LUKA 15

1Neke ikimunyi ikimwi, avakong'asa imbemenenge wolofu na vanyanzanangifu vahegelye kulumwene vamupulikise. 2Avafalisayo na Avigisi va indagilo vilonganzige vitigila: “Umunu uyu! Aikemela vanyanzanangifu, kangi ailya nawo.” 3Neke avalongele ikiganiso iki itigila: 4“Ye nani mwa nyenye umunyang'olo ligana, peayasilwe na iyimwi yesiakusileka sila machumi gigonza na nyigonza mwihala, abite akisaka yila iyiyasile mbaka pakuyiwona. 5Nave peayiwene, ayipika mumavega gakwe nu kuhekelela. 6Na pafikite kukaye yakwe, akemela avanyawiyendi vakwe na avanyapafivawo vakwe nu kuvalongela, ‘Muhekelelage pamwi na nene, pakuva yendiyiwene ing'olo yangu yeyikeyiyasile.’ 7Nguvalongela, kuva na luhekelelo ndahihyo, uwimila munyanzanangifu yumwi yeihongesa. Sindawe vala avanu machumi gigonza na vigonza avakwitigila avene vagolofu siviguluma ulwa ukuhongesa. 8“Kangi kwina mung'inetu muki umunya amagobole ganyichumi, peayasilwe na ilimwi yesiaikunga ulung'ali nu kufyagila ikaye weakalalye na ukolela mbaka pakuyiwona? 9Na peayiwene, akemela avanyawiyendi vakwe na avanyapafivawo vakwe nu kuvalongela, ‘Muhekelelage pamwi na nene, pakuva ndiliwene kangi iligobole lila lyelike likayasile.’ 10Nguvalongela kwina luhekelelo pamiho ga vanyivaha va Nguluvi uwimila munyanzanangifu yumwi yeihongesa.” 11Yesu ave pealonga, “umunu eina vana vavili. 12Ndawe umudodo amulongelige udade, ‘Dada, ngavile ililila lyangu.’ Swe akuvagavila ifinu fyakwe. 13Pave pilutila filo fikefu, umudodo yula akong'ise mbefili, nu kubita kung'i ya kutaali, uko atagalise uwunono wakwe mu uwudobokesi. 14Avelige isinda mbefili swe ikinge ikikomi kigwa mung'i yila, ndawe avangige nave ukuguluma. 15Neke peivisise kulu munyang'i uyumwi mung'i yila, nave swe akumusindika kumugunda gwakwe kweakwamilige ingubi. 16Avanzile ukudoboka ukulya amabandi gesalisige ingubi kangi siepwali munu yamupelige kinu. 17Ave isokama munumbula yakwe atige: ‘Vakami valinga va dada vangu avilya ichakulya nu kusigasa, na nene ipa ndifwa ni nzala? 18Nyega, mbita kwa dada vangu nu kumulongela: Dada, ndimwananje Nguluvi na veve. 19Sipenywana kangi ukukemelwa ndimwanako, mbelage hela ndawe avakami vako.’ 20Swe ihega nu kubita kulu dade. Wepe alipataali udade, amuwene, nu kumuwonela ulusungu swe akumukimbilila akumukumbatila neke amunonele hilo. 21“Umwana yula swe akumutigila: ‘Dada, nzananzile kuchanya na pamiho gako, sipenywana ukukemelwa ndimwanako kangi.’ 22Neke udade avalongele avakami vakwe: ‘Mulete mwangufye umwenda umunofu mumufwike! nayi nyamwidole na sindatu munzaho. 23Mukalete isenga ineganifu indutu mudumule tulye tuhekelele! 24Pakuva umwanangu uyu ake akafwe, nave asilibwike ake akayasile nave awonike.’ Swe vivanga ukuheya. 25“Lino umwanakwe yula umuvina ali ku mugunda. Na peasige ave ihegelela pipi na ikaye apulike amaswi ga inzimbo nu luheyo. 26Ndawe amukemelige umukami uyumwi nu kumuwusa,: ‘Ing'ani isi kwekutigila kiki?’ 27Swe akumulongela: ‘Umwanakwenyu asile na udado amudumulye isenga ineganifu indutu pakuva amuwene kangi wepe mumi.’ 28Swe ivipa, ibihila na kwingila. Ndawe udade ahumige kwivala nu kumugongola. 29Swe akumutigila udade, ‘Wonage ngupije imyaka gilinga igi sindilakwanangila nambi lukani lumwi, nave nambi kimunyi kingi sulandumulila nambi chana cha mene nane nyekelele na avanyawiyendi vangu! 30Lino peasile uyu umwanako yeakalye ifinu fyako pamwi na avang'inetu avalyalya umudumulye isenga ineganifu indutu.’ 31Neke pamulongele: ‘Mwanangu, veve ulipamwi na nene mbepali na mbefili fye ndinafyo fyako. 32Kangi, ukuhekelela nu kuheya luke luvaje pakuva uyu umwanakwenyu ake akafwe, nave asilibwike ake akayasile, nave awonike.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\