono apangi ave isinda ukwifunya, uyumwi va avanyigendo vakwe amutige, “Mutwa, twigisage nahwe ukwifunya ndawe lwe Yohane avigise avanyigendo vakwe,” 2Swe Yesu akuvalongela, “Pemukwifunya mutigilage: ‘Ve Dadetu ye Ulikuchanya! Ilitawa lyako lyeswagwe; Uwutwa wako wusage. Uwende wako wupigikage kuchanya Ndawe wewipigika mung'i. 3Utupelage mbepali ichakulya chetu, ikikwilaniche ni kimunyi. 4Na utudegepelage inzanangifu setu, Pakuva hwehwe nahwe twakumudegepela yeyeatwananje; Na ulatuvika mukugelwa.’ ” 5Swe Yesu avalonje, “Ye nani mwa nyenye yeina munyawiyendi vakwe peamufwatite mwilangali kilo, na ukutigila: ‘Munyawiyendi vangu, nzasimye imikate gidatu, 6pakuva munyawiyendi vangu mugenzi afikite ihuma mulugendo, nane ndimugaya kinu cha ukumupela alye.’ 7Nave peali mukaye kugati ake amupitula atigile: ‘Ulafwahisa nene! Umulyango yegudinzilwe. Hwehwe yetuvasise na avanangu sihwana ukulamuka ngupele!’ 8Nachene nguvalongela nave ake salamuka amupele, uyo munyawiyendi vakwe, neke pakuva uyo umunu igina ukumusuka, yealamuka amupele cheisuka. 9Nane nguvalongela, musukage, nayinyenye mupelwa, musakage, nayinyenye mufiwona, mukong'onage, nayinyenye mudindulilwa. 10Pakuva yeyeasukaga akwanukila, na yeisaka afiwona, na yeikong'ona adindulilwa. 11Dada muki mwa nyenye, umwanakwe peasukite isomba, amupela inzoka? 12Nambi peasukite ilikang'a, amupela ingii? 13Pe nyenye, nyevanangifu, mulusele ukuvapela avanenyu ifinu ifinofu. Nachene Dada venyu va kuchanya alutisa pakomi, avapela Umuhe Umwelu vakwe vala avakumusuka.” 14Ikimunyi ikimwi, Yesu peahumige ilisoka lyelyelimupelye umunu uyo uwunyakibubwi. Swe lyavelige likumuhuma umunu uyo avanzile ukulonga, na vamalugu vasasave. 15Avamwi vitigila, “Aihumya amasoka ikola Belisebuli ilivina lya amasoka.” 16Avangi, we vakumugela, vamusakige avalagile ikilagilo uluhuma kuchanya. 17Neke umwene we akugakagula amahosa gawo, Swe akuvatigila, “Uwutwa wewuvesaga uwukwilekase wukivala, lwindahihyo na yikaye iyikwilekasa nayo yikivala. 18Na wone setani nave alekase uwutwa wakwe, wima ndawuli? Pakuva nyenye mwitigila, ulwa nene ndihumya amasoka ndikola uludali lwa Belisebuli. 19Neke wone nene ndihumya amasoka ndikola Belisebuli avanenyu vavihumikisa uludali lwa kiki? Pakuva iwo vevene vesavavahiga nyenye. 20Neke wone nene ndihumya amasoka ndikola uludali lwa Nguluvi, apo uwutwa wa Nguluvi wuvafiche. 21“Umunu umunyaludali, yeipinyite nu kutegula amahomelo gakwe, nu ukulolela ikaye yakwe, ifinu fyakwe fikala wunofu; 22Neke umunu umunyaludali ululutye wone amusile amutove nu kumusuuma, uyo amupoka amahomelo gakwe mbegali gahuvilige, pepene peagavasa ifigalule. 23Umunu yesalipamwi na nene uyo tusutine, na umunu yesiikong'asa pamwi na nene uyo aitagalisa. 24“Ilisoka peyelihumite kulumunu, ligendelaga apono apagaya lulenga lisaka apono pawusuupo, pesilipaweni lyalitigila, ‘Milukila kukaye yangu kwengahumite.’ 25Na pelifikite neke liwone ikaye fyagile nu kuwuyapwa wunofu. 26Pepene pelyalibita likategulise amasoka gangi gimufung'ati amanangifu ukulutila ilyene, neke gingile nu kwikala umo. Nu munu yula uwunu wakwe wakwanangika ukulutila wa mutalo.” 27Lwave pealongige ulo, umung'inetu uyumwi mwilugu lya vanu lila ihugite liswi itigila, “Mufunyilile umung'inetu yakweje na ukukoosa!” 28Neke atigile, “Vafunyilile vala avipulikisa ulukani lwa Nguluvi nu kwinatila.” 29Avamalugu pevaginige ukongelekela, avanzile ukulonga, “Imbegalo iyi mbegalo mbi, yisaka ikilagilo. Na sisayipelwa ikilagilo pesi ikilagilo cha Yona. 30Pakuva ndawe Yona,lwee kilagilo ku avanu va ku Ninawi, ndahihyo wesalulava ku Mwana va Umunu nave saava kilagilo ku mbegalo iyi. 31Umung'inetu umutwa uva ku nena saiima ikimunyi cha ukuhigwa imbegalo iyi, nave saavahiga ulwa uwananzi. Pakuva umwene aasile uluhuma kumudugo gwa ing'i apulikise uluhala lwa Solomoni, na ipa pwali umuvina yamulutye Solomoni. 32Avanu va ku Ninawi savima ikimunyi cha ukuhigwa imbegalo iyi nawo savayihiga ulwa ya wananzi. Pakuva avene vahongise uwimila ukudalika kwa Yona, na ipa pwali umuvina yeamulutye Yona. 33“Sipwali umunu yeakwasa itala neke avike apono apasikamu, nambi ukugubikila mukisilo, pesi yayivikwa pachanya paluwumba, sambi avakwingila valuwone ulung'ali. 34Itala ya umuvili liliho apo iliho lyako pelinofu umuvili gwako mbeguli gwiva mulung'ali; neke wone live silinofu umuvili gwako gwiva mulwisa. 35Apo mwikomalilage, ulung'ali lwelulimugati umwenyu lulonga luve lwisa. 36Sweno, wone umuvili gwako mbeguli, gwina lung'ali, neke pagaye nambi apangi panyalwisa, apo umuvili ugo gumalavadika hilo ndawe itala lweyakukung'alikila uwimila ulung'ali lwayo.” 37Na Yesu pealongige umufalisayo uyumwi amukemelye kukaye yakwe akalye ichakulya, ndawe abitige akwingila iteng'emala pawulilo. 38Umufalisayo uyo asasave pakuva Yesu alye wesiakalivi tandi. 39Neke Umutwa amutigile, “Nyenye nye vafalisayo mukofugaga ifinywelo na inyelo mwivala neke mugati mumemile uwuhiisi na uwanangifu. 40Mwivanya lupuva nyenye! Mbi yawuyepe kwivala si yuyula yeawuyepe na mugati? 41Lino muvapelage avamikaa ifinu fila ifili mugati, na ifingi mbefili pefiva figolofu kwa nyenye. 42“Neke mwinalyo nye Vafalisayo, pakuva mwitawulaga ifitawulwa ikimwi ku finyichumi, fya ifihatwa, na ilifweni na simboga mbesili kono wesimukwinatila uwugolofu na uwende wa Nguluvi. Lukeluvanogela ukupiga iso tandi, wesikumuleka isingi naso ukwinatila. 43“Mwinalyo nye Vafalisayo, pakuva mwiwendaga ukuteng'emala kuwulongolo mumasinagogi na ukuhungilwa mu wugulilo.” 44Mwinalyo nyenye, pakuva mwindawe ifyanga fyesifiwoneka, avanu vigendela muchanya wesivakulukagula.” 45Uyumwi va avigisi va indagilo amutige, “Mwigisi, ukulonga iso yeutulisile nayi hwehwe.” 46Neke Yesu atigile, “Mwinalyo nye Vigisi va indagilo, pakuva mwakuvatwika avanu ifitegulo fyesifyawinulo, nyenye wesimwipamisa ifitegulo ifyo nambi na chala hela. 47Mwinalyo nyenye, pakuva mwisengaga ifyanga fya avavisi avawuligwe na avadadenyu. 48Lino mukolelela nu kwiyidikisa ni fipigo fya avadadenyu, pakuva avene vavawulige na nyenye mukuvasengela ifyanga. 49Ino uwimila ulo, Uluhala lwa Nguluvi lwatige: ‘Lavage ndivasindikila avavisi na vigendo, na avamwi vavawulaga nu kuvadaga.’ 50Sambi mu mbegalo iyi, yisakwe idanda mbeyili ya avavisi mbevali yeyitike uluhuma ukugawa kwa ing'i, 51uluhuma ukwitwa kwa idanda ya Habeli mbaka idanda ya Sakaliya, yeawuligwe pagati nagati pa itembeli na pifunyo. Ena, nguvalongela ukuta imbegalo iyi yihigwa uwimila ifipigo fyayo ifibi. 52“Mwinalyo nyenye nye vigisi va indagilo, pakuva mufihite ikidindulilo cha ifigaho nayinyenye simwinji na vala vevakwingila mukuvatanila valemwe ukwingila.” 53Ave ihuma umo, avigisi va indagilo na avafalisayo vavanzile ukumutimbya nu kusovanza sambi alonge nzolofu, 54Vamugwilise vikola ing'ani sakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\