LUKA 17

1Neke Yesu pavalongele avanyigendo vakwe, “Ifikuvaso ye fyusa, ifileta inzanangifu, neke inalyo umunu yula yeakwambusa. 2Luke lumunogela hilo umunu uyo apingilisiwe ulwala musingo yakwe nu kutooswa mubahali pakuva silwinoga ukumuyasa uyumwi va avadodo iva. 3Mwikomalilage! Wone umunyalukolo vako akwananje mulonzage pahongise mudegepelage. 4Na wone akwanangile kimufung'ati mu kimunyi kimwi, na wone ave peakusila veve ihongesaga itigila, ‘Nyongise’ mudegepelage.” 5Neke avigendo vamulongele, “Mutwa! Tuwilage ulufuuwo.” 6Neke Umutwa atigile, “Muke muvelage na ulufuuwo ludodo ndawe ulupeke lwa umubiki umuhaladali muke mugulongela umusombe ugu, ‘Kimuke ukilembeke mu bahali’, nago guke guvapulika. 7“Apangi tutigile uyumwi ina mukami yeali kukulima, nambi kukukwamila ing'olo, lwindawuli peapilwike, ukuhuma ku mugunda, amutigile umukami yuyo, ‘Wuse ndawe de ulye ichakulya?’ 8Nda! Pesiamutigila, ‘gelanikisage ichakulya ndye, wipinyage umigile mbaka peyendye na ukunywa, pepene nave peulya na ukunywa.’ 9Samulumba umukami pakuva apigite mbesili seake mulagile? 10Ena, na nyenye ndahihyo, peyemupigite mbesili semuke mwivalagile, mutigilage, ‘Hwehwe twivakami hela yetwivagaya cha ukwambula, tukwisise hela isesituvaje ukupiga.’ ” 11Yesu peali mung'asi ibita ku Yelusalemu, alutilige mung'i ya mu Samaliya na mu Galilaya. 12Na peingilige mukijiji ikimwi, atang'ine na avanu vanyichumi avanyauwukoma swe vakwima pataali. 13Swe vikoola vitigila, “Yesu ve Mutwa, ve mulugu tuwonelage ulusungu.” 14Avelige akuvawona avalonje, “Mubitage mukilagile kuvatambisi.” Lwave pevibita vesile viva vaponite. 15Na uyumwi va vawo avelige akwiwona ukuta aponite, apilwike kono wakumulumba Nguluvi we ilongela pachanya. 16Swe akwitoosa pasi kinyalileme pa magulu ga Yesu, we akumulumba umunu uyo e Musamaliya. 17Ndawe Yesu apitulige itigila, “Ngali sivaponiti vanyichumi? Ngali vala avigonza valikwiyaga? 18Ngali sawoniki uyungi yapilwike na ukumulumba Nguluvi, pesi yuyu hela umugenzi?” 19Swe ndawe amulongelige, “Lamuke, wibitilage, ulufuuwo lwako lukuponise.” 20Ulusika ulungi Avafalisayo vamuwusise Yesu ukutigila, “Uwutwa wa Nguluvi wusa panili?” Avapitwe nu kuvalongela, “Uwutwa wa Nguluvi Siwuusa ukukola ifilagilo kwa kuwugosagosa. 21Na sisavalonga ukutigila, ‘Lave uwu kono’, nambi, ‘Kula’. Pakuva nachene mulukagulage ukuta, uwutwa wa Nguluvi wuli pagati nagati pa nyenye.” 22Neke avalongele avanyigendo, “Ifilo fyusa pesamudoboka ukukiwona ikimunyi cha Umwana va Umunu, neke sisamukiwona nambi. 23Kangi avanu valavalongela, ‘Mulave kula’ apangi ‘Mulave kono’; mulahega pemwipwali nambi kuvafwata. 24Pakuva ndawe ilimemi lwe lyaling'alika kwilanga ulubali ulungi mbaka uluyalo wesalulava ikimunyi cha Umwana va Umunu. 25Neke pesilulava ulo lumuvaje tandi ateseke pakomi na ukubihilwa na imbegalo iyi. 26Na ndawe we lwelwiwali pa filo fya Noha, wesalulava mufilo fya Umwana va Umunu. 27Valisige na ukunywa, vategulige nu kugomwa, mbaka ikimunyi kila Noha che ingilye mukipugu, ing'uka swe yikusa na ukuvasinda mbevali. 28Salulava ndawe mumisika ja Loti. Avanu vavelige mukulya na mukunywa, ukugula na ukugusa, ukuvyala inyadikwa na ukusenga. 29Neke ikimunyi kila Loti cheaheje ku Sodoma, gwasile umoto gwa ulupegeho uluhuma kuchanya na ukuvasinda mbevali. 30Ulo lwesalulava ikimunyi kila chesaawonekela Umwana va Umunu. 31“Ikimunyi kila, yali mwiking'a, aliika ukwingila mukaye ategule ifinu fyakwe. Lwindahihyo, na yula yali kumugunda alapiluka kumbele. 32Mwiwukage isamufikite umukina Loti. 33Umunu yeyeavesaga yeisaka ukuwupoka uwumi wakwe, uyo awuyasa; na yula yeyeavesaga yeisaka ukuwuyasa uwumi wakwe uyo awupoka. 34Nguvalongela, pakilo avanu vavili savalava vavasise muwuhaga wumwi; uyumwi saategulwa na uyumwi saalekwa. 35Avang'inetu vavili savalava vihalula pamwi; uyumwi saategulwa, na uyumwi saalekwa. [ 36“Avanu vavili savalava kumugunda, uyumwi saategulwa, uyumwi saalekwa.”] 37Swe vipitula vakumuwusa, “Kwiyaga Mutwa?” Swe akuvalongela, “Pala pepogoli umufimba, pepene pesikong'onaga imbungu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\