LUKA 12

1Ulusika lulo amalugu mbilima mbilima pegakong'ine nu kwilivata avanzile ukuvalongela avanyigendo vakwe tandi, “Mwikomalilage na uwuhahu wa uwubuganisi wa Avafalisayo. 2Ino pagaya lukani ulugubike lwesisalugubulwa nambi ulufihe lwesisalukagulanika. 3Ino mbesili semwalongige mulwisa sasipulisa pawelu na semwapwepige mwipulikilo lya umunu kugati sasidalikwa mumaking'a ga ikaye. 4“Nani nguvalongela nyenye nye vanyawiyendi vangu: mulawogopa iwo aviwulagaga umuvili, neke valemwe ukupiga ikinu ikingi ikilutye. 5Ino ndivalagila yemuvaje ukumwogopa: mumwogopage yula, peawulige umunu ina uludali lwa ukumusopa mumoto gwa ku kulyoto. Ena, nguvalongela mumwogopage yuyo. 6Ndawuli ifihuna fihanu sifyafigusiwa magobole gavili? Kangi Nguluvi siayikukisemwa nambi kihuna kimwi. 7Na sifwili isa mumitwe jenyu mbalile mbesili. Apo mulonga mogope nyenye mwivanofu ukulutila ifihuna ifyolofu! 8“Nene nguvalongela, yakunzindikila pa vanu, Umwana va Umunu nave saamwidikila umunu uyo pamiho ga vanyivaha va Nguluvi. 9Na yula umunu yeakumbihila pa avanu, uyo saabihilwa pamiho ga vanyivaha va Nguluvi. 10“Umunu yeyeavesaga yakumulonga fibi Umwana va Umunu adegepelwa; neke yeakumuliga Umuhe Umwelu sisadegepelwa. 11“Na pevavasindike nyenye mumasinagogi pamiho ga avavina na avatema, mulahuguvala ukuhosa semulonga na we mugita pakupitula. 12Pakuva Umuhe Umwelu avigisa ulusika lulo icha ukulonga.” 13Umunu uyumwi mwilugu amulonje, “Mwigisi, mulongele umunyalukolo vangu angavile ililila lyetu.” 14Neke Yesu amulongele, “Ve munu veve, yenani yeambikite nene ndimulamusi kangi mbe ndimugafi va nyenye?” 15Neke avalongele, “Mwikomalilage na uwimi, pakuva uwumi wa umunu siwakwimila uwolofu wa ifinu fyeinafyo.” 16Neke avalongele ikiganiso itigila: “Umugunda gwa umunu umunono gweguvelike hilo. 17Swe ivanga ukwihosa itigila: ‘Ngenza ndawuli? Pakuva ndimugaya pawuviko ifilyo fyangu? 18Neke atigile, ngita dee, ndenya ifisande fyangu, nzenge ifingi ifikomi na umo mbika ifilyo fyangu mbefili na fyendinafyo mbefili. 19Ipo ndiyilongela inumbula yangu, ve numbula yangu, wina ifinu finofu fyolofu fyewiviche fuka uluhuma imyaka myolofu, lino suupage wilile, winywele, uhekelelage.’ 20Neke Nguluvi amutigile, ‘Wi mupufi veve! Ikilo iki chaneng'ino visaka inumbula yako; na ifinu fyewiviche fuka fiva fya nani?’ ” 21“We iwali umunu yeakwivikila uwunu wakwe fuka, kumbi mumikaa kwa Nguluvi.” 22Neke Yesu avalongele vanyigendo vakwe, pa ulo nguvalongela, “Mulahuguvalila iminanile jenyu, ulwa mulya kiki; mufwala kiki. 23Pakuva ukunana kulutye ichakulya, na umuvili gulutye imyenda. 24Muhosage ulwa inyakilumbi, ulwa sisivyalagi nambi kubeta, ngaya fisande nambi wusulya, neke pamwi na lulo Nguluvi akusilisaga. Nyenye mulutye uwunofu kolofu ku fidege! 25Ye nani mwa nyenye peahuguve ahwanite ukwiyongelesa ulusika lwa uwunani wakwe? 26Apo wone mwineema na lulo hela uludodo, mbi lino ndawuli mwihuguvalila isingi? 27Mugahosage amaluva wegagimela. Sigipigagi kipigo nambi kutiva. Nani nguvalongela ulwa nambi yi Solomoni mundolo sakwe mbesili safwikitwi wunofu ndawe ililuva ilyelivesaga. 28Lino wone Nguluvi akugafwika wunofu amasoli ga mwihala ganamunyi na imilawu gitoswa mumoto, sialutisa ukuvapigila nyenye? Nye nyevanyalufuuwo lukefu! 29Nyenye mulifwahisa ukwihosa chemulya, nambi chemunywa mulahuguvala. 30Pakuva iso mbesili se vakwihosaga vesivamuseli Nguluvi, udadenyu alusele ulwa mwiguluma iso. 31Lino mutalage ukusaka uwutwa wa Nguluvi; na iso mbesili muwilwa. 32“Mulogopa mwe kilugu ikidodo nyenye, pakuva udadenyu awene lunofu ukuvapela uwutwa wula. 33Mugusage fyemwinafyo, neke mutawule ifitawulwa. Mwihonelage ifibogolo fyesifisakalagi, mwivikilage ifuka yesiyikepagi kuchanya, apono pesihegelelagi umuhiisi nambi ng'angaga siyikwanangagi. 34Pakuva pefilipwali ifinu fyenyu baho pesasilava na inumbula senyu. 35“Muvelage mwipinyite na sitala senyu sivelage sikwaka; 36nyenye muvelage ndawe avanu vevakumusindila Umutwa vawo yeipiluka uluhuma ku luwungo, sambi peasile nu kukong'ona vangufye ukumudindulila. 37Vafunyilile avakami vala ve Umutwa vawo avafika valimiho. Umutwa iwopa umukova mukigudi avakemele pawulilo nu kuvapigila. 38Nambi apiluke mukilo mwilangali, nave pamilawu nu kuvafika wevalimiho, vafunyilile avakami iwo. 39Neke mulukagulage ulukani ulu, ukutigila umunyakaye ake alukagule ulwa ikivalilo cheasila umuhiisi, ake ava miho na sakalayileka ikaye yakwe yimamulwe. 40Nayi nyenye muvelage miho, pakuva Umwana va Umunu saasa paikivalilo chesimwivaganisa.” 41Neke Petulo amutigile, “Mutwa, ngali ikiganiso icho utulonje hwehwe swe twiyena apangi avanu mbevali?” 42Umutwa swe itigila, “Ino ye nani, umukami umuhuvilwa munyaluhala ye avikwa na umutwa vakwe ave muvina va ikaye yakwe avapele avanu ichakulya mu lusika uluhwanite? 43Mufunyilile umukami yula ye Umutwa vakwe peakusa amufika ipiga ndahihyo. 44Nachene nguvalongela amusagisa mufinu fyakwe mbefili. 45Neke wone umukami yula manyi atigile munumbula yakwe; ‘Umutwa vangu ifuvalila pakusa’, Neke avange ukuvatova avakami avanyidama na vang'inetu, nu kunywa nu kugala, 46Umutwa va umukami uyo asa ikimunyi chesivaganisa na ikivalilo chesiakiseli. Amudumulasa ahume pavili na ukumuvikila uluhombo lwakwe na avatafuuwa. 47Na umukami yula yalasisele sawendige umutwa vakwe, neke alemwe ukupiga siso seemulagile saatowa pakomi hilo. 48Neke yula yesieasiseli, isesimuvaje apige, ipiga isikwambusa ukutowa uyo saatowa padodo. Neke yeyeavesaga mupele ifyolofu kwa uyo safisakwa fyolofu, na umuvisikise ifyolofu kwa uyo safisakwa fyolofu ifilutye. 49“Ndaasile kukukosa umoto, mung'i luke lwinoga hilo wone umoto guke guve yegwakite! 50Ndinawo uwubatiso uwumbaje ndiwanukile, neke ulwene nene nyuguve pakomi mbaka penguwukwisa! 51Mbi mwitigila ndaasile mung'i kukuleta uwikalakunoga? Nguvalongela silwidahihyo nda pesi ukuta ndaasile ukuleka avanu vasutane. 52Na uluhuma lino mukaye yimwi muva na vanu vahanu avasutine, avadatu vasutine na avavili, avavili vasutine na avadatu. 53Udade va umunu vasutana na umwanakwe, umwana asutana na udade, uyuve asutana na umwalive, umwalive asutana na uyuve, uyuvefyala asutana nu mukamwana, na umukamwana asutana na uyuvefyala.” 54Neke Yesu avalongele vamalugu, “Pembe muwonage lifufu limite ulubali lwa kufuka yemwitigila: ‘Indonya yikusa’, nachene lwalwiva ndahihyo. 55Na pembe yipuge iya kunena mwitigilaga, ‘Kuva na mungila’ nachene lwalwiva ndahihyo. 56Mwivabuganisi nyenye kumbi mugisele imigendele ja ing'i nu wulanga mbi lino ndawuli pesi mukulukagula ulwa imisika igi? 57“Mbi ndawuli nyenye mumitima jenyu simwamwihiga isigolwike? 58Ino pemwibitasa na yeakukutosa kulu muhisi, kangalage mung'asi ukwipulika nave, alonga akukwegange mbaka kulumuhisi nave umuhisi akutawule kwa munyigalu sambi akusope mundinde? 59Nguvalongela suhuma umo nda mbaka peyuhombite umukole mbeguli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\