LUKA 2

1Mufilo ifyo Kaisali Agosito alagise avanu mbevali vavalilwage na ukwandikwa ava mung'i mbeyili iya muwutema wakwe. 2Ukwandikwa uko kwe kwa ukutala, Kilenio pee mutema mung'i iya ku Siliya. 3Swe mbevali yevevalongele vabite ukwiyandikisa munu ku boma yakwe. 4Nave Yosefu agang'amwike ihuma ku Galilaya, pa boma ya ku Nasaleti ibita ku boma iya mu Yudaya iyitambulwa Betelehemu pakuva e va mukaye na mulukolo lwa Daudi. 5Ahele lumwi na Maliya ukwiyandikisa yee mulumbe vakwe kono weyeafuluge. 6Na pevevakaali kuko ifilo fya ukwisavila umwana yefyefifikite. 7Swe akwisavila umwana umuvele vakwe mukwamisi, neke amufwike imyenda ija pawudodo na ukumulambalika mwipugu pakuva vevagayite uwuvaso mukaye sa ukufikila avagenzi. 8Na mung'i yila vepovali avakwamila ifikwamilwa mwihala avikalige miho vilolela ifikwamilwa fyawo pa kilo. 9Ndawe munyivaha va Umutwa avelelukilige, neke indolo isa Umutwa sivang'alikile imbali mbesili. Neke vave na muhwehwe mukomi. 10Neke munyivaha va Nguluvi avatigile, “Mulava na muhwehwe! Pakuva nguvaletela Lukani Lunofu lwa uluhekelelo ulukomi, kuvanu mbevali. 11Ukwimila nyenye namunyi de muboma ya Daudi awonike umupoki venyu, ye Kilisito Umutwa. 12Na kiva che kilagilo kwa nyenye: mumufika umwana mufwike imyenda ja pawudodo, alambale mwipugu.” 13Swe ulusika lulo ililugu ilikomi lya vanyivaha va Nguluvi avakuchanya lyahanzile pamwi na munyivaha va Nguluvi yula vakumulumba Nguluvi vitigila: 14“Indolo kwa Nguluvi kuchanya, na mung'i uwikalakunoga mwa vala veinogelwa nawo!” 15Na Vanyivaha va Nguluvi pevahesile pala nu kubita kuchanya, vala avakwamili ifikwamilwa valongine: ukutigila, “Nyela tukabitage ku Betelehemu tukalave ulukani ulu lwe luwonike lweatulonje Umutwa.” 16Swe vakwangufya pa kuhega pala, vakumufika Maliya na Yosefu na kichali kilambalike mwipugu. 17Avakwamila ifikwamilwa vavelige vakumuwona umwana yula, ndawe vavalongelige mbevali ing'ani sevevalongele isa umwana. 18Na mbevali avapulike ing'ani iso, isa avakwamili ifikwamilwa vasasave. 19Neke Maliya ahosise pakomi ing'ani mbesili iso, neke asivike munumbula yakwe. 20Vala avakwamili ifikwamilwa vapilwike kono we vilumba na ukumusumisa Nguluvi mung'ani mbesili sevevapulike na ukusiwona; ndawe lwevevalongele. 21Chavelige kifika ikimunyi icha munana ikimunyi cha ukuwoolwa, umwana yula apelitwe ilitawa lya Yesu, ilitawa lyealapelitwe na umunyivaha va Nguluvi uyuve weesalava na ifilo. 22Ifilo fyavelige fifika fya Maliya na Yosefu fya ukweswa kwawo, ndawe mwelwakolige ululagilo lwa Musa, vamusindike umwana ku Yelusalemu akatawulwe kulumutwa, 23Ndawe lwandikwe mululagilo lwa Umutwa, “Yeyeavesaga mwana umuvele umukwamisi akemelwa mwelu va Umutwa.” 24Vakatawule na inambika ndawe mwelwakolige ululagilo lwa Umutwa, “Ngunda sivili apangi nziva sivili indodo.” 25Epwali munu mu Yelusalemu, ilitawa lyakwe e Simioni, na umunu uyo e mugolofu na munyachoga kwa Nguluvi, yeasindilige uwukombolwa wa Vaisilaeli. Na Umuhe Umwelu alimulumwene. 26Alagubulilwe na Umuhe Umwelu ulwa sisaafwa wesalamuwona Kilisito uva Umutwa. 27Na we isogoswa na Umuhe aasile mu tembeli; na avegasi pevamuletige mula umwana Yesu, apigilwe isa imisimu ija indolo, 28Simioni amwanuche umwana mumawoko gakwe swe akumulumba Nguluvi weitigila, 29“Lino Mutwa umutawulage umuvanda vako ibitile na uwikalakunoga, ndawe walulonzile. 30Pakuva amiho gangu gawuwene uwupoki wako. 31We waluuwuvikite pamiho ga vanu mbevali: 32Uwelu wa ukuvang'alikila avamyanza, na indolo ku vanu vako Vaisilaeli.” 33Na udade na uyuve vasasavalige ukwimila ing'ani isalonzilwe isa umwana uyo. 34Ndawe Simioni avafunyililige neke peamulongele Maliya uyuve va umwana, “Lavage Umwana uyu avisilwe sambi avanu wolofu va Isilaeli vayage na ukupokwa. Nave ava kilagilo cha ukubihilwa; 35na amahosa ga wolofu gagubulwa pawelu. Na kwa veve uwuvafi uwindawe wa limage ilyugi wukuhoma munumbula yako.” 36Kangi epwali umuvisi umung'inetu yeali mugogolo hilo, atambuligwe Anna, yeali mwalive va Fanueli, va mulukolo lwa Aseli. Ali ikalite na ingomwa yakwe myaka gimufung'ati uluhuma muwutavangwa wakwe. 37Swe iva mufwile mbaka pawugogolo uwa myaka machumi gimunana na gitayi umusika mbeguli ugo ikalige mu Tembeli, kolofu iva akwiyima ukulya sambi ifunyage, ifunyige ikimunyi na kikilo. 38Uyu imite ulusika lulo, nu kumulumba Nguluvi na ukolelela ing'ani isa umwana uyo kuvanu mbevali avasindilige uwukombolwa wa Yelusalemu. 39Yosefu na Maliya vavelige visinda ukupiga mbesili isa indagilo isa umutwa, vapilwike ukwawo ku Nasaleti, ku boma ya mu Galilaya. 40Umwana avinite na ukongelekela uludali, kono wamemite uluhala na uwende wa Nguluvi we pamwi na yumwene. 41Peguvesaga mwaka avegasi va Yesu vabitige ku Yelusalemu ikimunyi ikikomi cha i Pasaka. 42Nave umwana avelige ifika imyaka ginyichumi na givili, mbevali vahele ku kimunyi ikikomi icha i pasaka ndawe mwejagendelige imisimu. 43Na pe inyekelelo yesisile, swe ndawe vapilukige, neke umwana Yesu asigale ku Yelusalemu. Avegasi vakwe we vagaya nzeli. 44Vatigilige wanda ava mwilugu lya vanyalugendo, vagendite ikimunyi mbekili swe vivanga ukumolela muvaseela na mu vanyalukolo. 45Na peyevalemilwe ukumuwona, swe vipiluka mbaka ku Yelusalemu kono we vakumolela. 46Ikimunyi cha wudatu swe vakumuwona mu tembeli, ateng'eme na avigisi, akuvapulikisa na ukuvawusa ing'ani. 47Na mbevali avamupulikige ing'ani sakwe vasasave uluhala lwakwe na uwukagusi wakwe na uwupitusi wa ing'ani. 48Avegasi vave vakumuwona vatinwike. Uyuve Maliya amuwusise, “Mwanangu mbi ndawuli utugisile de? Lavage udado na nene tukolelige we tuhuguve.” 49Neke avapitule, “Mbi ndawuli nyenye musakige nene? Simulukaguligi ukutigila lumbaje ukuva mukaye ya Dada vangu?” 50Nawo sivalukagwi ulukani ulo lwe avalonje. 51Sweno, Yesu ndawe apilukige nawo, mbaka ku Nasaleti. Kono we iva na choga kuvavaha vakwe, na uyuve avisile ing'ani iso mbesili munumbula yakwe. 52Nave Yesu neke peongelekelage ukuvina umuvili na uluhala, kono we iva mwende kwa Nguluvi na avanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\