LUKA 13

1Na ulusika lulo vepovali avanu avangi vevamulonje Yesu isa Avagalilaya ve Pilato avawulige pevatawulige inambika sawo. 2Neke Yesu avapitule itigila, “Mwitigila Avagalilaya iwo ve vanyanzanangifu ukulutila Avagalilaya mbevali nambi savafikite iso? 3Nguvalongela silwindahihyo, nayi nyenye mbemuli pesimupesili muyaga ndahihyo. 4Na kangi vala avanyichumi na vimunana veyavagwilye ikaye inali, ya ku Siloamu, nu kuvawulaga mwitigila vevananzi ukulutila avanu mbevali avikalige mu Yelusalemu? 5Nguvalongela silwindahihyo; nayi nyenye mbemuli pesimupesili muyaga ndahihyo ndawe avene.” 6Swe Yesu akuvalongela ikiganiso iki. “Umunu uyumwi eina mubiki umusombe gwegwemuvyale mumugunda gwakwe gwa imisabibu. Ahele akilava amaveleko neke alemwe ukugawona. 7Neke amulongele umunya kulimilila umugunda gwa imisabibu: ‘Wonage! Ngave we ngusa myaka gidatu ndisaka amaveleko ga umusombe ugu we singwambulila kinu, dumule guhese gukwananga uwunono wa ing'i hela?’ 8Umunyakulimilila ndawe amupitulige: ‘Mulugu tulekele kangi umwaka ugu ndimilile sopa nayi buli. 9Neke wone guveleke amaveleko umwaka umuyago apo luva lunofu, neke wone gulemwe ukuveleka sweno ipo puhwana ukugudumula.’ ” 10Ikimunyi ikimwi icha isabato Yesu igisige musinagogi. 11Ipo epwali umung'inetu ye eina lisoka lya uwuhomefu kwa myaka minyichumi na gimunana nave alaviline sagolokigi nambi. 12Yesu avelige akumuwona, amukemelye nu kumutigila, “Yuva, wawulilwe uwuhomefu wako.” 13Swe akumugeleka amawoko gakwe, na ulusika lulo agolwike nu kumulumba Nguluvi. 14Swe umuvina va isinagogi ivipa pakuva Yesu alamuponise umunu ikimunyi cha isabato, swe akuvalongela avamalugu, “Kwina filo fimutanda fyefivaje ukupiga ifipigo. Lwinoga musage muponesewe mufilo ifyo si pa ikimunyi cha isabato nda.” 15Neke Umutwa apitule atigile, “Nyenye nye vabuganisi! Ye nani yeyeavesaga mwanyenye yesiadindulila isenga yakwe nave idogovi yakwe uluhuma mwigagala pa ikimunyi cha isabato aisindike kukunywa? 16Ipa pwali umwalive va Abulahamu yapinzilwe na setani myaka minyichumi na gimunana, silukeluvaji awulilwe uwuhomefu uwu pa kimunyi cha isabato?” 17Ave ilonga isi, swe vala avamubesige vihongelwa inyoni, neke avamalugu vahekelye uwimila ing'ani mbesili sinyandolo isesipigitwe. 18Neke pealonge, “Uwutwa wa Nguluvi wihwana na kiki? Nane ndiwuhwananise na kiki? 19Wihwana inyadikwa iya umuhaladali yeategwe umunu nu kutoosa mumugunda gwakwe; neke yimele yigunge guve mubiki, na ifidege fyamwihala neke fisenge uwusulya mumatagala.” 20Neke awile ulwa kavili: “Ndiwuhwananise na kiki Uwutwa wa Nguluvi? 21Wihwana na uwuhahu weategwe umung'inetu neke asope muwuse wa liteneka limwi neke pewutupile ng'ani.” 22Nave Yesu alutilige muboma na mufijiji we akwigisa peibita ku Yelusalemu. 23Neke umunu uyumwi amuwuse, “Ndawuli, Mutwa vala avanu avapokwa vakefu?” 24Swe akuvalongela, “Mkangalage pakwingila mu mulyango umufinyu; pakuva nguvalongela wolofu savasaka ukwingila neke valemwe. 25Ulusika salusa “Pesaima umunyakaye nu kudinda umulyango. Nyenye samulava mwimile pivala mwikong'ona umulyango mwitigila: ‘Mutwa, tudindulile.’ Umwene saavapitula nu kutigila, ‘Sindivaseli kwemwihuma kwi.’ 26Pepene pesamuvanga ukutigila, ‘Twalisige na ukunywa pa miho gako; na wigisige mung'asi setu.’ 27Nave saatigila, ‘Nguvalongela sindivaseli kwemwihuma; muhege ipa kwa nene mbemuli nye vanyanzanangifu.’ 28Pepene pesakuva ni kivembo nu kugelesula amino, pesamumuwona Abulahamu na Isaki na Yakobo na avavisi mbevali muwutwa wa Nguluvi, neke nyenye we mulikwivala! 29Na avanu savaasa uluhuma kumihago na kufuka, uluhuma kunena na kusika nu kuteng'emala pawulilo ku wutwa wa Nguluvi. 30Lavage avamumbele savalava valongola na avalongola savalava va mumbele.” 31Ikivalilo kikila Avafalisayo avamwi vahele nu kumulongela, “Hege ipa ubite ukungi, pakuva Helodi isaka akuwulage veve.” 32Swe Yesu akuvalongela, “Mubitage mukamulongele yula ng'eve, ‘Lavage, namunyi na imilawu ndihumya amasoka na ukuponia avatamwa, ikimunyi cha wudatu pendikwisa ifipigo fyangu.’ 33Nambi ndahihyo lumbaje ukusugunala mung'asi yangu, namunyi, na imilawu na kangi pawucha; pakuva silunoji umuvisi afwile kwivala ya i Yelusalemu. 34“Be ve Yelusalemu, Yelusalemu! Yewawiwulaga avavisi nu kuvakinya na maganga avatume kwa veve! Kalinga ngawendige ukuvakong'asa avanako, ndawe ing'uku lweyayikong'asa ifiswiya fyakwe mumapiko, neke siwawenditi. 35Lavage, ikaye ya Nguluvi vako yilekwa. Nani, nguvalongela nachene sisamumbona kangi nda mbaka pesamutigila: ‘Mufunyilile uyo yakusa mwitawa lya umutwa.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\